Subwencja oświatowa 2018 – projekt rozporządzenia

Data publikacji: 13 listopada 2017 r.
Poleć znajomemu
Subwencja oświatowa 2018 – projekt rozporządzenia

W kwocie subwencji oświatowej na 2018 r. zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe, w tym m.in. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r. oraz planowane zmiany wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zobacz, co się zmieni w parametrach i wagach subwencji oświatowej.

13 najważniejszych zmian

W stosunku do rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017, w projektowanym rozporządzeniu zaproponowano następujące zmiany:

1) Dodanie nowych parametrów i zmiana zakresu uczniów w obecnych wskaźnikach w wyliczeniach części SOA – liczba uczniów przeliczeniowych przemnażana będzie przez finansowy standard podziału subwencji. Standard ten (oznaczony symbolem „A” w załączniku do rozporządzenia) otrzymuje się, dzieląc kwotę ogólną subwencji (SO) pomniejszoną o 0,4% rezerwy, przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych. Zgodnie z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 szacuje się, że finansowy standard A wyniesie ok. 5.436 zł, tak więc w stosunku do 2017 r. (5.293 zł) wzrośnie on o ok. 2,7%, tj. o ok. 143 zł.

2) Dodanie nowej wagi za zdany egzamin w liceach ogólnokształcących dla dorosłych i szkołach policealnych oraz dla uczestników kursów kwalifikacyjnych o wartości 0,165 – w przypadku szkół, które mają wysoką zdawalność, subwencja zostanie naliczona na uczniów tych szkół w wysokości tak jak dotychczas lub nawet wyższej niż do tej pory, natomiast w przypadku uczniów szkół z niską zdawalnością zostanie na nich naliczona subwencja niższa niż do tej pory.

3) Zmiana wartości wagi dla uczniów szkół policealnych kształcących uczniów w zawodzie technik administracji oraz w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy z 0,23 na 0,10. 

4) Obniżenie wartości wagi dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych z 0,68 do 0,51.

5) Zwiększenie liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Sa,i (uwzględnienie wskaźnika będzie dotyczyć również liczebności przeliczonej wagą P1, P24, wagą na uczniów małych szkół, wagami na zadania pozaszkolne, wskaźnikami Li, Lwi) wskaźnikiem 4,63% w związku z powstaniem VIII klasy szkoły podstawowej od 1 września 2018 r.

6) Zmniejszenie liczby uczniów dotychczasowych gimnazjów dla dzieci i młodzieży Sa,i (uwzględnienie wskaźnika będzie dotyczyć również liczebności przeliczonej wagą P2, wagą dla uczniów dotychczasowego gimnazjum, wagami na zadania pozaszkolne, oraz wskaźnikami Li i Lwi) wskaźnikiem 17,29% w związku z kolejnym etapem wygaszania gimnazjów od 1 września 2018 r.

7) Zmiany definicji małej szkoły – obecną definicję zastąpiono górną granicą średniej liczby uczniów w klasie (szkoła, w której średnia liczba uczniów w klasie nie powinna przekraczać liczby 12), zmieniono sposób uwzględniania uczniów mniejszości w definicji małej szkoły. Zwiększenie wartości wagi na uczniów małych szkół z 0,18 na 0,20.

8) Zmiany wag dla uczniów należących do mniejszości narodowych lub etnicznych – tj. wagi P16 z wartości 1,5 na 1,3 oraz wagi P17 z wartości 1,1 na 1,0 oraz zwiększenie wartości wagi P18 z 0,4 na 0,6. Zmieniono również w przypadku szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów wartości limitów, które decydowały o tym, która waga jest stosowana dla poszczególnych grup mniejszości.

9) Zmniejszenie wskaźnika naliczającego środki z tytułu wypłaty m.in. dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli (wskaźnik R) z poziomu 0,12 do 0,107 – co jest związane z planowanymi zmianami w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie likwidacji tego dodatku od 1 stycznia 2018 r.

10)  Zmiana sposobu naliczania subwencji na wychowanków internatów i burs (w tym również w szkołach artystycznych) – zwiększenie wagi dla wychowanków internatów i burs z wartości 1,50 na 1,82 a dla wychowanków internatów szkół artystycznych z 3,64 na 3,74.

11)  Zmiana wartości wag P22 oraz P23 dla uczniów szkół muzycznych I stopnia z 1,01 na 0,85 oraz uczniów szkół muzycznych II stopnia z 1,70 na 1,50.

12)  Doprecyzowanie kryteriów podziału części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie finansowania gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – w związku z wejściem w życie ustawy z 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

13)  Doprecyzowanie opisu wagi P34 dla uczniów szkół prowadzących kształcenie w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej i śródlądowej.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (projekt z 9 listopada 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel