Nowa regulacja w sprawie wskaźników zwiększenia dotacji celowej na materiały dla uczniów niepełnosprawnych

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 23 stycznia 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowa regulacja w sprawie wskaźników zwiększenia dotacji celowej na materiały dla uczniów niepełnosprawnych

Do konsultacji skierowany został projekt nowego rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. W ślad za tym projektem opublikowano też projekt rozporządzenia w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty wspomnianej dotacji dla uczniów niepełnosprawnych. Nowe przepisy mają wejść w życie już następnego dnia po ogłoszeniu.

Dualizm stanu prawnego

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika z konieczności określenia wysokości wskaźników w związku z wprowadzeniem od roku szkolnego 2017/2018 nowego ustroju szkolnego, a co za tym idzie - objęciem dotacją celową na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe ośmioletnich szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Nadto wymóg określenia wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie uczniów niepełnosprawnych w ww. podręczniki lub materiały edukacyjne wynika wprost z Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. Niemniej jednak w wygaszanych gimnazjach i klasach gimnazjalnych w szkołach innego typu nadal będą stosowane dotychczasowe przepisy.

Dotacja celowa może być zwiększona o wskaźniki wskazane w rozporządzeniu

W projekcie przewidziano możliwość zwiększenia kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie niepełnosprawni będą mieć możliwość korzystania z podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, uwzględniających ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności np. podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydrukowanych w systemie Braille’a lub w druku powiększonym albo przygotowanych w polskim języku migowym. Kwoty dotacji celowej będą zwiększane o wskaźniki określone w projektowanym rozporządzeniu.

Wysokość wskaźników dotyczących uczniów klas I-VI została utrzymana na poziomie przewidzianym w dotychczasowych przepisach Natomiast w odniesieniu do uczniów klasy VII i VIII przyjęto wskaźniki w wysokości jak dla uczniów gimnazjów.

Projekt:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (projekt z 20 stycznia 2017 r.).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel