Ustawa o systemie oświaty czeka na podpis Prezydenta

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 20 lutego 2015 r.
Poleć znajomemu
Ustawa o systemie oświaty czeka na podpis Prezydenta

20 lutego Sejm przyjął zaproponowane przez Senat poprawki do ustawy o systemie oświaty i została ona skierowana do podpisu Prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie 31 marca 2015 r. .

20 lutego Sejm przyjął zaproponowane przez Senat poprawki do ustawy o systemie oświaty i została ona skierowana do podpisu Prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie 31 marca 2015 r. .

Obowiązek dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia

Ostatnie poprawki do nowelizacji ustawy o systemie oświaty określają, że nauczyciel jest zobowiązany do dostosowania wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych danego ucznia.

Minister Edukacji w drodze rozporządzenia ma określić szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym (po poprawce Senatu) przypadki, w których dostosowuje się wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz podstawę tego dostosowania, z uwzględnieniem konieczności właściwego zapewnienia procesu kształcenia uczniów.

Powyższe zasady mają dotyczyć także szkół artystycznych.
Możliwość zwolnienia ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych także w szkole artystycznej

Dyrektor szkoły będzie zwalniał ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym. Obowiązek ten dotyczył będzie także dyrektora szkoły artystycznej.

Ustawa została przekazana Prezydentowi, który może ją podpisać i przekazać do publikacji w Dzienniku Ustaw, skierować do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania czy nowe przepisy są zgodne z Konstytucją lub zastosować prawo weta i odmówić podpisania ustawy. Nic nie wskazuje jednak na to, by Prezydent wstrzymał wejście w życie nowych przepisów, dlatego warto przygotować się na zmiany wraz z Portalem Oświatowym.
Więcej na temat nowelizacji ustawy o systemie oświaty w artykule: „Ustawa o systemie oświaty - zmiany na 2015 rok”.

Źródło:

  • Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wraz z poprawkami Senatu przyjętymi przez Sejm w dniu 20 lutego 2015 r.
  • Strona internetowa Sejmu (www.sejm.gov.pl)

 

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel