3 lata urlopu zdrowotnego tylko do końca 2013 roku!

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 5 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Nauczyciele, którzy wykorzystali już w karierze więcej niż 1 rok urlopu dla poratowania zdrowia i jeszcze w tym roku nie zawnioskują o kolejny urlop zdrowotny, nie będą mogli już nigdy z niego skorzystać. Zaostrzone także zostaną konsekwencje za wykonywanie działalności zarobkowej w trakcie urlopu zdrowotnego.

Na urlopie zdrowotnym także do sanatorium

Od 2014 roku, urlop dla poratowania zdrowia będzie udzielany nauczycielom w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób jej wykonywania mogą odgrywać istotną rolę. Urlop ten ma być udzielany także na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Pierwszy urlop zdrowotny - po 20 latach pracy

Wydłużeniu ulegnie okres pracy w szkole, po którym będzie można skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia z 7 do 20 lat. Z tą propozycją nie zgadzają się związki zawodowe oraz Ministerstwo Zdrowia. Zdaniem ekspertów z Instytutu Medycyny Pracy, pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia należy udzielić między 10 a 12 rokiem pracy nauczyciela.

Minister Zdrowia podtrzymuje swoją uwagę zgłoszoną w ramach uzgodnień międzyresortowych, by nauczyciel mógł skorzystać z urlopu zdrowotnego już po 10 latach pracy.
Rok urlopu w całej karierze - bez wyjątków

Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia zostanie skrócony z 3 lat do roku. Nauczycielom, którzy wystąpią o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia przed dniem wejścia w życie nowych przepisów (planowo - 1 stycznia 2014 r.), urlop ten zostanie udzielony na dotychczasowych zasadach. Nauczyciele, którzy w tym dniu będą przebywali na urlopach zdrowotnych, zachowają prawo do tych urlopów do końca okresu, na jaki ich udzielono. Nauczyciele, którzy do 1 stycznia 2014 r. wykorzystali mniej niż 1 roku urlopu dla poratowania zdrowia, będą mieli prawo skorzystania z tego urlopu, jednakże łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia wykorzystanego przed i po 1 stycznia 2014 r. nie może przekroczyć roku.

Tabela 1. Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia w praktyce

Złożenie wniosku o urlop zdrowotny do 31 grudnia 2013 r.

Urlopu udziela się na dotychczasowych zasadach

Korzystanie z urlopu zdrowotnego w dniu 1 stycznia 2014 r.

Wykorzystanie do 31 grudnia 2013 r. mniej niż 1 roku urlopu dla poratowania zdrowia

Po 1 stycznia 2014 r. nauczyciel może zawnioskować tylko o urlop zdrowotny w wymiarze uzupełniającym do 1 roku.

Wykorzystanie do 31 grudnia 2013 r. więcej niż 1 roku urlopu zdrowotnego

Nauczyciel traci prawo do urlopu dla poratowania zdrowia

W przypadku wykorzystywania urlopu zdrowotnego w częściach, kolejnego urlopu będzie można udzielić nauczycielowi nie wcześniej niż po przepracowaniu w szkole 3 lat od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia.
Praca na urlopie zdrowotnym = utrata prawa do urlopu dla poratowania zdrowia

Resort edukacji chce także zaostrzyć konsekwencje za prowadzenie działalności zarobkowej w czasie trwania urlopu dla poratowania zdrowia. W obecnym stanie prawnym, skutkuje to odwołaniem nauczyciela z urlopu. Planowo, nauczyciel wykorzystujący urlop dla poratowania zdrowia niezgodnie z celem tego urlopu utraci prawo do tego urlopu.

Dyrektor szkoły skieruje nauczyciela na badania

O potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia będzie orzekał lekarz medycyny pracy, na podstawie skierowania pracodawcy.  Koszty związane z orzekaniem o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, nie częściej niż raz na trzy lata, będzie ponosiła szkoła. Od wydanego orzeczenia, tak jak dotychczas, odwołanie będzie mógł wnieść nauczyciel i dyrektor szkoły, w terminie 14 dni od jego otrzymania.

Minister Zdrowia będzie zobowiązany do określenia w drodze rozporządzenia:

  1. szczegółowego zakresu oraz trybu przeprowadzania badania lekarskiego, którym jest obowiązany poddać się nauczyciel oraz wzór orzeczenia lekarskiego;
  2. wzoru skierowania a badanie lekarskie;
  3. sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z wydawaniem orzeczeń lekarskich o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia;
  4. wysokości opłaty za badania lekarskie.
Co przyniosą zmiany? Głównie oszczędności.

Z danych SIO, wg stanu na dzień 31 marca 2013 r., ok. 13.000 nauczycieli przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Przy takiej liczbie nauczycieli korzystających z urlopu, 10-miesięczny urlop zdrowotny kosztuje samorządy w sumie 602 mln zł w skali roku. Resort edukacji szacuje, że zmiana trybu orzekania o urlopie dla poratowania zdrowia oraz wydłużenie stażu pracy uprawniającego do pierwszego urlopu zdrowotnego, spowoduje spadek liczby nauczycieli korzystających z tego urlopu o prawie 45%. Dla budżetów samorządów przyniesienie to oszczędności rzędu 202 mln zł w 2014 roku oraz 253 mln zł w 2015 roku.

Źródło:

  • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (wersja przekazana w dniu 26 czerwca 2013 r. do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel