Nowy system kształcenia w zawodach - projekt nowelizacji rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 24 czerwca 2015 r.
Poleć znajomemu
Nowy system kształcenia w zawodach - projekt nowelizacji rozporządzenia

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu przewiduje więcej godzin zajęć u pracodawców. Ma to przede wszystkim wzmocnić praktyczny aspekt kształcenia zawodowego i dostosować go do rynku pracy. Zasadniczą zmianą będzie również nowy sposób zawierania umów z pracodawcami na odbywanie praktyki.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu przewiduje więcej godzin zajęć u pracodawców. Ma to przede wszystkim wzmocnić praktyczny aspekt kształcenia zawodowego i dostosować go do rynku pracy. Zasadniczą zmianą będzie również nowy sposób zawierania umów z pracodawcami na odbywanie praktyki.

Będzie więcej godzin przeznaczonych na praktykę

Nowy system kształcenia w zawodach określa wymiar zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców. W rozporządzeniu proponuje się by był równy:

 • w zasadniczej szkole zawodowej - minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego praktycznego określonej w ramowym planie nauczania, tj. 970 godzin zajęć w trzyletnim okresie nauczania,
 • w technikum oraz w szkole policealnej - nie mniej niż 30% liczby godzin kształcenia zawodowego praktycznego określonej w ramowym planie nauczania, tj. odpowiednio:

 

- w szkole policealnej dla młodzieży: od 240 do 800 godzin zajęć w dwuletnim okresie nauczania,

- w szkole policealnej dla dorosłych: od 177 do 590 dla stacjonarnej formy kształcenia i od 102 do 340 dla zaocznej formy kształcenia (ust. 6b i 6c w § 4).

Zmiany dotyczą głównie nowych zasad zawierania umów z pracodawcami

W dotychczasowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu proponuje się następujące zmiany:

 1. przyporządkowanie każdej z form praktycznej nauki zawodu do określonego typu szkoły - w każdym typie szkoły praktyczną naukę zawodu organizuje się w formie zajęć praktycznych, a w przypadku technikum i szkoły policealnej - w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (zmiana § 4 ust. 1),
 2. podstawę prawną odbywania zajęć praktycznych u pracodawców w ramach dualnego systemu kształcenia może stanowić zarówno umowa:
 • pracę w celu przygotowania zawodowego zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem i jego rodzicem a pracodawcą, jak i
 • o praktyczną naukę zawodu zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu (nowy ust. 1a w § 4),
 1. opanowanie przez uczniów umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a także zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy dzięki organizowaniu zajęć u pracodawców w ramach dualnego systemu kształcenia (zmiana  § 4 ust. 2),
 2. organizowanie zajęć praktycznych także w okresie ferii letnich, jeśli wymaga tego specyfika danego zawodu, przy odpowiednim skróceniu w takiej sytuacji czasu trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych (nowe ust. 4a i  4b oraz zmiana ust. 5 w § 4),
 3. możliwość ingerencji w treści programu nauczania dla zawodu przez pracodawców w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane, na zasadach określonych w umowie o praktyczną naukę zawodu (nowy 6a w § 4 oraz zmiana § 7 ust. 3 pkt 9),
 4. w przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, dyrektor szkoły ustala, w każdej klasie, liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawców; proponuje się doprecyzowanie, iż liczbę dni w tygodniu oraz klasy, w których zajęcia praktyczne odbywane są u pracodawców, określa umowa o praktyczną naukę zawodu (zmiana § 7 ust. 3 pkt 5),
 5. doprecyzowanie, że środki finansowe zapewniane przez organy prowadzące szkoły, które organizują praktyczną naukę zawodu poza szkołą, są przeznaczone na refundowanie pracodawcom kosztów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia, także w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców w ramach dualnego systemu kształcenia (zmiana  § 9 ust. 2).

 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Opracowanie: Monika Fidler

 
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (projekt z 11 czerwca 2015 r.).
 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel