Reforma oświaty obejmie także Kartę Nauczyciela

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 19 września 2016 r.
Poleć znajomemu
Reforma oświaty obejmie także Kartę Nauczyciela

W projekcie przepisów prowadzających ustawę – Prawo oświatowe przewidziano również regulacje przejściowe w Karcie Nauczyciela, które w założeniu mają umożliwić sprawne rozlokowanie kadry pedagogicznej w okresie wdrażania reformy systemu oświaty. Regulacje te mają obowiązywać od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających do 31 sierpnia 2019 r.

Stan nieczynny dla nauczycieli wygaszanych gimnazjów

Nauczyciele zatrudnieni w dotychczas funkcjonujących szkołach staną się z mocy prawa nauczycielami szkół tworzonych w ramach nowego systemu. I tak:

  • nauczyciele 6-letnich szkół podstawowych staną się nauczycielami szkół 8-letnich,
  • nauczyciele zasadniczych szkół zawodowych staną się nauczycielami szkół branżowych I stopnia,
  • nauczyciele 4-letnich techników staną się nauczycielami 5-letniego technikum,
  • nauczyciele 3-letnich liceów ogólnokształcących staną się nauczycielami 4-letnich liceów ogólnokształcących.

Natomiast nauczyciele gimnazjów, których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 nie będzie możliwe z uwagi na wygaszanie gimnazjum, zostaną przeniesieni w stan nieczynny. Jeśli nauczyciel nie wyrazi na to zgody, wówczas stosunek pracy zostanie rozwiązany z końcem roku szkolnego 2017/2018.  Do rozwiązania stosunków pracy w gimnazjach dojdzie z końcem roku szkolnego 2018/2019. Nauczyciele otrzymają z tego tytułu odprawy.

Aby ułatwić nauczycielom znalezienie zatrudnienia w okresie stanu nieczynnego, ustawodawca zamierza wprowadzić obowiązek udostępniania na stronach internetowych kuratoriów oświaty informacji o wolnych stanowiskach nauczycielskich. Informacje te mają udostępniać kuratorom dyrektorzy szkół. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będą mieli nauczyciele znajdujący się w stanie nieczynnym.

Przeniesienia służbowe obejmą także nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę …

Przede wszystkim w okresie wprowadzania reformy dopuszczalne stanie się przeniesienie w trybie art. 18 Karty Nauczyciela do innej szkoły lub na inne stanowisko w tej samej szkole nie tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, ale też umowy o pracę i to bez względu na wymiar zatrudnienia. Wyłączony zostanie warunek zapewnienia nauczycielowi mieszkania służbowego i miejsca pracy dla współmałżonka będącego nauczycielem. Jednocześnie ustawodawca chce zawiesić stosowanie przenoszenia przymusowego z art. 19 Karty Nauczyciela, aby pozostawić decyzję o przeniesieniu tylko i wyłącznie nauczycielowi.

… a także pracowników samorządowych niebędących urzędnikami

Ustawodawca zamierza również ułatwić przenoszenie służbowe pracowników niepedagogicznych. Dotychczas było to możliwe wyłącznie w odniesieniu pracowników na stanowiskach urzędniczych. W okresie przejściowym przenieść na inne stanowisko będzie można również pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi

Ograniczenie zatrudnienia do wymiaru niższego niż połowa etatu

Kolejną zmianą jest umożliwienie nałożenia na nauczyciela obowiązku uzupełniania etatu w innej szkole nawet wówczas, gdy nauczyciel jest zatrudniony w szkole macierzystej w wymiarze niższym niż ½ etatu. Poza tym dyrektor będzie miał prawo ograniczyć zatrudnienie nauczyciela do wymiaru niższego niż połowa etatu. Nauczyciele,  którzy  przyjmą takie ograniczenie, w przypadku późniejszego rozwiązania  stosunku  pracy  otrzymają  odprawę  z uwzględnieniem wymiaru zajęć z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem  ograniczenia  pełnego  wymiaru  zatrudnienia. Poza tym będą mogli kontynuować staż na wyższy stopień awansu zawodowego.

Zatrudnienie w innej szkole tylko za zgodą nauczyciela

Ustawodawca zamierza również wprowadzić istotne ograniczenia w swobodzie zatrudniania nauczycieli. Otóż podjęcie zatrudnienia w innej szkole przez nauczyciela, który pozostaje już w zatrudnieniu, będzie wymagało pisemnej zgody dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest już zatrudniony. Brak tej zgody uniemożliwi zatrudnienie. Natomiast w odniesieniu do nauczycieli, którzy są już zatrudnieni na podstawie dwóch odrębnych stosunków pracy, wymagana będzie zgoda dyrektora szkoły, w której nauczyciel pracuje w pełnym wymiarze zajęć. Brak zgody będzie stanowił podstawę rozwiązania z tym nauczycielem stosunku pracy.

Rozwiązania te nie będą jednak stosowane wobec nauczycieli  przedmiotów  teoretycznych  w  szkołach i  placówkach prowadzących  kształcenie  zawodowe  oraz  nauczycieli praktycznej   nauki   zawodu   we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

18-godzinne pensum w oddziałach gimnazjalnych

W związku planowanym funkcjonowaniem w okresie przejściowym oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, można zadawać sobie pytanie, jakie będzie pensum nauczycieli w takich oddziałach. Odpowiedź znajduje się w projekcie przepisów wprowadzających. Ustawodawca zakłada, że pensum to pozostanie bez zmian i będzie wynosić 18 godzin. Ponadto udział w egzaminach gimnazjalnych, a w roku szkolnym 2017/2018 w egzaminach ósmoklasistów nadal będzie realizowany w ramach zadań statutowych szkoły, a więc bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

ZFŚS w likwidowanych gimnazjach

Ustawodawca planuje szczególną regulację w odniesieniu do ZFŚS w likwidowanych gimnazjach. Otóż byli nauczyciele, dla których gimnazjum było ostatnim miejscem zatrudnienia przed odejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne będą mogli korzystać z ZFŚS w innej szkole. Organ prowadzący będzie bowiem zobligowany do wskazania innej szkoły, w której będzie naliczany odpis na fundusz dla tych nauczycieli.

Emerytury dla nauczycieli, którzy stracili pracę w wyniku reformy

Proponuje się również rozszerzenie podmiotowego zakresu nauczycieli uprawnionych do emerytury nauczycielskiej przyznawanej bez względu na wiek z art. 88 Karty Nauczyciela. Z emerytury tej będą modli skorzystać również nauczyciele, którzy spełniają warunki nabycia prawa do tej emerytury, a ich stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł w związku ze zmianami w systemie oświaty.

Źródło:

  • Projekt ustawy Przepisy prowadzające ustawę – Prawo oświatowe (projekt z 16 września 2016 r.)
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel