O dopalaczach w projekcie rozporządzenia o przeciwdziałaniu narkomanii

Data publikacji: 10 października 2017 r.
Poleć znajomemu
O dopalaczach w projekcie rozporządzenia o przeciwdziałaniu narkomanii

Przepisy projektowanego rozporządzenia uzupełniono o regulacje podkreślające konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia związane z używaniem środków zastępczych, czyli tzw. dopalaczy. W związku z tym trzeba będzie też uzupełnić program wychowawczo-profilaktyczny o odpowiednie zapisy.

Celem rozporządzenia jest dostosowanie przepisów dotychczasowego rozporządzenia do:

  • ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym,
  • ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

3 nowości uregulowane w projekcie

Projektowane rozporządzenie przewiduje wprowadzenie następujących zmian:

1) podstawę do działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii stanowi odpowiednia część Narodowego Programu Zdrowia obejmująca Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii (dostosowanie § 5 ust. 3 pkt 1 i § 7 ust. 6 w związku z wejściem w życie ustawy o zdrowiu publicznym, na mocy której dokonano zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii),

2) zwrócenie uwagi na rozwój psychospołeczny ucznia lub wychowanka i kształtowanie postaw poprzez jego udział w działaniach z zakresu wolontariatu, w życiu społecznym oraz angażowanie się w działalność organizacji społecznych,

3) konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia związane z używaniem środków zastępczych (tzw. dopalaczy), które mają zapewnić, że diagnoza występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka, uwzględni także zagrożenia związane z używaniem dopalaczy, a skuteczne działania profilaktyczne w szkole i placówce będą podejmowane we współpracy z państwowymi wojewódzkimi i państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi lub Policją.

Rozbudowano dotychczasową regulację dotyczącą diagnozy, która stanowi podstawę do podejmowania działań dotyczących uczniów lub wychowanków, rodziców, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły lub placówki w zakresie uregulowanym w przedmiotowym rozporządzeniu, wskazując, że diagnoza w każdym roku szkolnym powinna być przygotowana w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego – tak aby termin ten był spójny z 30-dniowym terminem jaki przewiduje art. 84 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na przyjęcie programu wychowawczo-profilaktycznego.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (projekt z 5 października 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel