Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – projekt rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 19 kwietnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – projekt rozporządzenia

Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia wprowadzającego zmiany do podstawy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zmiany dotyczą m.in. powrotu nauki czytania, pisania i liczenia do zerówek.

Zmiany w podstawie programowej – wynikiem zmian w obowiązku szkolnym

W stosunku do obecnego rozporządzenia projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół przewiduje zmiany w podstawie programowej:

 • wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (Załącznik nr 1) oraz
 • kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (Załącznik nr 2) – w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (I etap edukacyjny, klasy I–III szkoły podstawowej).

Projektowane zmiany związane są z wejściem w życie od 1 września obowiązku szkolnego dla 7-latków. Dlatego też, aby możliwe było kontynuowanie i doskonalenie nauki pisania, liczenia i czytania w szkole podstawowej, rozpoczęcie kształtowania tych umiejętności rozpocznie się w „zerówce”.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego ma być stosowana od roku szkolnego 2016/2017. Natomiast podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych będzie stosowana od roku szkolnego 2017/2018.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego (patrz: projektowany załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia) obejmują takie obszary jak:

 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną, czyli zwiększenie wymagań z zakresu umiejętności liczenia – proponuje się w obszarze nr 13,
 • modyfikacja „Zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej” wychowania przedszkolnego – proponuje się zmiany dotyczące zalecanych proporcji zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu (w rozliczeniu tygodniowym) przeznaczonego na różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 • dostosowanie wymagań w zakresie poszczególnych wiadomości i umiejętności do możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych, w tym ograniczeń wynikających z niepełnosprawności,
 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym – wskazano, że nie dotyczy to dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, natomiast dzieci z innymi rodzajami niepełnosprawności objęte są przygotowaniem do posługiwania się językiem obcym nowożytnym tak, jak ich pełnosprawni rówieśnicy,
Możliwość zwolnienia dzieci niepełnosprawnych z nauki języka obcego nowożytnego na etapie edukacji przedszkolnej uzależniona będzie od indywidualnych predyspozycji dziecka związanych z rodzajem niepełnosprawności i poziomem rozwoju.
 • dodanie w wymaganiu 1 (w obszarze 3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci) treści, że dziecko mówi  lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób, w tym m.in. z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji lub języka migowego,
 • wskazanie, że pozostały czas przebywania dziecka w przedszkolu przeznacza się, odpowiednio do potrzeb dzieci, na realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub zajęć rewalidacyjnych (w części dotyczącej „Zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej” wychowania przedszkolnego – w związku z potrzebami dzieci niepełnoprawnych),
 • rozszerzenie zapisu związanego z kształtowaniem u dzieci świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu.
W roku szkolnym 2016/2017 podstawę programową w obszarze „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” będą realizowały dzieci 6-letnie realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz 5-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego. Natomiast pozostawienie obowiązku realizowania tego obszaru w stosunku do pozostałych dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego proponowane jest dopiero od roku szkolnego 2017/2018.
Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej

W związku z proponowanymi zmianami w podstawie programowej wychowania przedszkolnego stosownym modyfikacjom muszą ulec również zalecane warunki realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej – w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej (patrz: projektowany załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia). Dotyczą one głównie kształtowania i ćwiczenia umiejętności nabytych w przedszkolu, czyli czytania, liczenia i pisania. Z tym, że nauka pisania – jako umiejętność znacznie trudniejsza dla dziecka – powinna być domeną edukacji szkolnej.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2016 r.

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (projekt z 13 kwietnia 2016 r., skierowany do konsultacji społecznych).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel