Reforma oświaty obejmie także Kartę Nauczyciela

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 19 września 2016 r.
Poleć znajomemu
Reforma oświaty obejmie także Kartę Nauczyciela

W projekcie przepisów prowadzających ustawę – Prawo oświatowe przewidziano również regulacje przejściowe w Karcie Nauczyciela, które w założeniu mają umożliwić sprawne rozlokowanie kadry pedagogicznej w okresie wdrażania reformy systemu oświaty. Regulacje te mają obowiązywać od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających do 31 sierpnia 2019 r.

Stan nieczynny dla nauczycieli wygaszanych gimnazjów

Nauczyciele zatrudnieni w dotychczas funkcjonujących szkołach staną się z mocy prawa nauczycielami szkół tworzonych w ramach nowego systemu. I tak:

  • nauczyciele 6-letnich szkół podstawowych staną się nauczycielami szkół 8-letnich,
  • nauczyciele zasadniczych szkół zawodowych staną się nauczycielami szkół branżowych I stopnia,
  • nauczyciele 4-letnich techników staną się nauczycielami 5-letniego technikum,
  • nauczyciele 3-letnich liceów ogólnokształcących staną się nauczycielami 4-letnich liceów ogólnokształcących.

Natomiast nauczyciele gimnazjów, których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 nie będzie możliwe z uwagi na wygaszanie gimnazjum, zostaną przeniesieni w stan nieczynny. Jeśli nauczyciel nie wyrazi na to zgody, wówczas stosunek pracy zostanie rozwiązany z końcem roku szkolnego 2017/2018.  Do rozwiązania stosunków pracy w gimnazjach dojdzie z końcem roku szkolnego 2018/2019. Nauczyciele otrzymają z tego tytułu odprawy.

Aby ułatwić nauczycielom znalezienie zatrudnienia w okresie stanu nieczynnego, ustawodawca zamierza wprowadzić obowiązek udostępniania na stronach internetowych kuratoriów oświaty informacji o wolnych stanowiskach nauczycielskich. Informacje te mają udostępniać kuratorom dyrektorzy szkół. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będą mieli nauczyciele znajdujący się w stanie nieczynnym.

Przeniesienia służbowe obejmą także nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę …

Przede wszystkim w okresie wprowadzania reformy dopuszczalne stanie się przeniesienie w trybie art. 18 Karty Nauczyciela do innej szkoły lub na inne stanowisko w tej samej szkole nie tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, ale też umowy o pracę i to bez względu na wymiar zatrudnienia. Wyłączony zostanie warunek zapewnienia nauczycielowi mieszkania służbowego i miejsca pracy dla współmałżonka będącego nauczycielem. Jednocześnie ustawodawca chce zawiesić stosowanie przenoszenia przymusowego z art. 19 Karty Nauczyciela, aby pozostawić decyzję o przeniesieniu tylko i wyłącznie nauczycielowi.

… a także pracowników samorządowych niebędących urzędnikami

Ustawodawca zamierza również ułatwić przenoszenie służbowe pracowników niepedagogicznych. Dotychczas było to możliwe wyłącznie w odniesieniu pracowników na stanowiskach urzędniczych. W okresie przejściowym przenieść na inne stanowisko będzie można również pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi

Ograniczenie zatrudnienia do wymiaru niższego niż połowa etatu

Kolejną zmianą jest umożliwienie nałożenia na nauczyciela obowiązku uzupełniania etatu w innej szkole nawet wówczas, gdy nauczyciel jest zatrudniony w szkole macierzystej w wymiarze niższym niż ½ etatu. Poza tym dyrektor będzie miał prawo ograniczyć zatrudnienie nauczyciela do wymiaru niższego niż połowa etatu. Nauczyciele,  którzy  przyjmą takie ograniczenie, w przypadku późniejszego rozwiązania  stosunku  pracy  otrzymają  odprawę  z uwzględnieniem wymiaru zajęć z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem  ograniczenia  pełnego  wymiaru  zatrudnienia. Poza tym będą mogli kontynuować staż na wyższy stopień awansu zawodowego.

Zatrudnienie w innej szkole tylko za zgodą nauczyciela

Ustawodawca zamierza również wprowadzić istotne ograniczenia w swobodzie zatrudniania nauczycieli. Otóż podjęcie zatrudnienia w innej szkole przez nauczyciela, który pozostaje już w zatrudnieniu, będzie wymagało pisemnej zgody dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest już zatrudniony. Brak tej zgody uniemożliwi zatrudnienie. Natomiast w odniesieniu do nauczycieli, którzy są już zatrudnieni na podstawie dwóch odrębnych stosunków pracy, wymagana będzie zgoda dyrektora szkoły, w której nauczyciel pracuje w pełnym wymiarze zajęć. Brak zgody będzie stanowił podstawę rozwiązania z tym nauczycielem stosunku pracy.

Rozwiązania te nie będą jednak stosowane wobec nauczycieli  przedmiotów  teoretycznych  w  szkołach i  placówkach prowadzących  kształcenie  zawodowe  oraz  nauczycieli praktycznej   nauki   zawodu   we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

18-godzinne pensum w oddziałach gimnazjalnych

W związku planowanym funkcjonowaniem w okresie przejściowym oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, można zadawać sobie pytanie, jakie będzie pensum nauczycieli w takich oddziałach. Odpowiedź znajduje się w projekcie przepisów wprowadzających. Ustawodawca zakłada, że pensum to pozostanie bez zmian i będzie wynosić 18 godzin. Ponadto udział w egzaminach gimnazjalnych, a w roku szkolnym 2017/2018 w egzaminach ósmoklasistów nadal będzie realizowany w ramach zadań statutowych szkoły, a więc bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

ZFŚS w likwidowanych gimnazjach

Ustawodawca planuje szczególną regulację w odniesieniu do ZFŚS w likwidowanych gimnazjach. Otóż byli nauczyciele, dla których gimnazjum było ostatnim miejscem zatrudnienia przed odejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne będą mogli korzystać z ZFŚS w innej szkole. Organ prowadzący będzie bowiem zobligowany do wskazania innej szkoły, w której będzie naliczany odpis na fundusz dla tych nauczycieli.

Emerytury dla nauczycieli, którzy stracili pracę w wyniku reformy

Proponuje się również rozszerzenie podmiotowego zakresu nauczycieli uprawnionych do emerytury nauczycielskiej przyznawanej bez względu na wiek z art. 88 Karty Nauczyciela. Z emerytury tej będą modli skorzystać również nauczyciele, którzy spełniają warunki nabycia prawa do tej emerytury, a ich stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł w związku ze zmianami w systemie oświaty.

Źródło:

  • Projekt ustawy Przepisy prowadzające ustawę – Prawo oświatowe (projekt z 16 września 2016 r.)
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel