Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Nowy system kształcenia w zawodach - projekt nowelizacji rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 24 czerwca 2015 r.
Poleć znajomemu
Nowy system kształcenia w zawodach - projekt nowelizacji rozporządzenia

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu przewiduje więcej godzin zajęć u pracodawców. Ma to przede wszystkim wzmocnić praktyczny aspekt kształcenia zawodowego i dostosować go do rynku pracy. Zasadniczą zmianą będzie również nowy sposób zawierania umów z pracodawcami na odbywanie praktyki.

Będzie więcej godzin przeznaczonych na praktykę

Nowy system kształcenia w zawodach określa wymiar zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców. W rozporządzeniu proponuje się by był równy:

 • w zasadniczej szkole zawodowej - minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego praktycznego określonej w ramowym planie nauczania, tj. 970 godzin zajęć w trzyletnim okresie nauczania,
 • w technikum oraz w szkole policealnej - nie mniej niż 30% liczby godzin kształcenia zawodowego praktycznego określonej w ramowym planie nauczania, tj. odpowiednio:

 

- w szkole policealnej dla młodzieży: od 240 do 800 godzin zajęć w dwuletnim okresie nauczania,

- w szkole policealnej dla dorosłych: od 177 do 590 dla stacjonarnej formy kształcenia i od 102 do 340 dla zaocznej formy kształcenia (ust. 6b i 6c w § 4).

Zmiany dotyczą głównie nowych zasad zawierania umów z pracodawcami

W dotychczasowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu proponuje się następujące zmiany:

 1. przyporządkowanie każdej z form praktycznej nauki zawodu do określonego typu szkoły - w każdym typie szkoły praktyczną naukę zawodu organizuje się w formie zajęć praktycznych, a w przypadku technikum i szkoły policealnej - w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (zmiana § 4 ust. 1),
 2. podstawę prawną odbywania zajęć praktycznych u pracodawców w ramach dualnego systemu kształcenia może stanowić zarówno umowa:
 • pracę w celu przygotowania zawodowego zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem i jego rodzicem a pracodawcą, jak i
 • o praktyczną naukę zawodu zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu (nowy ust. 1a w § 4),
 1. opanowanie przez uczniów umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a także zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy dzięki organizowaniu zajęć u pracodawców w ramach dualnego systemu kształcenia (zmiana  § 4 ust. 2),
 2. organizowanie zajęć praktycznych także w okresie ferii letnich, jeśli wymaga tego specyfika danego zawodu, przy odpowiednim skróceniu w takiej sytuacji czasu trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych (nowe ust. 4a i  4b oraz zmiana ust. 5 w § 4),
 3. możliwość ingerencji w treści programu nauczania dla zawodu przez pracodawców w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane, na zasadach określonych w umowie o praktyczną naukę zawodu (nowy 6a w § 4 oraz zmiana § 7 ust. 3 pkt 9),
 4. w przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, dyrektor szkoły ustala, w każdej klasie, liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawców; proponuje się doprecyzowanie, iż liczbę dni w tygodniu oraz klasy, w których zajęcia praktyczne odbywane są u pracodawców, określa umowa o praktyczną naukę zawodu (zmiana § 7 ust. 3 pkt 5),
 5. doprecyzowanie, że środki finansowe zapewniane przez organy prowadzące szkoły, które organizują praktyczną naukę zawodu poza szkołą, są przeznaczone na refundowanie pracodawcom kosztów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia, także w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców w ramach dualnego systemu kształcenia (zmiana  § 9 ust. 2).

 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Opracowanie: Monika Fidler

 
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (projekt z 11 czerwca 2015 r.).
 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel