3 nowości dotyczące korzystania z wychowania przedszkolnego

Data publikacji: 10 lipca 2018 r.
Poleć znajomemu
3 nowości dotyczące korzystania z wychowania przedszkolnego

Po zakończeniu rekrutacji wójt będzie miał 7 dni na wskazanie innego przedszkola dla nieprzyjętych dzieci – to jedno z założeń projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Sprawdzamy, co jeszcze się zmieni.

Nowość 1. Konkretny termin na wskazanie innej placówki

W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dookreślono, w jakim terminie wójt, burmistrz, prezydent miasta ma dokonać wskazania placówki, gdzie dziecko będzie korzystało z wychowania przedszkolnego, gdy nie dostanie się do placówki, do której składał podanie podczas procesu rekrutacyjnego. Obecnie proponuje się, by wójt (burmistrz, prezydent miasta) był obowiązany do takiego wskazania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego, jednak nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego.

Określenie terminu ma pozwolić na racjonalne wykorzystanie miejsc wychowania przedszkolnego w gminie, a jednocześnie uchronić gminę przed sytuacją, w której do placówek wychowania przedszkolnego przyjęte zostaną dzieci z innych gmin, w sytuacji, gdy nie zostały zaspokojone potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego w gminie macierzystej. Dotychczas obowiązujący przepis nie wskazywał, w jakim terminie należy wskazać placówkę.

Nowość 2. Określony czas korzystania przez gminę z placówek wychowania przedszkolnego

W art. 22 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych proponuje się, by regulamin otwartego konkursu ofert określał w szczególności: czas korzystania przez gminę z placówek wychowania przedszkolnego. Podkreśla się, że czas ten powinien umożliwiać uczniowi uczęszczanie do danej placówki do czasu zakończenia przez niego korzystania z wychowania przedszkolnego oraz miejsca, w których uczniowie będą kontynuowali wychowanie przedszkolne, po zakończeniu korzystania przez gminę z wyłonionych w otwartym konkursie placówek.

Proponowana zmiana zakłada, że skorzystanie przez gminę z miejsc oferowanych przez niepubliczne przedszkola w celu zrealizowania zadania nałożonego przepisem art. 31 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe, nie będzie się odbywało ze szkodą dla rodziców i ich dzieci. Rodzice dzieci korzystających z niepublicznych przedszkoli wyłonionych w drodze otwartego konkursu skarżyli się, że nie są informowani przez organy gminy, jak długo ich dzieci będą mogły korzystać z nauczania, wychowania i opieki w tych przedszkolach. Ponadto, często okazywało się, że z usług niepublicznego przedszkola gmina korzystała tylko przez jeden rok, co skutkowało koniecznością zmiany środowiska, w jakim funkcjonowało dziecko.

Nowość 3. Ujednolicony sposób naliczania opłat

W art. 52 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – proponuje się, by sposób naliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publiczne przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi oraz inne formy wychowania przedszkolnego, rozszerzyć także na publiczne przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez JST. Proponowane rozwiązanie ujednolici sposób naliczania opłat w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Jednocześnie proponuje się wprowadzenie przepisu przejściowego, zachowującego dotychczasowe rozwiązania stosowane w gminach, do czasu podjęcia nowych uchwał w tym zakresie.

Projekt trafi pod obrady parlamentu we wrześniu 2018 r.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (projekt z 25 czerwca 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel