Będą zmiany w ramowych planach nauczania – od 1 września 2019

Data publikacji: 11 marca 2019 r.
Poleć znajomemu
Będą zmiany w ramowych planach nauczania – od 1 września 2019

O 1 godzinę zwiększy się liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na rozwój zainteresowań uczniów – tak przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. A jakie jeszcze zmiany wprowadzi? Sprawdzamy szczegóły!

6 ważnych zmian w projekcie rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

1.

Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w szkole podstawowej, LO i technikum

Zwiększenie o 1 godzinę tygodniowo. Zaproponowano również zmiany w zakresie przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły – aby nie tylko w przypadku LO dla dorosłych, jak dotychczas, ale również technikum, jeżeli kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego tego wymaga – ww. godziny mogły być przeznaczone na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

2.

Dostosowanie organizacji szkolnictwa branżowego do przepisów ustawy – Prawo oświatowe, wprowadzonych ustawą z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Zmianie ulega organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej:

  • szkoły policealne – od 1 września 2019 r.,
  • branżowe szkoły II stopnia – od 1 września 2020 r.

będą funkcjonowały bez podziału na szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych, a kształcenie w nich będzie prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej.

3.

Wskazanie przeznaczenia liczby godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia

Godziny te będą przeznaczane na: zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie lub realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

  • przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych związanych z nauczanym zawodem, lub
  • przygotowujących do uzyskania kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, związanej z nauczanym zawodem, lub
  • przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych przydatnych do wykonywania nauczanego zawodu, lub
  • uzgodnionych z pracodawcą, dla których treści nauczania ustalone w formie efektów kształcenia są przydatne do wykonywania nauczanego zawodu.

4.

Zwiększenie w 5-letnim technikum liczby godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe do 56 godzin

 

Zwiększenie liczby godzin z obecnych 51 w 5-letnim okresie kształcenia, przy jednoczesnym zwiększeniu godzin do dyspozycji dyrektora z 3 do 4 godzin oraz rezygnacji z obowiązku realizacji przez ucznia technikum dwóch przedmiotów ogólnokształcących w zakresie rozszerzonym.

5.

Rozszerzenie katalogu zajęć do wyboru

Dyrektor 4-letniego LO i dyrektor 5-letniego technikum będzie ustalał jeden przedmiot spośród 4 przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka, język łaciński i kultura antyczna. Przepis ten będzie obowiązywał od roku szkolnego 2020/2021.

6.

Umożliwienie dyrektorowi technikum takiej organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby uczeń klasy V technikum mógł przystąpić do egzaminu zawodowego w styczniu-lutym danego roku

W tym celu – zachowując dotychczasową liczbę godzin w 5-letnim okresie nauczania – zaprojektowano przesunięcia godzin pomiędzy klasami.

Przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie od 1 września 2019 r.: w szkole podstawowej, w 4-letnim LO, w 5-letnim technikum, w szkole policealnej, w branżowej szkole I stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, w branżowej szkole I stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy. A od 1 września 2020 r. – w branżowej szkole II stopnia.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (projekt z 6 marca 2019 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel