Wycieczki zagraniczne także pod kontrolą kuratora

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 7 sierpnia 2014 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku i zapewnienie odpowiedniej opieki wychowawczej ma zapewnić wprowadzenie do ustawy o systemie oświaty przepisów dotyczących zasad organizacji i nadzoru wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe przepisy precyzują kto może zorganizować wypoczynek, jak również obejmują większą kontrolą kuratorium wczasy zagraniczne.

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku i zapewnienie odpowiedniej opieki wychowawczej ma zapewnić wprowadzenie do ustawy o systemie oświaty przepisów dotyczących zasad organizacji i nadzoru wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe przepisy precyzują kto może zorganizować wypoczynek, jak również obejmują większą kontrolą kuratorium wczasy zagraniczne.

Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do organizacji wypoczynku

Projektowane przepisy przewidują doprecyzowanie kto, obok szkół i placówek, może organizować wypoczynek dzieci i młodzieży. Będą to:

  1. organizator wypoczynku czyli przedsiębiorca organizujący imprezy turystyczne w rozumieniu przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjne niebędąca osobą prawną -  wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą);
  2. organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku tj. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawi przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Powyższe podmioty w swojej działalności mogą prowadzić działalność edukacyjną lub realizować usługi z zakresu organizacji turystyki, agroturystyki, krajoznawstwa, hotelarstwa i innych dziedzin pokrewnych, a działalność ta ma charakter sformalizowany i kontrolowany przez odpowiednie instytucje i służby państwowe. Podmioty te będą objęte dodatkowym nadzorem kuratora oświaty, właściwego ze względu na siedzibę organizatora.
Podstawowe wymagania wobec organizatora wypoczynku

W ustawie o systemie oświaty znajdzie się zapis, który określa podstawowe warunki, jakie musi zapewnić organizator wypoczynku, są to:

  1. bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w tym organizowanie wypoczynku na terenie i w obiekcie spełniającym wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony ppoż, warunków higieniczno - sanitarnych oraz ochrony środowiska, określonych przepisami o ochronie ppoż, o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska;
  2. spełnianie przez kierownika i wychowawcę warunków określonych w projektowanym przepisie 92g ustawy o systemie oświaty;
  3. dostosowanie liczby wychowawców do liczby uczestników wypoczynku;
  4. zapewnienie spełniania zasad higieny i żywienia. 
Obowiązek zawiadomienia inspektora nadzoru budowlanego o akceptacji zgłoszenia wypoczynku

Kurator oświaty po otrzymania zgłoszenia wypoczynku może zgłoszenie to zaakceptować lub odmówić jego akceptacji. Po akceptacji wypoczynku kurator m.in. przesyła powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej, powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego oraz kuratorowi oświaty, właściwym ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku, elektroniczną wersję zgłoszenia.

Kontrola kuratorium także wycieczki zagranicznej

Nowe brzmienie przepisów nie rozróżnia już zakresu danych wymaganych do przedstawienia w zgłoszeniu wypoczynku w zależności czy jest to wyjazd zagraniczny czy krajowy. Przepisy precyzują ponadto, że nadzór nad wypoczynkiem organizowanym za granicą sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku. Kurator ten rozpatruje skargi dotyczące prowadzenia wypoczynku niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz innych nieprawidłowości.

O tym, że wypoczynek dzieci i młodzieży za granicą jest niewystarczająco kontrolowany pisaliśmy w artykule: ” RPD: Zbyt mała kontrola wyjazdów zagranicznych dzieci i młodzieży ”.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych)
Polecam także artykuł na temat innych planowanych zmian: "Obszerne zmiany w prawie oświatowym już od 1 stycznia 2015 roku"

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel