7 ważnych zmian w organizacji szkół i przedszkoli

Data publikacji: 30 stycznia 2018 r.
Poleć znajomemu
7 ważnych zmian w organizacji szkół i przedszkoli

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli przewiduje zmiany w terminach opiniowania arkuszy organizacyjnych placówek, a także w zakresie ich treści. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, do arkuszy trzeba będzie wpisywać m.in. imię i nazwisko nauczyciela danych zajęć. Sprawdzamy, co jeszcze się zmieni.

Zmiany jeszcze w roku 2018

W projekcie nowelizacji rozporządzenia zaproponowano:

1) Możliwość rozszerzenia nazwy szkoły i przedszkola o określenie wynikające z potrzeb lub oczekiwań społeczności szkolnej/lokalnej, dodatkowe określenie powinno informować o specyfice placówki i realizowanych w niej szczególnych celach kształcenia, wychowania i opieki. Na wprowadzenie dodatkowego określenia będzie musiał wydać zgodę organ prowadzący.

2) Zmiany terminów przekazywania i opiniowania arkuszy organizacji szkoły i przedszkola na dany rok szkolny, zarówno przez zakładowe organizacje związkowe, jak i przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Opinia zakładowych organizacji związkowych oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny wydawana będzie w terminie 10 dni roboczych, zamiast w terminie 10 dni – jak było dotychczas.

3) Zmiany terminów wydawania opinii przez zakładowe organizacje związkowe oraz przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji – zamiast dotychczasowych 4 dniach, proponuje się wprowadzenie terminu 5 dni roboczych.

4) Zmiany w zakresie treści arkuszy organizacji szkół i przedszkoli – oprócz liczby nauczycieli ogółem, arkusz zawierać będzie również imię i nazwisko nauczyciela, a także, w arkuszach organizacji szkoły, rodzaj prowadzonych przez niego zajęć.

5) Nową regulację określającą konieczność wpisania w arkusz organizacji szkoły podstawowej, oprócz liczby godzin zajęć świetlicowych, także liczby grup świetlicowych i liczby uczniów korzystających z opieki świetlicowej.

6) Możliwość tworzenia oddziałów szkoły specjalnej i oddziałów specjalnych w szkole ogólnodostępnej zorganizowanych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Podstawą tworzenia łączonych oddziałów jest realizacja tej samej podstawy programowej. W przypadku uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest realizowana inna podstawa programowa niż ta, którą realizują pozostali uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

7) Nowe zasady podziału oddziału klasy I, II i III szkoły podstawowej w przypadku zwiększenia liczby uczniów danego oddziału w trakcie roku szkolnego. W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie Prawo oświatowe ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, nie ma możliwości zatrudnienia asystenta w klasach I–III szkoły podstawowej. Projekt przewiduje więc, że podział oddziału będzie obowiązkowy w przypadku, gdy liczba uczniów w oddziale zwiększy się o więcej niż 2 uczniów. Natomiast nie będzie już możliwości zatrudnienia asystenta – taką możliwość ma aktualnie dyrektor, gdy chce odstąpić od podziału oddziału. Zasady te mają zacząć obowiązywać od 1 września 2018 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Skrócony termin wejścia w życie przepisów wynika z konieczności uwzględniania projektowanych zmian w arkuszach organizacji opracowywanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (projekt z 24 stycznia 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel