Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – projekt rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 19 kwietnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – projekt rozporządzenia

Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia wprowadzającego zmiany do podstawy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zmiany dotyczą m.in. powrotu nauki czytania, pisania i liczenia do zerówek.

Zmiany w podstawie programowej – wynikiem zmian w obowiązku szkolnym

W stosunku do obecnego rozporządzenia projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół przewiduje zmiany w podstawie programowej:

  • wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (Załącznik nr 1) oraz
  • kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (Załącznik nr 2) – w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (I etap edukacyjny, klasy I–III szkoły podstawowej).

Projektowane zmiany związane są z wejściem w życie od 1 września obowiązku szkolnego dla 7-latków. Dlatego też, aby możliwe było kontynuowanie i doskonalenie nauki pisania, liczenia i czytania w szkole podstawowej, rozpoczęcie kształtowania tych umiejętności rozpocznie się w „zerówce”.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego ma być stosowana od roku szkolnego 2016/2017. Natomiast podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych będzie stosowana od roku szkolnego 2017/2018.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego (patrz: projektowany załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia) obejmują takie obszary jak:

  • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną, czyli zwiększenie wymagań z zakresu umiejętności liczenia – proponuje się w obszarze nr 13,
  • modyfikacja „Zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej” wychowania przedszkolnego – proponuje się zmiany dotyczące zalecanych proporcji zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu (w rozliczeniu tygodniowym) przeznaczonego na różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
  • dostosowanie wymagań w zakresie poszczególnych wiadomości i umiejętności do możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych, w tym ograniczeń wynikających z niepełnosprawności,
  • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym – wskazano, że nie dotyczy to dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, natomiast dzieci z innymi rodzajami niepełnosprawności objęte są przygotowaniem do posługiwania się językiem obcym nowożytnym tak, jak ich pełnosprawni rówieśnicy,
Możliwość zwolnienia dzieci niepełnosprawnych z nauki języka obcego nowożytnego na etapie edukacji przedszkolnej uzależniona będzie od indywidualnych predyspozycji dziecka związanych z rodzajem niepełnosprawności i poziomem rozwoju.
  • dodanie w wymaganiu 1 (w obszarze 3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci) treści, że dziecko mówi  lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób, w tym m.in. z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji lub języka migowego,
  • wskazanie, że pozostały czas przebywania dziecka w przedszkolu przeznacza się, odpowiednio do potrzeb dzieci, na realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub zajęć rewalidacyjnych (w części dotyczącej „Zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej” wychowania przedszkolnego – w związku z potrzebami dzieci niepełnoprawnych),
  • rozszerzenie zapisu związanego z kształtowaniem u dzieci świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu.
W roku szkolnym 2016/2017 podstawę programową w obszarze „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” będą realizowały dzieci 6-letnie realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz 5-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego. Natomiast pozostawienie obowiązku realizowania tego obszaru w stosunku do pozostałych dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego proponowane jest dopiero od roku szkolnego 2017/2018.

Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej

W związku z proponowanymi zmianami w podstawie programowej wychowania przedszkolnego stosownym modyfikacjom muszą ulec również zalecane warunki realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej – w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej (patrz: projektowany załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia). Dotyczą one głównie kształtowania i ćwiczenia umiejętności nabytych w przedszkolu, czyli czytania, liczenia i pisania. Z tym, że nauka pisania – jako umiejętność znacznie trudniejsza dla dziecka – powinna być domeną edukacji szkolnej.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2016 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (projekt z 13 kwietnia 2016 r., skierowany do konsultacji społecznych).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel