Zmiana ustawy o systemie oświaty przyjęta przez rząd

Wioleta Szczygielska

Wioleta Szczygielska

Data publikacji: 25 listopada 2014 r.
Poleć znajomemu
Zmiana ustawy o systemie oświaty przyjęta przez rząd

Zmiany w nadzorze pedagogicznym, nowe zasady funkcjonowania szkół zawodowych i doprecyzowanie zadań organu prowadzącego szkołę - to jedne ze zmian jakie wprowadza zaakceptowana przez Radę Ministrów nowelizacja ustawy o systemie oświaty.

Projekt nowelizacji reguluje:

 • ogólne warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (w tym upoważnień dla ministra ds. oświaty i wychowania oraz ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) do uregulowania w rozporządzeniach szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów odpowiednio w szkołach publicznych oraz w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (dodano rozdział 3a);
 • ogólne warunki przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Minister ds. oświaty i wychowania ureguluje w rozporządzeniach: szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje z zawodzie (dodano rozdział 3b).
unieważnienie pracy egzaminacyjnej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnejweryfikacja sumy przyznanych punktów

 

Projekt ustawy przewiduje również możliwość przystępowania do egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów, z których egzamin jest przeprowadzany, dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Pozostałe kwestie uregulowane w projekcie:

 • zadania i struktura organizacyjna instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych, tj. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.;
 • sprawowanie i organizacja nadzoru pedagogicznego, w tym umocowania w ustawie wymagań wobec szkół i placówek, pozwalających organom nadzoru pedagogicznego na badanie jakości pracy jednostek systemu oświaty, doprecyzowania trybu sprawowania nadzoru pedagogicznego (terminów realizacji wydanych zaleceń, obowiązku dyrektora szkoły informowania organu sprawującego nadzór i organu prowadzącego o sposobie realizacji zaleceń) oraz zobowiązania organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej do analizy wyników nadzoru pedagogicznego i ustalania sposobu ich wykorzystania;
 • funkcjonowanie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, m.in. w zakresie postępowania rekrutacyjnego czy prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
 • doprecyzowanie zadań organu prowadzącego szkołę w zakresie zapewnienia szkole, w ramach dotychczas świadczonej obsługi administracyjnej, również obsługi prawnej;
 • ułatwienie finansowania zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 • zasady dotyczące postępowania rekrutacyjnego do szkół sportowych oraz szkół dwujęzycznych, a także w zakresie przechodzenia uczniów do szkół różnych typów;
 • zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów;
 • wybór rady rodziców - możliwa będzie kadencyjność tego gremium;
 • liczba uczniów w oddziałach klas I - III szkoły podstawowej - możliwe będzie zwiększenie liczby uczniów ponad przyjęty limit (25 uczniów) z jednoczesnym obowiązkiem zatrudnienia asystenta nauczyciela;
 • uznawanie świadectw szkolnych wydanych za granicą. Nowe przepisy spowodują m.in. skrócenie czasu postępowania niezbędnego w sprawie uznania wykształcenia uzyskanego za granicą. Katalog świadectw uznawanych w Polsce z mocy prawa, czyli bez konieczności przeprowadzania postępowania administracyjnego przez kuratorów oświaty, zostanie poszerzony o świadectwa maturalne wydane w państwach UE, EOG lub OECD.

 

Więcej o planowanych zmianach w prawie oświatowym przeczytasz w artykule „Przygotuj się na 18 zmian w prawie oświatowym”.

Źródło:

Opracowanie:

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel