Podział części oświatowej subwencji ogólnej 2020 r. w projekcie nowego rozporządzenia

Data publikacji: 4 listopada 2019 r.
Poleć znajomemu
Podział części oświatowej subwencji ogólnej 2020 r. w projekcie nowego rozporządzenia

Opublikowano projekt nowego rozporządzenia regulującego sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządów w 2020 r. Sprawdzamy, jakie rozwiązania planuje się w nowym rozporządzeniu.

Najważniejsze rozwiązania, które przewidziano w projekcie:

1. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej jest uzależniona od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag i wskaźników dla wybranych kategorii uczniów, słuchaczy, wychowanków i dzieci, które ukończyły 6 lat w roku bazowym, określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli.
2. Uwzględnienie przy ustalaniu podziału subwencji oświatowej sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Wprawdzie utrzymano mechanizm zastosowany w 2019 r., tj. połączenie wskaźnika „zamożności” ustalanego na podstawie dochodów podatkowych i wskaźnika określającego wielkość szkoły dla dzieci i młodzieży (limit 18 uczniów średnio na klasę szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum i BS I). Niemniej jednak ustalono wartości wagi w taki sposób, aby kwota dodatkowej subwencji na ucznia wynosiła trzykrotność kwoty przewidzianej z tego tytułu w roku 2019.
3. W kwocie subwencji na 2020 r. uwzględniono:

  • sfinansowanie skutków finansowych zmian liczby etatów nauczycieli oraz ich awansu zawodowego,
  • sfinansowanie skutku na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, którą wprowadzono od dnia 1 września 2019 r.,
  • przesunięcie środków w wysokość 12.225 tys. zł w związku z przejęciem szkół przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5.116 tys. zł) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (7.109 tys. zł).

4. Po raz pierwszy w 2020 r. w podziale subwencji oświatowej uwzględnione zostaną:

  • prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy określona w obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej.
  • zróżnicowanie kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w zawodach szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego określonych w obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wykazu zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego

5. Uwzględniono finansowanie świadczenia dla nauczycieli stażystów „na start”. Aby poziom finansowania nauczyciela stażysty był taki sam jak w 2019 r. wprowadzono wagę dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego o wartości 0,21.
6. Z algorytmu podziału subwencji oświatowej wyłączono dodatkowo etaty nauczycieli nieobecnych, tj. przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim i urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego.
7. Zaproponowano modyfikację sposobu wyliczania wskaźnika Di. Polega ona na ustaleniu wartości tego wskaźnika w wysokości 1, w przypadku gdy w jednostce samorządu terytorialnego nie wykazano uczniów i słuchaczy w szkołach prowadzonych przez tę jednostkę, dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, ani wychowanków w placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę.
8. Wprowadzono finansowanie w ramach subwencji oświatowej kształcenia w ramach oddziałów przygotowania wojskowego.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Projekt:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (z 24 października 2019 r.)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel