Nauka religii – dostosowana do nowej struktury szkolnictwa

Data publikacji: 8 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Nauka religii – dostosowana do nowej struktury szkolnictwa

Od 1 września 2017 r. zacznie obowiązywać nowa struktura szkolnictwa, w związku z tym należy dostosować przepisy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach do tej struktury. Zmiany są niewielkie i mają charakter dostosowujący do nowych przepisów. Sprawdzamy, czy nowelizacja rozporządzenia ma wpływ na aktualną organizację tych zajęć w szkole!

Niewielkie zmiany, bez wpływu na organizację religii i etyki od września 2017

Zmiany w projekcie rozporządzenia mają charakter dostosowujący:

  • W § 1 proponuje się dodać nowy ust. 1a, zgodnie z którym zajęcia religii w przedszkolu powinny być uwzględniane w ramowym rozkładzie dnia, a zajęcia religii i etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – w tygodniowym rozkładzie zajęć. Obecnie obowiązujące rozporządzenie stanowi, że ww. zajęcia są organizowane w ramach „planu zajęć przedszkolnych” i „planu zajęć szkolnych”, a pojęcia te obecnie nie występują w przepisach prawa oświatowego.
  • W § 2 przewiduje się przepis przejściowy dotyczący organizowania nauki religii i etyki w dotychczasowym gimnazjum oraz klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych (w okresie przejściowym) w innych typach szkół oraz w szkołach ponadgimnazjalnych – do czasu wygaśnięcia kształcenia w tych szkołach i klasach.
  • W § 1 w ust. 1 proponuje się skreślenie określenia „opiekun prawny”, gdyż zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy o systemie oświaty, ilekroć w przepisach tej ustawy jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach, należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
Planowane wejście w życie rozporządzenia to 1 września 2017 r.

Źródło:

  • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (projekt z 2 marca 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel