Nowe zasady rekrutacji przyjęte przez Radę Ministrów

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 12 listopada 2013 r.
Poleć znajomemu

Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Ustawa wprowadza ponadto: możliwość zatrudniania w przedszkolach specjalistów (np. do prowadzenia zajęć dodatkowych), zakaz proponowania szkołom jakichkolwiek korzyści przy wyborze podręczników, korzystniejsze dla rodziców zasady organizacji zajęć świetlicowych w szkołach oraz doprecyzowanie zasad przekazywania zadań oświatowych przez samorząd.

Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Ustawa wprowadza ponadto: możliwość zatrudniania w przedszkolach specjalistów (np. do prowadzenia zajęć dodatkowych), zakaz proponowania szkołom jakichkolwiek korzyści przy wyborze podręczników, korzystniejsze dla rodziców zasady organizacji zajęć świetlicowych w szkołach oraz doprecyzowanie zasad przekazywania zadań oświatowych przez samorząd.

Szerokie zmiany w ustawie o systemie oświaty

W projekcie nowelizacji ustawy proponuje się poniższe rozwiązania:

I. Określenie na poziomie ustawowym kryteriów rekrutacji do placówek przedszkolnych:

1. w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkańców gminy,

2. w przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne, według kryteriów:

a. w pierwszej kolejności te dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia państwa: niepełnosprawne, niepełnosprawnego rodzica lub rodziców, z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych (min. troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz rodziców samotnie wychowujących (definicja analogiczna jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

b. na pozostałe miejsca dzieci przyjmowane będą zgodnie z dodatkowymi kryteriami określanymi przez gminę (nie więcej niż 6):

  • jednym z nich musi być pierwszeństwo dla pracujących zawodowo rodziców lub rodzica,
  • jednym z nich może być kryterium dochodowe,
  • gmina określi dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania wszystkich ustanowionych przez siebie kryteriów (kryterium dochodowe będzie potwierdzane oświadczeniem rodzica).
3. jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swojego terenu.

II. Ustawa będzie określała również zasady przeprowadzania rekrutacji:

1. Do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.

Zachowane zostają dotychczasowe rozwiązania: uczniowie mieszkający w obwodzie danej szkoły będą przyjmowani z urzędu, bez postępowania rekrutacyjnego. Jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami może przyjąć uczniów mieszkających poza obwodem szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na zasadach opisanych w ustawie.

2. Do publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Zachowane zostaną dotychczas obowiązujące rozwiązania: warunkiem przyjęcia do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej (oprócz szkół policealnych) będzie wcześniejsze ukończenie gimnazjum, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie - także posiadanie zaświadczenia lekarskiego orzekającego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Tak jak obecnie będą brane pod uwagę wyniki uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami). Zmianie ulegnie zakres przedmiotów, z których oceny będą brane obowiązkowo pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: będą to oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch wybranych przedmiotów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą przeprowadzone kolejne etapy na zasadach określonych w ustawie.

3. do publicznych szkół: policealnych, sportowych i mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych, dla dorosłych, artystycznych oraz oddziałów międzynarodowych

4. do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

5. na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych

6. na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez publiczne szkoły, placówki i ośrodki

7. na kształcenie ustawiczne realizowane w formach pozaszkolnych przez publiczne placówki i ośrodki.

III. W drodze rozporządzenia zostanie określony:

Obowiązujący na terenie całego kraju - jednolity sposób przeliczania na punkty niektórych kryteriów, między innymi wyników egzaminu gimnazjalnego i wyników na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły.

IV. Na poziomie ustawy zostanie określona:

Procedura przeprowadzenia rekrutacji, w tym procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia kandydata oraz zasad ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników procesu rekrutacji.

V. Wejście w życie przepisów.

Proponuje się stopniowe wprowadzanie rozwiązań dotyczących rekrutacji. Zasadnicza część przepisów w tym zakresie będzie miała zastosowanie do rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Zachowanie dłuższego okresu przejściowego pozwoli na dobre przygotowanie się na zmiany zarówno organom prowadzącym jak i uczniom, planującym swoją karierę edukacyjną.

VI. Ustawa wprowadzi także zmiany lub doprecyzowania w innych obszarach.

1. Wydawcy podręczników lub firmy dokonujące obrotu podręcznikami nie będą mogły oferować, obiecywać ani udzielać szkołom i nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni, w zamian za dokonanie wyboru określonego podręcznika lub dostarczenie dowodów, że doszło do jego nabycia. Proponowany zapis ma na celu wyeliminowanie praktyk nakłaniania szkół i placówek do dokonywania wyboru podręczników szkolnych i innych pomocy dydaktycznych ze względu na dodatkowe korzyści. Nauczyciele powinni wybierać podręczniki kierując się wyłącznie przesłankami dydaktycznymi oraz potrzebami i możliwościami uczniów.

2. W przedszkolu będzie możliwe zatrudnienie osób mających przygotowanie specjalistyczne do prowadzenia danych zajęć, lecz nieposiadających przygotowania pedagogicznego. Obecnie taka możliwość istnieje tylko w szkołach.

3. W szkole podstawowej można będzie zatrudnić osobę (która posiada co najmniej kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej) w celu wsparcia nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne lub prowadzących opiekę świetlicową.

4. Doprecyzowane zostaną zasady funkcjonowania świetlicy w szkole. Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne będzie zobowiązana - na wniosek rodziców - zapewnić opiekę świetlicową tym uczniom, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców. Natomiast w przypadku uczniów, którzy ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagają zapewnienia opieki w szkole, szkoła podstawowa i specjalna zapewni zajęcia opieki świetlicowej.

5. Proponuje się, aby obowiązkiem gminy był również zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dla opiekuna dziecka uczęszczającego do szkoły, do czasu ukończenia przez dziecko siódmego roku życia w sytuacji, gdy droga dziecka z domu do szkoły przekroczy odległość 3 km.

6. Proponuje się wprowadzenie zakazu powierzania lub przekazywania wykonywania zadań oświatowych osobie prawnej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub osobie prawnej, w której ta jednostka ma udziały. W przypadku powierzenia wykonywania zadań oświatowych związkowi międzygminnemu lub związkowi powiatów stosowane muszą być przepisy dotyczące prowadzenia szkół publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym ustawa Karta Nauczyciela.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel