Nauka religii – dostosowana do nowej struktury szkolnictwa

Data publikacji: 8 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Nauka religii – dostosowana do nowej struktury szkolnictwa

Od 1 września 2017 r. zacznie obowiązywać nowa struktura szkolnictwa, w związku z tym należy dostosować przepisy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach do tej struktury. Zmiany są niewielkie i mają charakter dostosowujący do nowych przepisów. Sprawdzamy, czy nowelizacja rozporządzenia ma wpływ na aktualną organizację tych zajęć w szkole!

Niewielkie zmiany, bez wpływu na organizację religii i etyki od września 2017

Zmiany w projekcie rozporządzenia mają charakter dostosowujący:

  • W § 1 proponuje się dodać nowy ust. 1a, zgodnie z którym zajęcia religii w przedszkolu powinny być uwzględniane w ramowym rozkładzie dnia, a zajęcia religii i etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – w tygodniowym rozkładzie zajęć. Obecnie obowiązujące rozporządzenie stanowi, że ww. zajęcia są organizowane w ramach „planu zajęć przedszkolnych” i „planu zajęć szkolnych”, a pojęcia te obecnie nie występują w przepisach prawa oświatowego.
  • W § 2 przewiduje się przepis przejściowy dotyczący organizowania nauki religii i etyki w dotychczasowym gimnazjum oraz klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych (w okresie przejściowym) w innych typach szkół oraz w szkołach ponadgimnazjalnych – do czasu wygaśnięcia kształcenia w tych szkołach i klasach.
  • W § 1 w ust. 1 proponuje się skreślenie określenia „opiekun prawny”, gdyż zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy o systemie oświaty, ilekroć w przepisach tej ustawy jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach, należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
Planowane wejście w życie rozporządzenia to 1 września 2017 r.

Źródło:

  • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (projekt z 2 marca 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel