Projekty ramowych planów nauczania dla szkół podstawowych i liceum

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 11 października 2016 r.
Poleć znajomemu
Projekty ramowych planów nauczania dla szkół podstawowych i liceum

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowe ramowe plany nauczania. Projekty w dalszej kolejności będą konsultowane z koordynatorami grup eksperckich pracującymi nad podstawą programową kształcenia ogólnego. Jak będzie wyglądał tygodniowy rozkład zajęć dla poszczególnych klas – sprawdź!

Ramowe plany dla szkół podstawowych

Projekt ramowego planu nauczania dla szkoły podstawowej (w tym specjalnej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) przewiduje m.in., że:

1)      w klasach I-III szkoły podstawowej (I etap edukacyjny jako edukacja wczesnoszkolna) podziału godzin w każdej klasie na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne (edukacja polonistyczna, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne) dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia,

2)      w klasach I-III w przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, edukacji muzycznej, plastycznej, zajęć komputerowych lub wychowania fizycznego nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje, wymiar godzin tych zajęć będzie wynosił dla:

  • języka obcego nowożytnego – po 2 godziny w każdej klasie,
  • edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i zajęć komputerowych – po 1 godzinie w każdej klasie,
  • wychowania fizycznego – po 3 godziny w każdej klasie,

3)      wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych będzie wynosił:

  • w oddziale specjalnym – 12 godzin tygodniowo na oddział,
  • w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny tygodniowo na ucznia,

4)      w klasie VII i VIII doradztwo zawodowe wyniesie 10 godzin w ciągu roku,

5)      informatyka od klasy IV do VIII będzie prowadzona wymiarze 1 godz. tygodniowo, a wychowanie fizyczne po 4 godz. tygodniowo,

6)      wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury oraz zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego będą określać odrębne przepisy.

Godzinowe rozdzielenie zajęć dla poszczególnych klas szkół podstawowych znajdziesz tutaj>>

Ramowe plany dla liceum ogólnokształcącego

Projekt ramowego planu nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w tym specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym) przewiduje m.in., że:

1)      historia od klasy I do IV będzie prowadzona w wymiarze 2 godz. tygodniowo,

2)      podstawy przedsiębiorczości będą się odbywały w wymiarze 1 godziny dla klas I i II,

3)      informatyka w wymiarze 1 godz. będzie tylko do klasy III,

4)      wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wyniesie:

  • w oddziale specjalnym – 12 godzin tygodniowo na oddział,
  • w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny tygodniowo na ucznia,

5)      na przedmioty w zakresie rozszerzonym (poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów w zakresie podstawowym) trzeba będzie przeznaczyć na:

  • język polski, historię muzyki, historię sztuki, język łaciński i kulturę antyczną oraz filozofię – po 8 godzin tygodniowo,
  • język obcy nowożytny, historię, wiedzę o społeczeństwie, geografię, biologię, chemię, fizykę, matematykę oraz informatykę – po 6 godzin tygodniowo, w 4-letnim okresie nauczania.

6)      realizacja przedmiotów: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia będzie mogła rozpocząć się w klasie I, II lub III,

7)      wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury oraz zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego będą określać odrębne przepisy.

Godzinowe rozdzielenie zajęć dla poszczególnych klas liceum ogólnokształcącego znajdziesz tutaj>>

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel