Świadczenie urlopowe nauczycieli i odpisy na ZFŚS w 2015 roku

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 4 listopada 2014 r.
Poleć znajomemu
Świadczenie urlopowe nauczycieli i odpisy na ZFŚS w 2015 roku

Od 2012 r. podstawę naliczenia odpisów na ZFŚS pracowników niepedagogicznych stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II półroczu 2010 r., czyli 2.917,14 zł. W 2015 r. po raz kolejny kwota ta została utrzymana na dotychczasowym poziomie. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Od 2012 r. podstawę naliczenia odpisów na ZFŚS pracowników niepedagogicznych stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II półroczu 2010 r., czyli 2.917,14 zł. W 2015 r. po raz kolejny kwota ta została utrzymana na dotychczasowym poziomie. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Odpis na ZFŚS pracowników niepedagogicznych w 2015 r. ma wynosić:

 1. 1.093,93 zł na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach;
 2. 1.458,57 zł na jednego zatrudnionego wykonującego prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych;
 3. na jednego pracownika młodocianego:
  • 145,86 zł (w pierwszym roku nauki),
  • 175,03 zł (w drugim roku nauki),
  • 204,20 zł (w trzecim roku nauki)
 1. 1.276,25 zł na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (opcjonalne zwiększenie odpisu o 6,25% w stosunku do odpisu podstawowego)
Ponadto, pracodawca może zwiększyć fundusz o:
 1. 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli 182,32 zł, na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy
 2. 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli 218,79 zł, na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tych zwiększeń na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez pracodawcę.

 

Odpis na ZFŚS nauczycieli - 2.879,91 zł

Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej  obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. Do ustalenia odpisu na ZFŚS nauczycieli ma być jednak brana pod uwagę kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2012 r., tj. 2.618.10 zł. Oznacza to, że odpis na ZFŚS nauczycieli w 2015 r. ma wynieść 2.897,91 zł.

Świadczenie urlopowe nauczycieli w wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS

Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok szkolny odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚŚ, tj. w 2015 r. będzie to ponownie kwota 1.093,93 zł (art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela).

Źródło:

 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (przyjęty 28 października 2014 r. przez Radę Ministrów)
 • strona internetowa Prezesa Rady Ministrów (ww.premier.gov.pl)

 

 

Opracowanie:

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel