Awans zawodowy - bez udziału kuratorium

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 marca 2013 r.
Poleć znajomemu

Nowe przepisy Karty Nauczyciela obejmą także zmiany w zakresie procedury awansu zawodowego nauczycieli. Stopień nauczyciela dyplomowanego, tak jak nauczyciela mianowanego, będzie nadawał organ prowadzący szkołę. Projektowane zmiany mają przenieść awans zawodowy do organów będących bliżej szkoły i zwiększyć rolę dyrektora szkoły oraz rodziców przy awansie nauczycieli.

Nowe przepisy Karty Nauczyciela obejmą także zmiany w zakresie procedury awansu zawodowego nauczycieli. Stopień nauczyciela dyplomowanego, tak jak nauczyciela mianowanego, będzie nadawał organ prowadzący szkołę. Projektowane zmiany mają przenieść awans zawodowy do organów będących bliżej szkoły i zwiększyć rolę dyrektora szkoły oraz rodziców przy awansie nauczycieli.

Kuratorium będzie tylko obserwować awans zawodowy nauczycieli

Obecnie organem właściwym do nadania nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Proponuje się, by awans przeprowadzał organ prowadzący, zaś przedstawiciele kuratorium oświaty będą brać udział w komisjach awansowych w charakterze obserwatorów. Taką rolę będą sprawować także przedstawiciele rodziców.

Na uzyskanie przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego większy wpływ będzie miał dyrektor szkoły, który najlepiej zna pracę nauczycieli, jak również eksperci profesjonalnie przygotowani do dokonania oceny dorobku zawodowego nauczyciela.
Zdaniem reprezentantów rodziców, „głos” rodziców w procedurze awansu zawodowego sprawi, że będzie on opierał się na całokształcie pracy zawodowej, w tym na tym, jak nauczyciel pracuje z uczniami.
Nowy skład komisji egzaminacyjnej

Proponuje się, by w skład komisji egzaminacyjnej wchodzili:

 • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
 • dyrektor szkoły,
 • jeden ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • przedstawiciel związku zawodowego - na wniosek nauczyciela,
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - w charakterze obserwatora,
 • przedstawiciel rady rodziców - w charakterze obserwatora.
Nowy skład komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego

Proponuje się, by w skład komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego weszli:

 • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
 • dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku, gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły,
 • dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • przedstawiciel związku zawodowego - na wniosek nauczyciela,
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - w charakterze obserwatora,
 • przedstawiciel rady rodziców - w charakterze obserwatora.
Nowy skład komisji dla nauczycieli zatrudnionych m.in. w kuratoriach oświaty

Proponuje się, by w skład komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli mianowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których są wymagane kwalifikacje pedagogiczne w:

a) urzędach organów administracji rządowej,

b) kuratoriach oświaty,

c) specjalistycznej jednostce nadzoru,

d)Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych,

e) organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych;

którzy mogą ubiegać się o awans zawodowy na podstawie art. 9e ust. 2 KN, oraz skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli urlopowanych w związku z działalnością związkową, którzy mogą ubiegać się o awans zawodowy na podstawie art. 9e ust. 3 KN weszli:

 • przedstawiciel właściwego ministra,
 • kierownik jednostki, w której jest zatrudniony nauczyciel ubiegający się o awans, lub jego przedstawiciel, z wyjątkiem przypadku ubiegania się o awans przez kierownika jednostki lub dyrektor szkoły, z której nauczyciel został urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy,
 • dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • przedstawiciel związku zawodowego 0 na wniosek nauczyciela.
Nadzór nad postępowaniem awansowym w rękach organu prowadzącego

W związku z tym, że nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniach o nadanie nauczycielom stopni awansu zawodowego przez dyrektorów szkół oraz nad komisjami kwalifikacyjnymi i egzaminacyjnymi ma na celu zbadanie zgodności z prawem podjętych czynności i nie ma charakteru pedagogicznego - sprawował go będzie organ prowadzący, a nie jak dotychczas organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Krótsza ścieżka awansu po pracy w innych formach wychowania przedszkolnego

Nauczyciele prowadzący zajęcia w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst lub osoby fizyczne (tj. punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego), choć realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawą programową, nie są zatrudniani na podstawie Karty Nauczyciela. W konsekwencji, podejmując pracę w szkole muszą od zera realizować ścieżkę awansu zawodowego.

Nowe przepisy przyznają osobom, które mają co najmniej trzyletni okres pracy w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jst, o ile do ich zakresu obowiązków należało prowadzenie zajęć bezpośrednio z dziećmi i na ich rzecz, a jednocześnie w tym okresie nie były zatrudnione w szkole i które mają znaczący dorobek zawodowy z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego. Gdy zaś nauczyciel kontraktowy przepracuje min. 5 lat w innych formach wychowania przedszkolnego i spełni powyższe warunki – po nawiązaniu stosunku pracy będzie mógł wystąpić z wnioskiem o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2014 r.

Źródło:

 • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 marca 2013 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel