Projekty ramowych planów nauczania dla szkół podstawowych i liceum

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 11 października 2016 r.
Poleć znajomemu
Projekty ramowych planów nauczania dla szkół podstawowych i liceum

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowe ramowe plany nauczania. Projekty w dalszej kolejności będą konsultowane z koordynatorami grup eksperckich pracującymi nad podstawą programową kształcenia ogólnego. Jak będzie wyglądał tygodniowy rozkład zajęć dla poszczególnych klas – sprawdź!

Ramowe plany dla szkół podstawowych

Projekt ramowego planu nauczania dla szkoły podstawowej (w tym specjalnej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) przewiduje m.in., że:

1)      w klasach I-III szkoły podstawowej (I etap edukacyjny jako edukacja wczesnoszkolna) podziału godzin w każdej klasie na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne (edukacja polonistyczna, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne) dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia,

2)      w klasach I-III w przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, edukacji muzycznej, plastycznej, zajęć komputerowych lub wychowania fizycznego nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje, wymiar godzin tych zajęć będzie wynosił dla:

  • języka obcego nowożytnego – po 2 godziny w każdej klasie,
  • edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i zajęć komputerowych – po 1 godzinie w każdej klasie,
  • wychowania fizycznego – po 3 godziny w każdej klasie,

3)      wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych będzie wynosił:

  • w oddziale specjalnym – 12 godzin tygodniowo na oddział,
  • w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny tygodniowo na ucznia,

4)      w klasie VII i VIII doradztwo zawodowe wyniesie 10 godzin w ciągu roku,

5)      informatyka od klasy IV do VIII będzie prowadzona wymiarze 1 godz. tygodniowo, a wychowanie fizyczne po 4 godz. tygodniowo,

6)      wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury oraz zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego będą określać odrębne przepisy.

Godzinowe rozdzielenie zajęć dla poszczególnych klas szkół podstawowych znajdziesz tutaj>>
Ramowe plany dla liceum ogólnokształcącego

Projekt ramowego planu nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w tym specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym) przewiduje m.in., że:

1)      historia od klasy I do IV będzie prowadzona w wymiarze 2 godz. tygodniowo,

2)      podstawy przedsiębiorczości będą się odbywały w wymiarze 1 godziny dla klas I i II,

3)      informatyka w wymiarze 1 godz. będzie tylko do klasy III,

4)      wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wyniesie:

  • w oddziale specjalnym – 12 godzin tygodniowo na oddział,
  • w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny tygodniowo na ucznia,

5)      na przedmioty w zakresie rozszerzonym (poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów w zakresie podstawowym) trzeba będzie przeznaczyć na:

  • język polski, historię muzyki, historię sztuki, język łaciński i kulturę antyczną oraz filozofię – po 8 godzin tygodniowo,
  • język obcy nowożytny, historię, wiedzę o społeczeństwie, geografię, biologię, chemię, fizykę, matematykę oraz informatykę – po 6 godzin tygodniowo, w 4-letnim okresie nauczania.

6)      realizacja przedmiotów: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia będzie mogła rozpocząć się w klasie I, II lub III,

7)      wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury oraz zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego będą określać odrębne przepisy.

Godzinowe rozdzielenie zajęć dla poszczególnych klas liceum ogólnokształcącego znajdziesz tutaj>>

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel