MEN nie rezygnuje ze zmian w Karcie Nauczyciela

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 maja 2014 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

W ubiegłym roku trwały intensywne prace nad zmianą Karty Nauczyciela. Nowe przepisy miały wejść w życie już w 2014 roku, jednakże ostatecznie, po ogólnopolskich akcjach protestacyjnych, prace nad projektem zostały wstrzymane. Przez kilka miesięcy nie było żadnych informacji na temat tego, czy i w jakim zakresie resort edukacji planuje zmienić Kartę Nauczyciela. Redakcja Portalu Oświatowego zwróciła się z zapytaniem, jakie plany ma Ministerstwo w stosunku do zmian w przepisach regulujących zawód nauczycieli.

W ubiegłym roku trwały intensywne prace nad zmianą Karty Nauczyciela. Nowe przepisy miały wejść w życie już w 2014 roku, jednakże ostatecznie, po ogólnopolskich akcjach protestacyjnych, prace nad projektem zostały wstrzymane. Przez kilka miesięcy nie było żadnych informacji na temat tego, czy i w jakim zakresie resort edukacji planuje zmienić Kartę Nauczyciela. Redakcja Portalu Oświatowego zwróciła się z zapytaniem, jakie plany ma Ministerstwo w stosunku do zmian w przepisach regulujących zawód nauczycieli.

Od 1 stycznia 2014 roku miała być nowa Karta Nauczyciela

23 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Na ich podstawie Rządowe Centrum Legislacji opracowało stosowny projekt ustawy.  Projekt ten przewiduje zmiany w następujących obszarach:

 • urlopu dla poratowania zdrowia - ograniczenie prawa do urlopu zdrowotnego wyłącznie do przypadku wystąpienia schorzeń, które mogą skutkować chorobą zawodową, przyznanie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia dopiero po 20 latach pracy, ograniczenie okresu korzystania z urlopu zdrowotnego do jednego roku w karierze nauczyciela oraz uprawnienie wyłącznie lekarzy medycyny pracy do orzekania w sprawie konieczności skierowania nauczyciela na urlop zdrowotny;
 • awansu zawodowego nauczycieli - zmiana składu komisji  ds. awansu, przeniesienie postępowania awansowego na stopień nauczyciela dyplomowanego do organu prowadzącego;
 • urlopu wypoczynkowego w placówkach feryjnych - przyznanie prawa do 47 dni roboczych urlopu do wykorzystania w trakcie ferii letnich i zimowych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych; proporcjonalne obniżenie wymiaru urlopu m.in. w przypadku korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia;
 • ewidencji czasu pracy nauczycieli - rozliczanie nauczycieli z czasu poświęconego na rady pedagogiczne, dostępność dla rodziców uczniów oraz doskonalenie zawodowe;
 • dodatku wiejskiego i innych dodatków socjalnych - dodatek wiejski miałby przysługiwać wyłącznie nauczycielom świadczącym pracę na terenach wiejskich, przyznawany ma być w stałej kwocie tj. 261,81 zł i wliczany do średnich wynagrodzeń; rezygnacja z innych dodatków socjalnych oraz z zasiłku na zagospodarowanie;
 • dodatku uzupełniającego - uelastycznienie zasad wypłaty dodatku tak, by był on dzielony między wszystkich nauczycieli bez względu na stopień awansu zawodowego a także, by otrzymywali go tylko nauczyciele, którzy faktycznie świadczyli pracę w danym roku kalendarzowym;
 • postępowania dyscyplinarnego nauczycieli - umiejscowienie komisji dyscyplinarnych przy organie prowadzącym, objęcie postępowaniem dyscyplinarnym oraz zobligowanie do składania zaświadczeń z KRK także nauczycieli w szkołach niepublicznych - bez względu na wymiar etatu.
O planowanych zmianach w Karcie Nauczyciela przeczytasz m.in. w artykule: „Nowa karta nauczyciela 2014”.
Projekt został zbombardowany negatywnymi opiniami

Nowe regulacje spotkały się z falą krytyki. Związki zawodowe nauczycieli przede wszystkim sprzeciwiły się zmianom w zasadach udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Ich zdaniem, pierwszy urlop zdrowotny dopiero po 20 latach pracy mija się z celem, bo jest już za późno na profilaktykę i przeciwdziałanie występowaniu chorób zawodowych nauczycieli. Zdaniem ZNP pierwszy urlop zdrowotny powinien być udzielany nie później niż po 10 latach pracy w zawodzie. Dodatkowo, ani związki zawodowe ani reprezentanci samorządów nie chcą przeniesienia postępowania dyscyplinarnego ani postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego do organu prowadzącego.  Ostatecznie, po akcji protestacyjnej „Dosyć tego”, wstrzymano prace nad zmianą Karty Nauczyciela i wbrew pierwotnym założeniom, nie weszła ona w życie 1 stycznia 2014 r.

Więcej o opiniach w sprawie nowej Karty przeczytasz m.in. w artykułach:
Nowa Karta Nauczyciela - wkrótce szczegóły planowanych zmian

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie planowanych zmian w Karcie Nauczyciela dowiedzieliśmy się, że prace nad nową Kartą Nauczyciela trwają, a resort edukacji przygotowuje - na podstawie uzyskanych opinii - zmiany w projekcie.

„Obecnie po przeanalizowaniu uwag zgłoszonych w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje stanowisko w sprawie i przedstawi rekomendacje zmian, które powinny zostać wniesione w projekcie rządowym do Sejmu.
Najważniejszym celem nowelizacji jest stworzenie możliwości dla dalszego podnoszenia jakości pracy szkoły zgodnie ze społecznym oczekiwaniem oraz zapewnienie uczniom jak najlepszej oferty kształcenia. Cel ten proponuje się uzyskać poprzez:
 • wzmocnienie motywacyjnego charakteru wynagrodzeń nauczycieli,
 • zwiększenie roli doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli zgodnie z potrzebami uczniów,
 • poprawę organizacji pracy szkoły oraz włączenie rodziców w sprawy istotne dla szkoły w szerszym niż dotychczas zakresie.”
O dalszych pracach nad zmianą Karty Nauczyciela będziemy informować na bieżąco na Portalu Oświatowym.

Źródło:

 • odpowiedź Rzecznika Prasowego Ministerstwa Edukacji Narodowej na pytanie redakcji Portalu Oświatowego.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel