5 nowości w zakresie dokumentacji nauczania – poznaj projekt nowelizacji rozporządzenia MEN

Data publikacji: 24 lipca 2019 r.
Poleć znajomemu
5 nowości w zakresie dokumentacji nauczania – poznaj projekt nowelizacji rozporządzenia MEN

Nie ustają prace legislacyjne. Kolejny projekt zakłada zmiany w zakresie dokumentacji nauczania. Sprawdzamy, jakie nowości w tym zakresie planuje ustawodawca.

Projektowane zmiany w rozporządzeniu z dnia 29 sierpnia 2014 r. obejmują:

  • uwzględniono standardy WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), które zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.), co najmniej na poziomie AA, (standard dotyczy tylko części publicznej tj. dostępnej dla uczniów i rodziców uczniów);
  • wprowadzono wymóg opatrzenia dziennika zapisanego w formie dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo (dodatkowo względem stanu obecnego) kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną (umożliwiono również wykorzystania podpisu osobistego);
  • wprowadzono treści dotyczących rozstrzygnięć o klasyfikowaniu i promowaniu podejmowanych przez dyrektora szkoły;
  • zrezygnowano z możliwości wypełniania arkuszy ocen uczniów i słuchaczy pismem maszynowym;
  • umożliwiono prowadzenia przez szkoły księgi uczniów i księgi słuchaczy także w postaci elektronicznej, za zgodą organu prowadzącego.

W pozostałym zakresie zmiany mają charakter dostosowujący oraz porządkujący.

Projekt:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (z 19 lipca 2019 r.).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel