Postępowanie dyscyplinarne także w szkołach niepublicznych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 28 marca 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Od ponad dwóch lat są postulaty, by zmienić nieefektywne i przewlekłe postępowanie dyscyplinarne nauczycieli tak, by rzeczywiście chroniło ono uczniów przed łamiącymi zasady wykonywania zawodu nauczycielami. Stąd postępowanie dyscyplinarne ma zostać kompleksowo uregulowane w nowym brzmieniu Karty Nauczyciela. M.in. do odpowiedzialności dyscyplinarnej będzie można pociągnąć także nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych - bez względu na wymiar zatrudnienia.

Postulaty o zmianę przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej

Już dwa lata temu projekt rozporządzenia ws. komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli został opublikowany na stronie Ministerstwa Edukacji i skierowany do konsultacji. Rzecznik Praw Dziecka dwukrotnie zwracał się do resortu edukacji z wnioskiem o zmianę obowiązujących przepisów (pisaliśmy o tym m.in. w artykule „RPD: Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli wymaga gruntownych zmian”. W odpowiedzi na rosnącą liczbę skarg na łamanie przez nauczycieli praw dziecka oraz nieskuteczne procedury karania nauczycieli w postępowaniu dyscyplinarnym - zmienią się zapisy Karty Nauczyciela.

Nauczyciele szkół niepublicznych też będą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej - bez względu na wymiar etatu

Obecne przepisy Karty Nauczyciela dotyczące postępowania dyscyplinarnego nie obejmują nauczycieli przedszkoli i szkół niepublicznych zatrudnionych w wymiarze niższym niż ½ etatu. Taka konstrukcja przepisów nie pozwala m.in. orzec w stosunku do nich zakazu przyjmowania do pracy w zawodzie nauczyciela ani wydalić ich z zawodu. W konsekwencji, nauczyciel zwolniony z pracy z powodu uchybień w wykonywaniu obowiązków związanych z zajmowanym stanowiskiem może podjąć pracę w innej placówce.

Po wejściu w życie zmian w przepisach nauczyciele zatrudnieni w placówkach niepublicznych będą mogli być pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej bez względu na wymiar zatrudnienia. To rozwiązanie pozwoli skutecznie wyeliminować z zawodu nauczyciela wszystkie osoby, które dopuściły się uchybień przy wykonywaniu obowiązków nauczyciela.
Szczegółowe uregulowanie postępowania dyscyplinarnego w Karcie Nauczyciela

W związku z doniosłością regulacji dotyczących przebiegu postępowania dyscyplinarnego, w tym praw i obowiązków uczestników tegoż postępowania, resort edukacji zdecydował się zamieścić odpowiednie przepisy bezpośrednio w Karcie Nauczyciela (dotychczas kwestie te były uregulowane w rozporządzeniu). W Karcie znajdą się szczegółowe przepisy dotyczące zasad prowadzenia postępowania dyscyplinarnego oraz praw uczestników tego postępowania tj. m.in. :

 • zasad powoływania członków komisji, składów i właściwości komisji,
 • zasad przesłuchiwania małoletniego ucznia oraz uprawnień jego rodziców w postępowaniu dyscyplinarnym,
 • zasad odwoływania się od rozstrzygnięć w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela,
 • określeniu możliwości i zasad zaskarżenia postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wyjaśniającego,
 • ogólnych zasad obsługi komisji dyscyplinarnych oraz wprowadzeniu upoważnienia do określenia w drodze rozporządzenia wysokości i sposobu wypłacania wynagrodzenia członków komisji dyscyplinarnych , rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców.
Komisje dyscyplinarne bliżej szkoły

Zmianie ulegną także organy właściwe do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego na usytuowane bliżej szkoły - komisje dyscyplinarne I instancji będą działać przy organie prowadzącym szkołę, zaś komisje dyscyplinarne II instancji będą działać przy wojewodach. W przypadku organów prowadzących będących ministrami - komisje obu instancji będą działać przy właściwych ministrach.

W skład komisji dyscyplinarnej I stopnia będą wchodzić nauczyciele szkół prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.
Zaświadczenie o niekaralności - także w placówkach niepublicznych

Osoby skazane za przestępstwo popełnione umyślnie lub przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne albo postępowanie o ubezwłasnowolnienie nie znajdą pracy w szkołach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jst ani w szkołach niepublicznych, bez względu na wymiar zatrudnienia. Nauczyciele także tych szkół i placówek zostaną objęci przepisami, które zobowiązują do złożenia zaświadczenia o niekaralności przed nawiązaniem stosunku pracy.

Stosunek pracy tych nauczycieli - bez względu na wymiar etatu - będzie wygasał ponadto w przypadku:

 • prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego;
 • prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności;
 • stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem przepisów dotyczących zatrudniania nauczycieli.
Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2014 r.

Źródło:

 • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 marca 2013 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel