Zmiany w przekazywaniu danych do SIO – projekt rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 16 maja 2016 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w przekazywaniu danych do SIO – projekt rozporządzenia

Dostosowanie przepisów do prawa oświatowego i doprecyzowanie dotychczasowych regulacji to główne powody zmian w projekcie rozporządzenia dotyczącego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej. Przewidują one m.in. nowe terminy składania danych. Poznaj projektowane zmiany, które mają zacząć obowiązywać od nowego roku szkolnego.

10 zmian w projekcie rozporządzenia

Projekt rozporządzenia wprowadza następujące zmiany:

1)      odstąpienie od wyznaczania terminów przekazywania danych dotyczących podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. d ustawy o SIO oraz rodzaju i wymiarze zajęć nauczyciela związanych z godzinami karcianymi,

2)      określenie terminu przekazania danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w:

a)      publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym,

b)      publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz

c)      publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych

  • oraz danych o liczbie uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. Gromadzenie wymienionych danych ma znaczenie dla oceny stanu zatrudnienia w oświacie, a w konsekwencji dla efektywnego wydatkowania środków z budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych,

3)     ograniczenie liczby terminów przekazywania danych do bazy SIO – proponuje się zastąpienie dotychczasowych terminów:

a)      do 7 i 10 stycznia każdego roku – terminem do 10 stycznia każdego roku,

b)      do 7 i 10 kwietnia każdego roku – terminem do 10 kwietnia każdego roku,

c)      do 7 i 10 września oraz 7 i 10 października każdego roku – terminem do 10 października każdego roku,

4)      gromadzenie danych o dodatkowej kategorii pracowników niebędących nauczycielami, np. asystentów nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, prowadzących zajęcia w klasach I–III, lub asystentów wychowawcy świetlicy,

5)      doprecyzowanie zakresu danych gromadzonych w bazie danych SIO o nauczycielach zatrudnianych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych w celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,

6)      doprecyzowanie gromadzonych informacji o możliwości korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu wyłącznie poprzez wewnątrzszkolną sieć komputerową,

7)      gromadzenie danych o korzystaniu przez szkoły z dzienników elektronicznych, elektronicznych platform edukacyjnych oraz e-podręczników,

8)      zaprzestanie gromadzenia danych dziedzinowych nauczycieli dotyczących form dokształcania i doskonalenia zawodowego w formie kolegium nauczycielskiego i nauczycielskiego kolegium języków obcych,

9)      wskazanie, które rodzaje urlopów związanych z rodzicielstwem, mają być wykazywane w SIO – aktualnie użytkownicy mają duże wątpliwości, jakie rodzaje przyczyn nieprowadzenia przez nauczyciela zajęć mają być wykazywane w kategorii „urlop macierzyński”,

10)  wskazanie nowego terminu przekazania przez szkoły do bazy danych SIO danych uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego z 25 września na 10 października – termin ten jest skorelowany z terminem składania deklaracji przez uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzaminu, czyli do 30 września. Dane do SIO powinny być przekazane po otrzymaniu przed dyrektora szkoły tych deklaracji.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2016 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (projekt z 6 maja 2016 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel