Będą zmiany w kształceniu według indywidualnego programu lub toku nauki

Data publikacji: 14 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Będą zmiany w kształceniu według indywidualnego programu lub toku nauki

MEN przygotowało projekt rozporządzenia określający kwestie związane z kształceniem uczniów według indywidualnego programu lub toku nauki. Zaproponowano w nim, aby zezwolenia udzielano na czas określony, bez wskazywania minimalnego okresu jego trwania.

5 głównych zasad indywidualnego programu…

1)  Kształcenie na podstawie indywidualnego programu odbywa się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2)  Program opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia, które mają być realizowane na podstawie indywidualnego programu.

3)  Nauczyciel może także zaakceptować indywidualny program nauki opracowany poza macierzystą szkołą.

4)  Indywidualny program nauki nie może obniżać wymagań edukacyjnych, które wynikają ze szkolnego zestawu programów nauczania.

5)  Indywidualny program może być przygotowany z udziałem nauczyciela prowadzącego zajęcia w szkole wyższego stopnia, nauczyciela doradcy metodycznego, psychologa, pedagoga szkolnego, jak również samego zainteresowanego ucznia.

… oraz 4 indywidualnego toku nauki

1)  Jest to forma realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, która ma na celu umożliwienie uczniom wybitnie uzdolnionym ukończenie poszczególnych etapów kształcenia w przyspieszonym trybie i krótszym czasie.

2)  Indywidualny tok nauki może odbywać się według programu nauczania, który jest obowiązujący w danej szkole lub indywidualnego programu nauki przygotowanego dla danego ucznia – obydwie formy kształcenia mogą być realizowane łącznie lub oddzielnie.

3)  Realizacja indywidualnego toku nauki polega na kształceniu się ucznia według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć, które przewidziane są w tygodniowym rozkładzie zajęć.

4) Możliwe jest realizowanie przez ucznia w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu jednej, dwóch, lub większej ilości klas, a także klasyfikowanie i promowanie takiego ucznia w trakcie trwania całego roku szkolnego.

Uczeń, który realizuje indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych.

Indywidualny tok lub program – na podstawie zgody dyrektora

Uczeń może kształcić się na podstawie indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki, jeżeli uzyska zezwolenie dyrektora szkoły, który powinien zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zezwolenie to wydawane jest na wniosek: zainteresowanego ucznia (niepełnoletniego – za zgodą rodziców), rodziców, wychowawcy klasy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia, których dotyczy wniosek, za zgodą rodziców oraz pełnoletniego ucznia. Udzielając zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, dyrektor szkoły wyznacza uczniowi  nauczyciela – opiekuna, określając jego obowiązki.

W przypadku wniosku o indywidualny tok nauki przewidującego realizowanie w ciągu jednego roku programu nauczania więcej niż dwóch klas, wymagane jest również uzyskanie pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego.

Jakie zmiany przewiduje projekt

W stosunku do obowiązujących regulacji dokonano jedynie zmian w zakresie czasu, na jaki udziela się zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (dotychczas udzielane było na czas nie krótszy niż 1 rok szkolny). W projekcie zaproponowano, aby zezwolenia udzielano na czas określony, bez wskazywania minimalnego okresu jego trwania.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 363 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w odniesieniu do dotychczasowych szkół tj. gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, do czasu zakończenia kształcenia, będą stosowane przepisy rozporządzenia MEN z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (projekt z 31 maja 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel