3 lata urlopu zdrowotnego tylko do końca 2013 roku!

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 5 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Nauczyciele, którzy wykorzystali już w karierze więcej niż 1 rok urlopu dla poratowania zdrowia i jeszcze w tym roku nie zawnioskują o kolejny urlop zdrowotny, nie będą mogli już nigdy z niego skorzystać. Zaostrzone także zostaną konsekwencje za wykonywanie działalności zarobkowej w trakcie urlopu zdrowotnego.

Nauczyciele, którzy wykorzystali już w karierze więcej niż 1 rok urlopu dla poratowania zdrowia i jeszcze w tym roku nie zawnioskują o kolejny urlop zdrowotny, nie będą mogli już nigdy z niego skorzystać. Zaostrzone także zostaną konsekwencje za wykonywanie działalności zarobkowej w trakcie urlopu zdrowotnego.

Na urlopie zdrowotnym także do sanatorium

Od 2014 roku, urlop dla poratowania zdrowia będzie udzielany nauczycielom w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób jej wykonywania mogą odgrywać istotną rolę. Urlop ten ma być udzielany także na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Pierwszy urlop zdrowotny - po 20 latach pracy

Wydłużeniu ulegnie okres pracy w szkole, po którym będzie można skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia z 7 do 20 lat. Z tą propozycją nie zgadzają się związki zawodowe oraz Ministerstwo Zdrowia. Zdaniem ekspertów z Instytutu Medycyny Pracy, pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia należy udzielić między 10 a 12 rokiem pracy nauczyciela.

Minister Zdrowia podtrzymuje swoją uwagę zgłoszoną w ramach uzgodnień międzyresortowych, by nauczyciel mógł skorzystać z urlopu zdrowotnego już po 10 latach pracy.
Rok urlopu w całej karierze - bez wyjątków

Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia zostanie skrócony z 3 lat do roku. Nauczycielom, którzy wystąpią o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia przed dniem wejścia w życie nowych przepisów (planowo - 1 stycznia 2014 r.), urlop ten zostanie udzielony na dotychczasowych zasadach. Nauczyciele, którzy w tym dniu będą przebywali na urlopach zdrowotnych, zachowają prawo do tych urlopów do końca okresu, na jaki ich udzielono. Nauczyciele, którzy do 1 stycznia 2014 r. wykorzystali mniej niż 1 roku urlopu dla poratowania zdrowia, będą mieli prawo skorzystania z tego urlopu, jednakże łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia wykorzystanego przed i po 1 stycznia 2014 r. nie może przekroczyć roku.

Tabela 1. Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia w praktyce

Złożenie wniosku o urlop zdrowotny do 31 grudnia 2013 r.

Urlopu udziela się na dotychczasowych zasadach

Korzystanie z urlopu zdrowotnego w dniu 1 stycznia 2014 r.

Wykorzystanie do 31 grudnia 2013 r. mniej niż 1 roku urlopu dla poratowania zdrowia

Po 1 stycznia 2014 r. nauczyciel może zawnioskować tylko o urlop zdrowotny w wymiarze uzupełniającym do 1 roku.

Wykorzystanie do 31 grudnia 2013 r. więcej niż 1 roku urlopu zdrowotnego

Nauczyciel traci prawo do urlopu dla poratowania zdrowia

W przypadku wykorzystywania urlopu zdrowotnego w częściach, kolejnego urlopu będzie można udzielić nauczycielowi nie wcześniej niż po przepracowaniu w szkole 3 lat od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia.
Praca na urlopie zdrowotnym = utrata prawa do urlopu dla poratowania zdrowia

Resort edukacji chce także zaostrzyć konsekwencje za prowadzenie działalności zarobkowej w czasie trwania urlopu dla poratowania zdrowia. W obecnym stanie prawnym, skutkuje to odwołaniem nauczyciela z urlopu. Planowo, nauczyciel wykorzystujący urlop dla poratowania zdrowia niezgodnie z celem tego urlopu utraci prawo do tego urlopu.

Dyrektor szkoły skieruje nauczyciela na badania

O potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia będzie orzekał lekarz medycyny pracy, na podstawie skierowania pracodawcy.  Koszty związane z orzekaniem o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, nie częściej niż raz na trzy lata, będzie ponosiła szkoła. Od wydanego orzeczenia, tak jak dotychczas, odwołanie będzie mógł wnieść nauczyciel i dyrektor szkoły, w terminie 14 dni od jego otrzymania.

Minister Zdrowia będzie zobowiązany do określenia w drodze rozporządzenia:

  1. szczegółowego zakresu oraz trybu przeprowadzania badania lekarskiego, którym jest obowiązany poddać się nauczyciel oraz wzór orzeczenia lekarskiego;
  2. wzoru skierowania a badanie lekarskie;
  3. sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z wydawaniem orzeczeń lekarskich o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia;
  4. wysokości opłaty za badania lekarskie.
Co przyniosą zmiany? Głównie oszczędności.

Z danych SIO, wg stanu na dzień 31 marca 2013 r., ok. 13.000 nauczycieli przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Przy takiej liczbie nauczycieli korzystających z urlopu, 10-miesięczny urlop zdrowotny kosztuje samorządy w sumie 602 mln zł w skali roku. Resort edukacji szacuje, że zmiana trybu orzekania o urlopie dla poratowania zdrowia oraz wydłużenie stażu pracy uprawniającego do pierwszego urlopu zdrowotnego, spowoduje spadek liczby nauczycieli korzystających z tego urlopu o prawie 45%. Dla budżetów samorządów przyniesienie to oszczędności rzędu 202 mln zł w 2014 roku oraz 253 mln zł w 2015 roku.

Źródło:

  • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (wersja przekazana w dniu 26 czerwca 2013 r. do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel