Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Szykuje się rewolucja w Karcie Nauczyciela!

Data publikacji: 2 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Szykuje się rewolucja w Karcie Nauczyciela!

Opublikowany projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowym zawiera także szereg zmian w Karcie Nauczyciela, które mają wejść w życie co do zasady 1 września 2018 r.. Możemy mówić nawet o rewolucji w pragmatyce służbowej nauczycieli. Sprawdźmy, jakie zmiany przewiduje ustawodawca.

Lista planowanych zmian w Karcie Nauczyciela jest bardzo szeroka. Nowelizację Karty Nauczyciela można nawet określić mianem rewolucji.

Lp.

Zmiana

1.

Wprowadzenie nowego obowiązku nauczyciela tj. obowiązku doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły.

2.

Obowiązek ustalenia oceny pracy nauczyciela w następujących przypadkach:

 • po zakończeniu stażu na stopień: nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego,
 • po zakończeniu dodatkowego stażu,
 • co 5 lat pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego,
 • co 5 lat pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia: nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, jeżeli w tym czasie nauczyciel nie rozpoczął stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

3.

Ocena pracy powinna być ustalona w terminie 3-miesięcznym także w przypadku wszczęcia procedury oceny przez dyrektora.

4.

Nowy katalog ocen nauczyciela:

 • ocena wyróżniająca,
 • ocena bardzo dobra,
 • ocena dobra,
 • ocena niezadowalająca,
 • ocena negatywna.

Dyrektor będzie musiał rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem także w przypadku uzyskania oceny niezadowalającej.

5.

Obowiązek przyjęcia w szkole regulaminu dokonywania oceny pracy nauczycieli.

6.

Podstawowa ścieżka awansu zawodowego zostanie wydłużona z 10 do 15 lat. W przypadku uzyskania konkretnej oceny pracy może dojść do jej skrócenia lub wydłużenia. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy będzie mógł bowiem rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

7.

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego zostanie przedłużony do 1 roku i 9 miesięcy.

8.

Umowa o pracę na czas określony nauczyciela stażysty ma trwać 2 lata szkolne.

9.

W razie wystąpienia stosownych możliwości dyrektor szkoły będzie musiał w pierwszej kolejności zwiększyć wymiar zajęć nauczyciela, któremu ograniczono zatrudnienia.

10.

Wprowadzenie nowego składnika wynagrodzenia: dodatku za wyróżniającą pracę, przysługującego nauczycielom dyplomowanym z co najmniej 5-letnim stażem pracy liczonym od uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, legitymującym się wyróżniającą oceną pracy.

11.

Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia: z dołu w ostatnim dniu miesiąca.

12.

Ustalenie stałego pensum pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych,  z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (22 godziny), a także nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudniani dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym (20 godzin).

13.

Wprowadzenie jednolitego sposobu ustalania tzw. pensum łączonego.

14.

Obligatoryjne obniżenie wymiaru zajęć dla nauczycieli ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

15.

Likwidacja prawa do zasiłku na zagospodarowanie, gruntu szkolnego, lokalu mieszkalnego oraz dodatku mieszkaniowego.

16.

Określenie urlopu wypoczynkowego dla dyrektora, wicedyrektora i innych nauczycieli pełniących funkcję kierownicze w wymiarze 35 dni roboczych według planu urlopów – także w szkołach feryjnych

17.

Niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego wskutek korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia da uprawnienie do urlopu uzupełniającego.

18.

Wykluczenie możliwości skorzystania przez nauczycieli ze zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym.

19.

Likwidacja tzw. funduszu zdrowotnego.

20.

Modyfikacja przesłanek nabycia prawa do urlopu dla poratowania zdrowia:

 • nauczyciel musi nieprzerwanie pracować co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć,
 • urlop będzie udzielany wyłącznie w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub na leczenie uzdrowiskowe bądź rehabilitację uzdrowiskową.

21.

Orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia będzie wydawał lekarz medycyny pracy.

Źródło:

 • Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (projekt z 30 maja 2017 r.)
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel