Kosmetyczne zmiany w ocenie pracy nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 25 października 2017 r.
Poleć znajomemu
Kosmetyczne zmiany w ocenie pracy nauczycieli

W związku z koniecznością dostosowania rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli do obowiązującej od 1 września 2017 r. ustawy – Prawo oświatowe, resort edukacji przygotował nowelizację przepisów.

Zmiany tylko o charakterze porządkującym

Od 1 września 2017  r. ustawa z dnia 14  grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze) zastąpiła część regulacji zawartych w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 2156 ze zm.), w konsekwencji niezbędne stało się wprowadzenie drobnych zmian w rozporządzeniu o ocenianiu nauczycieli. W rozporządzeniu zostaną zastąpione odesłania do ustawy o systemie oświaty na odesłania do ustawy – Prawo oświatowe. W pozostałym zakresie projektowane rozporządzenie powtarza dotychczasowy stan prawny i nie ulega zmianom. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Wkrótce nowe rozporządzenie o ocenianiu!

Przypomnijmy jednak, że w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która w znaczny sposób ma zmienić Kartę Nauczyciela, w tym także zasady oceniania nauczycieli. Jeżeli nowe przepisy zostaną uchwalone, Minister Edukacji Narodowej będzie zobowiązana do wydania nowego rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie  w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (projekt z 9.10.2017 r.)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel