Egzamin zawodowy i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – znamy projekt nowego rozporządzenia

Data publikacji: 18 lipca 2019 r.
Poleć znajomemu
Egzamin zawodowy i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – znamy projekt nowego rozporządzenia

Kolejny projekt rozporządzenia MEN dotyczy tym razem organizacji egzaminu zawodowego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sprawdzamy, jakie nowości planuje w tym zakresie wprowadzić resort edukacji.

W projekcie nowego rozporządzenia uwzględniono zmiany wprowadzone w nowelizacji prawa oświatowego dotyczące:

  • uregulowania sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu w terminie głównym i dodatkowym w dniu i o godzinie wybranej przez szkołę dla poszczególnych zdających;
  • dostosowania przepisów dotyczących zasad przeprowadzania egzaminu zawodowego w części praktycznej, w tym z wykorzystaniem zadań egzaminacyjnych jawnych, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt. 10 lit. a tiret czwarte ustawy o systemie oświaty;
  • określenia wymagań, jakie musi spełniać asystent techniczny, o którym mowa w art.
  • 44zzzia ust. 1 ustawy o systemie oświaty, a także jego zadań.

Oprócz tego przewidziano następujące nowości:

  • możliwość wystąpienia do okręgowej komisji egzaminacyjnej z umotywowanym wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie egzaminu z wykorzystaniem wyposażenia stanowiska egzaminacyjnego posiadanego przez szkołę, placówkę, centrum, pracodawcę lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy innego, niż określone do wykonania danego zadania spośród zadań jawnych;
  • liczba członków zespołu nadzorującego część pisemną egzaminu zawodowego oraz część praktyczną egzaminu zawodowego będzie zwiększana o jedną osobę, jeżeli na Sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 zdających i zwiększana o jedną osobę na każdych kolejnych 25 osób;
  • wprowadzenie konkretnych terminów składania deklaracji o przystąpieniu do egzaminu zawodowego, tj. do dnia 10 września dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu między dniem 2 listopada a dniem 28 lutego danego roku szkolnego, a także do dnia 7 lutego dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu między dniem 1 kwietnia a dniem 31 sierpnia danego roku szkolnego, zamiast tak jak to było w dotychczasowym rozporządzeniu na 4 miesiące przed terminem egzaminu;
  • możliwość powołania do zespołu egzaminacyjnego innych nauczycieli, w tym osób posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnionych w szkole, placówce lub centrum, jeżeli nie ma możliwości powołania nauczyciela zatrudnionego w szkole.

Projekt:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (z 12 lipca 2019 r.).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel