Gwarancja minimalnego wynagrodzenia także dla umów cywilnoprawnych

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 13 czerwca 2016 r.
Poleć znajomemu
Gwarancja minimalnego wynagrodzenia także dla umów cywilnoprawnych

Rząd planuje ograniczenia w zatrudnianiu na podstawie umów cywilnoprawnych poprzez wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia dla takich umów. Ograniczenia mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Zmiany dotkną w szczególności szkoły niepubliczne oraz prowadzone przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia dla umów zlecenia i o świadczenie usług

Do pierwszego czytania trafił projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ustawodawca zamierza, poprzez wprowadzenie ograniczeń w zatrudnianiu na podstawie umów cywilnoprawnych, przeciwdziałanie nadużyciom w stosowaniu tych umów. W tym celu pracodawcy, w tym dyrektorzy szkół będą musieli ustalać wynagrodzenie za zlecenie lub za świadczenie usług z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej).

Walka ze skutkami „samozatrudnienia”

Minimalna stawka godzinowa ma dotyczyć umów zlecenia i umów o świadczenie usług wykonywanych przez osoby fizyczne, w tym także te, które prowadzą działalność gospodarczą, niezatrudniające pracowników ani niezawierające umów ze zleceniobiorcami (z wyjątkiem osób mających zarejestrowaną działalność na terenie innego państwa członkowskiego UE lub EOG). W ten sposób ustawodawca chce również ograniczyć negatywne skutki zjawiska tzw. „samozatrudnienia”, które polegało na zawieraniu umów o świadczenie usług z osobami, które w tym celu zakładały jednoosobową działalność gospodarczą, w zamiarze zastąpienia stosunku pracy i obniżenia kosztów zatrudnienia.

Specjalna metoda obliczenia stawki godzinowej

Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Wysokość tej stawki w tym roku będzie odpowiadała kwocie wynikającej ze zwaloryzowania kwoty 12 zł o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na rok 2017 przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w roku 2016. Końcowy wynik obliczeń zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 5 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek.

Z kolei w 2018 r. i kolejnych latach wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje. Końcowy wynik będzie zaokrąglany tak jak powyżej.

Zmiana ważna dla szkół niepublicznych i niesamorządowych

Wprowadzane ograniczenia mają dotyczyć zleceń i usług świadczonych na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności. Z uwagi na to, że umowy cywilnoprawne są rzadziej stosowane w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, planowane zmiany będą dotyczyły w większym stopniu szkoły niepubliczne, niepubliczne o uprawnieniach publicznych, a także publiczne prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż samorządy.

Źródło:

  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (projekt z 6 czerwca 2016 r.)
Opracowanie: Michał Kowalski 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel