Będą zmiany w ramowych planach nauczania – od 1 września 2019

Data publikacji: 11 marca 2019 r.
Poleć znajomemu
Będą zmiany w ramowych planach nauczania – od 1 września 2019

O 1 godzinę zwiększy się liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na rozwój zainteresowań uczniów – tak przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. A jakie jeszcze zmiany wprowadzi? Sprawdzamy szczegóły!

6 ważnych zmian w projekcie rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

1.

Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w szkole podstawowej, LO i technikum

Zwiększenie o 1 godzinę tygodniowo. Zaproponowano również zmiany w zakresie przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły – aby nie tylko w przypadku LO dla dorosłych, jak dotychczas, ale również technikum, jeżeli kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego tego wymaga – ww. godziny mogły być przeznaczone na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

2.

Dostosowanie organizacji szkolnictwa branżowego do przepisów ustawy – Prawo oświatowe, wprowadzonych ustawą z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Zmianie ulega organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej:

  • szkoły policealne – od 1 września 2019 r.,
  • branżowe szkoły II stopnia – od 1 września 2020 r.

będą funkcjonowały bez podziału na szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych, a kształcenie w nich będzie prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej.

3.

Wskazanie przeznaczenia liczby godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia

Godziny te będą przeznaczane na: zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie lub realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

  • przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych związanych z nauczanym zawodem, lub
  • przygotowujących do uzyskania kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, związanej z nauczanym zawodem, lub
  • przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych przydatnych do wykonywania nauczanego zawodu, lub
  • uzgodnionych z pracodawcą, dla których treści nauczania ustalone w formie efektów kształcenia są przydatne do wykonywania nauczanego zawodu.

4.

Zwiększenie w 5-letnim technikum liczby godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe do 56 godzin

 

Zwiększenie liczby godzin z obecnych 51 w 5-letnim okresie kształcenia, przy jednoczesnym zwiększeniu godzin do dyspozycji dyrektora z 3 do 4 godzin oraz rezygnacji z obowiązku realizacji przez ucznia technikum dwóch przedmiotów ogólnokształcących w zakresie rozszerzonym.

5.

Rozszerzenie katalogu zajęć do wyboru

Dyrektor 4-letniego LO i dyrektor 5-letniego technikum będzie ustalał jeden przedmiot spośród 4 przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka, język łaciński i kultura antyczna. Przepis ten będzie obowiązywał od roku szkolnego 2020/2021.

6.

Umożliwienie dyrektorowi technikum takiej organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby uczeń klasy V technikum mógł przystąpić do egzaminu zawodowego w styczniu-lutym danego roku

W tym celu – zachowując dotychczasową liczbę godzin w 5-letnim okresie nauczania – zaprojektowano przesunięcia godzin pomiędzy klasami.

Przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie od 1 września 2019 r.: w szkole podstawowej, w 4-letnim LO, w 5-letnim technikum, w szkole policealnej, w branżowej szkole I stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, w branżowej szkole I stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy. A od 1 września 2020 r. – w branżowej szkole II stopnia.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (projekt z 6 marca 2019 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel