Zmiana ustawy o systemie oświaty przyjęta przez rząd

Wioleta Szczygielska

Wioleta Szczygielska

Data publikacji: 25 listopada 2014 r.
Poleć znajomemu
Zmiana ustawy o systemie oświaty przyjęta przez rząd

Zmiany w nadzorze pedagogicznym, nowe zasady funkcjonowania szkół zawodowych i doprecyzowanie zadań organu prowadzącego szkołę - to jedne ze zmian jakie wprowadza zaakceptowana przez Radę Ministrów nowelizacja ustawy o systemie oświaty.

Zmiany w nadzorze pedagogicznym, nowe zasady funkcjonowania szkół zawodowych i doprecyzowanie zadań organu prowadzącego szkołę - to jedne ze zmian jakie wprowadza zaakceptowana przez Radę Ministrów nowelizacja ustawy o systemie oświaty.

Projekt nowelizacji reguluje:

 • ogólne warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (w tym upoważnień dla ministra ds. oświaty i wychowania oraz ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) do uregulowania w rozporządzeniach szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów odpowiednio w szkołach publicznych oraz w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (dodano rozdział 3a);
 • ogólne warunki przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Minister ds. oświaty i wychowania ureguluje w rozporządzeniach: szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje z zawodzie (dodano rozdział 3b).
unieważnienie pracy egzaminacyjnej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnejweryfikacja sumy przyznanych punktów

 

Projekt ustawy przewiduje również możliwość przystępowania do egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów, z których egzamin jest przeprowadzany, dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Pozostałe kwestie uregulowane w projekcie:

 • zadania i struktura organizacyjna instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych, tj. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.;
 • sprawowanie i organizacja nadzoru pedagogicznego, w tym umocowania w ustawie wymagań wobec szkół i placówek, pozwalających organom nadzoru pedagogicznego na badanie jakości pracy jednostek systemu oświaty, doprecyzowania trybu sprawowania nadzoru pedagogicznego (terminów realizacji wydanych zaleceń, obowiązku dyrektora szkoły informowania organu sprawującego nadzór i organu prowadzącego o sposobie realizacji zaleceń) oraz zobowiązania organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej do analizy wyników nadzoru pedagogicznego i ustalania sposobu ich wykorzystania;
 • funkcjonowanie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, m.in. w zakresie postępowania rekrutacyjnego czy prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
 • doprecyzowanie zadań organu prowadzącego szkołę w zakresie zapewnienia szkole, w ramach dotychczas świadczonej obsługi administracyjnej, również obsługi prawnej;
 • ułatwienie finansowania zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 • zasady dotyczące postępowania rekrutacyjnego do szkół sportowych oraz szkół dwujęzycznych, a także w zakresie przechodzenia uczniów do szkół różnych typów;
 • zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów;
 • wybór rady rodziców - możliwa będzie kadencyjność tego gremium;
 • liczba uczniów w oddziałach klas I - III szkoły podstawowej - możliwe będzie zwiększenie liczby uczniów ponad przyjęty limit (25 uczniów) z jednoczesnym obowiązkiem zatrudnienia asystenta nauczyciela;
 • uznawanie świadectw szkolnych wydanych za granicą. Nowe przepisy spowodują m.in. skrócenie czasu postępowania niezbędnego w sprawie uznania wykształcenia uzyskanego za granicą. Katalog świadectw uznawanych w Polsce z mocy prawa, czyli bez konieczności przeprowadzania postępowania administracyjnego przez kuratorów oświaty, zostanie poszerzony o świadectwa maturalne wydane w państwach UE, EOG lub OECD.

 

Więcej o planowanych zmianach w prawie oświatowym przeczytasz w artykule „Przygotuj się na 18 zmian w prawie oświatowym”.

Źródło:

Opracowanie:

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel