Rada Ministrów zaakceptowała przepisy o dotacji na podręczniki

Data publikacji: 16 kwietnia 2014 r.
Poleć znajomemu

Wprowadzenie dotacji celowej na zakup podręczników, nałożenie na szkoły obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do nich, zmiany w zakresie dopuszczania podręczników do użytku, a także umożliwienie rodzicom wpływu na ustalanie szkolnego zestawu podręczników - to tylko niektóre zmiany, jakie przewiduje kolejny projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. 15 kwietnia 2014 r. zmiany te zostały przyjęte przez Radę Ministrów.

Wprowadzenie dotacji celowej na zakup podręczników, nałożenie na szkoły obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do nich, zmiany w zakresie dopuszczania podręczników do użytku, a także umożliwienie rodzicom wpływu na ustalanie szkolnego zestawu podręczników - to tylko niektóre zmiany, jakie przewiduje kolejny projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. 15 kwietnia 2014 r. zmiany te zostały przyjęte przez Radę Ministrów.

NOWE OBOWIĄZKI MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Proponowane zmiany nakładają na ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zadanie wyposażenia szkół podstawowych w bezpłatny podręcznik do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej dla uczniów klas I-III.

Zmiana będzie wdrażana stopniowo, począwszy od roku szkolnego:

  • 2014/2015 - w stosunku do uczniów klasy I szkoły podstawowej,
  • 2015/2016 - w stosunku do uczniów klasy II szkoły podstawowej,
  • 2016/2017 - w stosunku do uczniów klasy III szkoły podstawowej;
DOTACJA CELOWA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW

Po wejściu w życie proponowanych zmian organy prowadzące szkoły podstawowe i gimnazja otrzymywać będą dotację celową na zakup:

  • podręczników lub materiałów edukacyjnych do zajęć z danego języka obcego nowożytnego oraz materiałów ćwiczeniowych do kształcenia zintegrowanego dla klas I-III szkoły podstawowej,
  • podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej i wszystkich klas gimnazjum.
Zmiana będzie wdrażana stopniowo, poczynając od 2014 r., w którym dotacja celowa będzie udzielana na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z tego języka oraz materiały ćwiczeniowe dla klas pierwszych.  W kolejnych latach dotacja obejmie następne klasy szkoły podstawowej i klasy gimnazjum.

HARMONOGRAM:

ROK

Klasa I SP

Klasa II SP

Klasa III SP

Klasa IV SP

Klasa V SP

Klasa VI SP

Klasa I gimnazjum

Klasa II gimnazjum

Klasa III gimnazjum

2014

Podręcznik MEN +dotacja na podręcznik do j.obcego (25 zł) i materiały ćwiczeniowe (50 zł)

2015

Podręczniki zakupione wcześniej +dotacja na podręcznik do j.obcego (25 zł) i materiały ćwiczeniowe (50 zł)

Podręcznik MEN +dotacja na podręcznik do j.obcego (25 zł) i materiały ćwiczeniowe (50 zł)

Dotacja na podręczniki (140 zł) i materiały ćwiczeniowe (25 zł)

Dotacja na podręczniki (250 zł) i materiały ćwiczeniowe (25 zł)

2016

Podręczniki zakupione wcześniej +dotacja na materiały ćwiczeniowe (50 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej (tylko dokup) +dotacja na materiały ćwiczeniowe (50 zł)

Podręcznik MEN +dotacja na podręcznik do j.obcego (25 zł) i materiały ćwiczeniowe (50 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej + dotacja na materiały ćwiczeniowe (25 zł)

Dotacja na podręczniki (140 zł) i materiały ćwiczeniowe (25 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej + dotacja na materiały ćwiczeniowe (25 zł)

Dotacja na podręczniki (250 zł) i materiały ćwiczeniowe (25 zł)

2017

Podręczniki zakupione wcześniej +dotacja na podręcznik do j.obcego (25 zł) i materiały ćwiczeniowe (50 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej +dotacja na materiały ćwiczeniowe (50 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej (tylko dokup) +dotacja na materiały ćwiczeniowe (50 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej (tylko dokup) + dotacja na materiały ćwiczeniowe (25 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej + dotacja na materiały ćwiczeniowe (25 zł)

Dotacja na podręczniki (140 zł) i materiały ćwiczeniowe (25 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej + dotacja na materiały ćwiczeniowe (25 zł)

Podręczniki zakupione wcześniej + dotacja na materiały ćwiczeniowe (25 zł)

Dotacja na podręczniki (250 zł) i materiały ćwiczeniowe (25 zł)

NOWE OBOWIĄZKI SZKOŁY

Szkoły podstawowe i gimnazja będą miały obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych zastępujących lub uzupełniających podręcznik oraz materiałów ćwiczeniowych. Zmiana będzie wdrażana sukcesywnie, począwszy od 2014 r. w odniesieniu do uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Egzemplarze podręczników oraz materiałów edukacyjnych zastępujących lub uzupełniających podręcznik będą wypożyczane uczniom, zaś egzemplarze materiałów ćwiczeniowych zostaną przekazane uczniom bez obowiązku zwrotu po zakończeniu zajęć w danym roku szkolnym.
ZMIANY W DOPUSZCZANIU PODRĘCZNIKÓW DO UŻYTKU SZKOLNEGO

Modyfikacja warunków dopuszczania do użytku szkolnego podręczników polegać będzie na wprowadzeniu zakazu zamieszczania w podręczniku ćwiczeń, zadań i poleceń wymagających wypełniania w egzemplarzu podręcznika, tak aby mógł on być przeznaczony do wieloletniego użytku oraz zakazu zamieszczania w podręczniku odesłań i poleceń do dodatkowych, opracowanych przez określonego wydawcę materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia.

WIĘKSZY WPŁYW RODZICÓW NA WYBÓR PODRĘCZNIKÓW

Nowe przepisy umożliwiają rodzicom wpływ na ustalanie szkolnego zestawu podręczników. Rady pedagogiczne będą miały bowiem obowiązek zasięgać opinii rady rodziców przed ustaleniem zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w szkole.

KONIEC PAKIETÓW I "BEZPŁATNYCH DODATKÓW"

Nowelizacja wprowadza normy porządkujące praktyki marketingowe stosowane przez niektórych wydawców oraz podmioty dokonujące obrotu podręcznikami w celu nakłonienia szkoły do wyboru konkretnego podręcznika, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Wyeliminowane zostaną sytuacje, w których nabycie podręcznika jest możliwe wyłącznie w pakiecie z innymi dodatkowymi materiałami dydaktycznymi, wbrew woli konsumenta.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel