Postępowanie dyscyplinarne także w szkołach niepublicznych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 28 marca 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Od ponad dwóch lat są postulaty, by zmienić nieefektywne i przewlekłe postępowanie dyscyplinarne nauczycieli tak, by rzeczywiście chroniło ono uczniów przed łamiącymi zasady wykonywania zawodu nauczycielami. Stąd postępowanie dyscyplinarne ma zostać kompleksowo uregulowane w nowym brzmieniu Karty Nauczyciela. M.in. do odpowiedzialności dyscyplinarnej będzie można pociągnąć także nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych - bez względu na wymiar zatrudnienia.

Postulaty o zmianę przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej

Już dwa lata temu projekt rozporządzenia ws. komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli został opublikowany na stronie Ministerstwa Edukacji i skierowany do konsultacji. Rzecznik Praw Dziecka dwukrotnie zwracał się do resortu edukacji z wnioskiem o zmianę obowiązujących przepisów (pisaliśmy o tym m.in. w artykule „RPD: Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli wymaga gruntownych zmian”. W odpowiedzi na rosnącą liczbę skarg na łamanie przez nauczycieli praw dziecka oraz nieskuteczne procedury karania nauczycieli w postępowaniu dyscyplinarnym - zmienią się zapisy Karty Nauczyciela.

Nauczyciele szkół niepublicznych też będą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej - bez względu na wymiar etatu

Obecne przepisy Karty Nauczyciela dotyczące postępowania dyscyplinarnego nie obejmują nauczycieli przedszkoli i szkół niepublicznych zatrudnionych w wymiarze niższym niż ½ etatu. Taka konstrukcja przepisów nie pozwala m.in. orzec w stosunku do nich zakazu przyjmowania do pracy w zawodzie nauczyciela ani wydalić ich z zawodu. W konsekwencji, nauczyciel zwolniony z pracy z powodu uchybień w wykonywaniu obowiązków związanych z zajmowanym stanowiskiem może podjąć pracę w innej placówce.

Po wejściu w życie zmian w przepisach nauczyciele zatrudnieni w placówkach niepublicznych będą mogli być pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej bez względu na wymiar zatrudnienia. To rozwiązanie pozwoli skutecznie wyeliminować z zawodu nauczyciela wszystkie osoby, które dopuściły się uchybień przy wykonywaniu obowiązków nauczyciela.
Szczegółowe uregulowanie postępowania dyscyplinarnego w Karcie Nauczyciela

W związku z doniosłością regulacji dotyczących przebiegu postępowania dyscyplinarnego, w tym praw i obowiązków uczestników tegoż postępowania, resort edukacji zdecydował się zamieścić odpowiednie przepisy bezpośrednio w Karcie Nauczyciela (dotychczas kwestie te były uregulowane w rozporządzeniu). W Karcie znajdą się szczegółowe przepisy dotyczące zasad prowadzenia postępowania dyscyplinarnego oraz praw uczestników tego postępowania tj. m.in. :

 • zasad powoływania członków komisji, składów i właściwości komisji,
 • zasad przesłuchiwania małoletniego ucznia oraz uprawnień jego rodziców w postępowaniu dyscyplinarnym,
 • zasad odwoływania się od rozstrzygnięć w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela,
 • określeniu możliwości i zasad zaskarżenia postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wyjaśniającego,
 • ogólnych zasad obsługi komisji dyscyplinarnych oraz wprowadzeniu upoważnienia do określenia w drodze rozporządzenia wysokości i sposobu wypłacania wynagrodzenia członków komisji dyscyplinarnych , rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców.
Komisje dyscyplinarne bliżej szkoły

Zmianie ulegną także organy właściwe do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego na usytuowane bliżej szkoły - komisje dyscyplinarne I instancji będą działać przy organie prowadzącym szkołę, zaś komisje dyscyplinarne II instancji będą działać przy wojewodach. W przypadku organów prowadzących będących ministrami - komisje obu instancji będą działać przy właściwych ministrach.

W skład komisji dyscyplinarnej I stopnia będą wchodzić nauczyciele szkół prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.
Zaświadczenie o niekaralności - także w placówkach niepublicznych

Osoby skazane za przestępstwo popełnione umyślnie lub przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne albo postępowanie o ubezwłasnowolnienie nie znajdą pracy w szkołach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jst ani w szkołach niepublicznych, bez względu na wymiar zatrudnienia. Nauczyciele także tych szkół i placówek zostaną objęci przepisami, które zobowiązują do złożenia zaświadczenia o niekaralności przed nawiązaniem stosunku pracy.

Stosunek pracy tych nauczycieli - bez względu na wymiar etatu - będzie wygasał ponadto w przypadku:

 • prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego;
 • prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności;
 • stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem przepisów dotyczących zatrudniania nauczycieli.
Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2014 r.

Źródło:

 • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 marca 2013 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel