14 zmian w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w tym zniesienie sprawdzianu szóstoklasisty

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 18 marca 2016 r.
Poleć znajomemu
14 zmian w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w tym zniesienie sprawdzianu szóstoklasisty

Zniesienie sprawdzianu szóstoklasisty to jedna z ważniejszych zmian proponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Ale zmian jest o wiele więcej, w tym m.in. możliwość odwołania się od wyników egzaminu maturalnego czy doprecyzowanie przepisów dotyczących dotowania placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne. Poznaj projektowane zmiany, które w większości zaczną obowiązywać od roku szkolnego 2016/2017.

Ciąg dalszy zmian w ustawie o systemie oświaty

Najważniejsze zmiany proponowane w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty to:

 1. Zniesienie sprawdzianu szóstoklasisty - sprawdzian w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej nie będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2016/2017. Centralna Komisja Egzaminacyjna od roku szkolnego 2017/2018 będzie udostępniać szkołom teksty diagnostyczne w celu wstępnej oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów, którzy mają rozpocząć gimnazjum.
 2. Odwołanie się od wyników egzaminu maturalnego - od 2017 r. osoby przystępujące do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą miały możliwość odwołania się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Odwołanie będzie możliwe do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.
 3. Weryfikacja uzyskanej sumy punktów z egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie musiał wyznaczyć do tej weryfikacji innego egzaminatora niż ten, który sprawdzał i oceniał pracę.
 4. Możliwość sfotografowania pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu - przepis ten zacznie obowiązywać jeszcze w tym roku szkolnym, a dotyczy osób przestępujących do egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Od kolejnego roku szkolnego prawo to będzie przysługiwało również uczniom przystępującym do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 5. Terminy rekrutacji ustalane przez organy prowadzące lub kuratora oświaty - terminy te dotyczą postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, a także składania dokumentów, dotyczą postępowania rekrutacyjnego od roku szkolnego 2016/2017.
 6. Rekrutacja do nowo tworzonej placówki - według zasad określonych w ustawie - dotyczy publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki.
 7. Możliwość zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauki języka obcego dostosowanych do stopnia zaawansowania znajomości tego języka - nowe wytyczne będą obowiązywały dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów, dotyczy przypadku, gdy w kolejnym roku lub latach szkolnych zaistnieje problem z niedopasowaniem części zakupionych już dla danej klasy podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka, koszt zapewnienia podręczników będzie refundowany do wysokości 25 zł na ucznia, ze środków dotacji celowej.
 8. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, w tym zapewnienie podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, niezależnie od terminu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a także:
  1. umożliwienie wykorzystania dotacji celowej na zakup sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w postaci elektronicznej,
  2. zwiększenie szans edukacyjnych poprzez wprowadzenie możliwości zlecenia opracowania i wydania przez ministra edukacji narodowej książki pomocniczej do kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych,
  3. poszerzenie katalogu podmiotów o organizację pozarządową, której statutowa działalność obejmuje działalność naukową lub edukacyjną na rzecz osób niepełnosprawnych.
 9. Rozszerzenie pomocy uczniom przybywającym z zagranicy - w tym: doprecyzowanie katalogu jednostek samorządu terytorialnego obowiązanych do zapewnienia dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego, wprowadzenie możliwości wskazania uczniowi, jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego, szkoły innej niż, w obwodzie której mieszka, doprecyzowanie upoważnienia dla ministra do wydania rozporządzenia w zakresie dostosowania form i metod kształcenia do potrzeb osób niebędących obywatelami polskimi i obywateli polskich, którzy uczyli się za granicą.
 10. Zbieranie w SIO danych o wychowankach młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy zostali skierowani do ośrodka, lecz do niego jeszcze nie przybyli, oraz wychowankach niedoprowadzonych do ośrodka.
 11. Doprecyzowanie przepisów dotyczących dotowania placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne - zmiany dotyczą: wprowadzenia słownika pojęć, w tym m.in. „najbliższa gmina” i „najbliższy powiat”, zdefiniowania pojęcia „wydatków bieżących” będących podstawą do obliczania wysokości dotacji, doprecyzowania i dostosowania przepisów dotyczących rozliczania się między gminami w zakresie pokrycia kosztów dotacji lub kosztów edukacji przedszkolnej w przypadku gdy dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w gminie, której nie jest mieszkańcem, doprecyzowania kwestii dotowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, określenia jednostki samorządu terytorialnego jako podmiotu dotującego szkołę artystyczną przekazaną do prowadzenia innej osobie prawnej lub osobie fizycznej, wprowadzenia obowiązku publikacji podstawowych kwot dotacji oraz przewidywanej liczby uczniów przyjętej do ich wyliczenia, wprowadzenia możliwości korygowania wysokości dotacji, jeśli w samorządzie plan wydatków zmienił się po 15 grudnia.
 12. Likwidacja szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej oraz animatorów kultury - od 1 września 2017 r.
 13. Doprecyzowanie przepisów regulujących dokonywanie wpisów do ewidencji szkół niepublicznych.
 14. Nowe zasady dotowania niepublicznych szkół artystycznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej.
Większość proponowanych zmian z nowelizacji ustawy o systemie oświaty ma wejść w życie 1 września 2016 r.

Źródło:

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (projekt z 16 marca 2016 r., skierowany do konsultacji społecznych).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel