7 ważnych zmian w organizacji szkół i przedszkoli

Data publikacji: 30 stycznia 2018 r.
Poleć znajomemu
7 ważnych zmian w organizacji szkół i przedszkoli

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli przewiduje zmiany w terminach opiniowania arkuszy organizacyjnych placówek, a także w zakresie ich treści. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, do arkuszy trzeba będzie wpisywać m.in. imię i nazwisko nauczyciela danych zajęć. Sprawdzamy, co jeszcze się zmieni.

Zmiany jeszcze w roku 2018

W projekcie nowelizacji rozporządzenia zaproponowano:

1) Możliwość rozszerzenia nazwy szkoły i przedszkola o określenie wynikające z potrzeb lub oczekiwań społeczności szkolnej/lokalnej, dodatkowe określenie powinno informować o specyfice placówki i realizowanych w niej szczególnych celach kształcenia, wychowania i opieki. Na wprowadzenie dodatkowego określenia będzie musiał wydać zgodę organ prowadzący.

2) Zmiany terminów przekazywania i opiniowania arkuszy organizacji szkoły i przedszkola na dany rok szkolny, zarówno przez zakładowe organizacje związkowe, jak i przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Opinia zakładowych organizacji związkowych oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny wydawana będzie w terminie 10 dni roboczych, zamiast w terminie 10 dni – jak było dotychczas.

3) Zmiany terminów wydawania opinii przez zakładowe organizacje związkowe oraz przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji – zamiast dotychczasowych 4 dniach, proponuje się wprowadzenie terminu 5 dni roboczych.

4) Zmiany w zakresie treści arkuszy organizacji szkół i przedszkoli – oprócz liczby nauczycieli ogółem, arkusz zawierać będzie również imię i nazwisko nauczyciela, a także, w arkuszach organizacji szkoły, rodzaj prowadzonych przez niego zajęć.

5) Nową regulację określającą konieczność wpisania w arkusz organizacji szkoły podstawowej, oprócz liczby godzin zajęć świetlicowych, także liczby grup świetlicowych i liczby uczniów korzystających z opieki świetlicowej.

6) Możliwość tworzenia oddziałów szkoły specjalnej i oddziałów specjalnych w szkole ogólnodostępnej zorganizowanych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Podstawą tworzenia łączonych oddziałów jest realizacja tej samej podstawy programowej. W przypadku uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest realizowana inna podstawa programowa niż ta, którą realizują pozostali uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

7) Nowe zasady podziału oddziału klasy I, II i III szkoły podstawowej w przypadku zwiększenia liczby uczniów danego oddziału w trakcie roku szkolnego. W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie Prawo oświatowe ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, nie ma możliwości zatrudnienia asystenta w klasach I–III szkoły podstawowej. Projekt przewiduje więc, że podział oddziału będzie obowiązkowy w przypadku, gdy liczba uczniów w oddziale zwiększy się o więcej niż 2 uczniów. Natomiast nie będzie już możliwości zatrudnienia asystenta – taką możliwość ma aktualnie dyrektor, gdy chce odstąpić od podziału oddziału. Zasady te mają zacząć obowiązywać od 1 września 2018 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Skrócony termin wejścia w życie przepisów wynika z konieczności uwzględniania projektowanych zmian w arkuszach organizacji opracowywanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (projekt z 24 stycznia 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel