Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych - projekt rozporządzenia

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 24 marca 2015 r.
Poleć znajomemu
Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych - projekt rozporządzenia

Do konsultacji został skierowany projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2015 roku. Poznaj 10 obszarów zmian w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji.

Do konsultacji został skierowany projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2015 roku. Poznaj 10 obszarów zmian w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji.

Konieczność wydania rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy o systemie oświaty z dnia 20 lutego 2015 r. oraz utraty mocy obowiązującej rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 83, poz. 562 ze zm.).

Nowe przepisy nie wprowadzają zasadniczych zmian w zakresie zasad przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Projektowane zmiany w stosunku do przepisów obecnie obowiązujących dotyczą:

 1. Terminów, w których dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia (słuchacza) o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.Od nowego roku szkolnego informację tę będzie trzeba przekazać do dnia:
  1. 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń (słuchacz) zamierza przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego;
  2. 10 lutego roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego;
  3. 31 marca roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły, której uczeń jest absolwentem oraz osoby, która uzyskała świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych;
  4. w późniejszym terminie, gdy podstawa do dostosowania warunków egzaminu lub sprawdzianu wystąpiła po ww. terminach
   (§46 projektu rozporządzenia).
   Aktualnie kwestie te określa dyrektor CKE.
 2. Wysokości opłaty za egzamin maturalny wnoszonej przez absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w przypadkach, o których mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Opłata ta  ma wynosić 1,6% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (aktualnie byłoby to: 49,74 zł) (§44 projektu).
  W obecnym stanie prawny egzamin maturalny jest w każdym przypadku nieodpłatny.
  O wprowadzeniu opłat za egzamin maturalny przeczytasz w artykule: „Wyniki egzaminu maturalnego będzie można poprawić, ale już nie zawsze bezpłatnie”.

 

 

 1. Zmniejszenia z 3 do 2 nauczycieli składu zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego;
 2. Składu zespołu nadzorującego w przypadku części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, części pierwszej egzaminu gimnazjalnego obejmującej wiadomości i umiejętności z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie lub części drugiej egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanych w języku danej mniejszości narodowej, języku danej mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, jak również części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego - w uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdającego w skład zespołu nadzorującego będzie mógł wchodzić również nauczyciel tego języka, z której jest przeprowadzany egzamin w danej sali egzaminacyjnej.
 3. Możliwości zastąpienia jednego z nauczycieli wchodzących w skład zespołu nadzorującego nauczycielem wspomagającym lub specjalistą, o których mowa w art. 44 zzr ust. 10 pkt 6 ustawy o systemie oświaty;
 4. Rezygnacji z wyłączenia dotyczącego braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego wychowawcy zdających w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego;
 5. Liczebności uczniów przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej sali, w przypadku której konieczne jest zwiększenie liczby członków zespołu nadzorującego - więcej niż 25 uczniów;
 6. Obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego przy odbiorze przesyłek zawierających materiały egzaminacyjne - obecność ta ma być fakultatywna, a nie obowiązkowa, jak obecnie;
 7. Możliwości powierzenia przez dyrektora OKE zespołowi egzaminacyjnemu powołanemu w danej szkole przeprowadzenie części ustnej lub nadzorowanie przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego także dla absolwentów innej szkoły lub szkół, w szczególności szkoły lub szkół, które uległy likwidacji lub przekształceniu, oraz dla osób, które uzyskały świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych. Zmiana ta ma ograniczyć do szczególnych przypadków możliwość odmowy przeprowadzenia części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego dla tych zdających;
 8. Uregulowania w przepisach powszechnej praktyki przydziału miejsca na sali egzaminacyjnej na podstawie losowania numeru stolika. Odstąpienie od tej zasady będzie możliwe w przypadku uczniów (słuchaczy) i zdających, którzy przystępują do sprawdzianu lub egzaminów w warunkach lub w formie dostosowanej do ich potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych (§5 i §28 projektu).
Źródło:
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, projekt z 20 marca 2015 r.)

 

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel