Ramowe plany nauczania - planowane zmiany

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 1 września 2014 r.
Poleć znajomemu

W gimnazjach, liceach i technikach dyrektorzy szkół nie będą mogli już zaniżać liczby godzin drugiego języka obcego, gdyż resort edukacji planuje wprowadzić minimalną liczbę godzin przeznaczoną na nauczania każdego z dwóch obowiązkowych języków obcych. W edukacji wczesnoszkolnej nie będzie już konieczne dokumentowania liczby godzin poszczególnych zajęć . Sprawdź, co jeszcze ma się zmienić w ramowych planach nauczania.

W gimnazjach, liceach i technikach dyrektorzy szkół nie będą mogli już zaniżać liczby godzin drugiego języka obcego, gdyż resort edukacji planuje wprowadzić minimalną liczbę godzin przeznaczoną na nauczania każdego z dwóch obowiązkowych języków obcych. W edukacji wczesnoszkolnej nie będzie już konieczne dokumentowania liczby godzin poszczególnych zajęć . Sprawdź, co jeszcze ma się zmienić w ramowych planach nauczania.

Edukacja wczesnoszkolna - bez dokumentowania liczby poszczególnych godzin

Proponuje się także włączenie wymiaru godzin przeznaczonego na język obcy nowożytny, edukację muzyczną, edukację plastyczną, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne do pozostałych rodzajów edukacji wczesnoszkolnej. Zmiana ta ma na celu likwidację stosowanej w szkołach praktyki związanej z dokumentowaniem liczby godzin przeznaczonych na poszczególne rodzaje edukacji wczesnoszkolnej, co   biorąc pod uwagę zintegrowany charakter tej edukacji   nie ma uzasadnienia i powoduje jedynie dodatkowe obciążenia administracyjne dla nauczycieli.

Minimalna liczba godzin dla obu języków w gimnazjum, liceum i technikum

Określenie minimalnej liczby godzin przeznaczonych na nauczanie każdego z dwóch obowiązkowych języków obcych w gimnazjum, liceum ogólnokształcącym i technikum ma na celu wyeliminowanie stosowanej przez niektórych dyrektorów tych szkół praktyki przeznaczania zbyt małej liczby godzin na nauczanie „drugiego” języka obcego nowożytnego, co uniemożliwiało pełną realizację programu nauczania tego „drugiego” języka obcego.

Język migowy jako zajęcia dodatkowe

Projektowane przepisy umożliwiają prowadzenia w szkołach nauki języka migowego również w ramach zajęć dodatkowych. Propozycja umożliwienia nauki języka migowego jest odpowiedzią na rekomendacje zgłaszane m. in. przez Polski Związek Głuchych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Sprawne posługiwanie się językiem migowym zmniejsza u dzieci niesłyszących ryzyko narastania problemów edukacyjnych i emocjonalnych, sprzyjając osiąganiu lepszych efektów kształcenia.

Projekt nowelizacji zawiera także m.in. zmiany polegające na:

  • doprecyzowaniu, że nauka drugiego języka obcego nowożytnego dotyczy wszystkich uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niezależnie od rodzaju gimnazjum do którego uczęszczają;
  • wskazaniu, że zwiększony wymiar godzin zajęć technicznych należy stosować w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczęszczających do gimnazjów specjalnych i oddziałów specjalnych w gimnazjach ogólnodostępnych;
  • uwzględnieniu przypadku, kiedy uczeń szkoły jest jednocześnie młodocianym pracownikiem;
  • rozszerzeniu o informatykę listy przedmiotów w technikum, z których co najmniej jeden powinien być realizowany w zakresie rozszerzonym.
Zmiany mają wejść w życie 1 września 2015 r.

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej;
  • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (projekt z dnia 27 sierpnia 2014 r., skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel