Ramowe programy szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu ósmoklasisty

Data publikacji: 16 listopada 2017 r.
Poleć znajomemu
Ramowe programy szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu ósmoklasisty

Wprowadzony nowy ustrój szkolny wymaga zmian w rozporządzeniu MEN z 21 kwietnia 2009 r.w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Nowe przepisy z uwzględnieniem egzaminu ósmoklasisty

Zmiany polegają głównie na:

  • wprowadzeniu przepisów dotyczących egzaminu ósmoklasisty oraz
  • dostosowaniu przepisów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Ramowe programy szkolenia kandydatów

W projekcie ustalone zostały ramowe programy szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, które stanowią załączniki nr 11-14 do rozporządzenia. Do zakresów, w których osoba wpisywana do ewidencji egzaminatorów, dodano egzamin ósmoklasisty oraz egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.

Przepisy przejściowe dla egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

W zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

  • zaktualizowane zostały odwołania do przepisów dotyczących klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstawy programowej kształcenia w zawodach (zmiana w § 2 ust. 1 pkt 10 lit. a i b),
  • wprowadzone zostały przepisy przejściowe zapewniające ciągłość pracy egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – nowelizacja przewiduje, że z dniem wejścia w życie rozporządzenia egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu zawodowego przeprowadzanego w zawodach ujętych w dotychczasowej klasyfikacji zawodów stają się również egzaminatorami w zakresie tego egzaminu przeprowadzanego w zawodach ujętych w nowej klasyfikacji obowiązującej od 1 września 2017 r. Jednocześnie, w przypadku zawodów, które zostały zastąpione z 1 września 2017 r. nowymi, wpisy do ewidencji egzaminatorów obejmują także zakres egzaminów przeprowadzanych w nowych zawodach odpowiadających dotychczasowym zawodom.
Uchylono przepis dotyczący dołączanej do wniosku o wpis do ewidencji egzaminatorów zgodny na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (projekt z 9 listopada 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel