Zmiany w przekazywaniu danych do SIO – projekt rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 16 maja 2016 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w przekazywaniu danych do SIO – projekt rozporządzenia

Dostosowanie przepisów do prawa oświatowego i doprecyzowanie dotychczasowych regulacji to główne powody zmian w projekcie rozporządzenia dotyczącego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej. Przewidują one m.in. nowe terminy składania danych. Poznaj projektowane zmiany, które mają zacząć obowiązywać od nowego roku szkolnego.

10 zmian w projekcie rozporządzenia

Projekt rozporządzenia wprowadza następujące zmiany:

1)      odstąpienie od wyznaczania terminów przekazywania danych dotyczących podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. d ustawy o SIO oraz rodzaju i wymiarze zajęć nauczyciela związanych z godzinami karcianymi,

2)      określenie terminu przekazania danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w:

a)      publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym,

b)      publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz

c)      publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych

  • oraz danych o liczbie uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. Gromadzenie wymienionych danych ma znaczenie dla oceny stanu zatrudnienia w oświacie, a w konsekwencji dla efektywnego wydatkowania środków z budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych,

3)     ograniczenie liczby terminów przekazywania danych do bazy SIO – proponuje się zastąpienie dotychczasowych terminów:

a)      do 7 i 10 stycznia każdego roku – terminem do 10 stycznia każdego roku,

b)      do 7 i 10 kwietnia każdego roku – terminem do 10 kwietnia każdego roku,

c)      do 7 i 10 września oraz 7 i 10 października każdego roku – terminem do 10 października każdego roku,

4)      gromadzenie danych o dodatkowej kategorii pracowników niebędących nauczycielami, np. asystentów nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, prowadzących zajęcia w klasach I–III, lub asystentów wychowawcy świetlicy,

5)      doprecyzowanie zakresu danych gromadzonych w bazie danych SIO o nauczycielach zatrudnianych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych w celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,

6)      doprecyzowanie gromadzonych informacji o możliwości korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu wyłącznie poprzez wewnątrzszkolną sieć komputerową,

7)      gromadzenie danych o korzystaniu przez szkoły z dzienników elektronicznych, elektronicznych platform edukacyjnych oraz e-podręczników,

8)      zaprzestanie gromadzenia danych dziedzinowych nauczycieli dotyczących form dokształcania i doskonalenia zawodowego w formie kolegium nauczycielskiego i nauczycielskiego kolegium języków obcych,

9)      wskazanie, które rodzaje urlopów związanych z rodzicielstwem, mają być wykazywane w SIO – aktualnie użytkownicy mają duże wątpliwości, jakie rodzaje przyczyn nieprowadzenia przez nauczyciela zajęć mają być wykazywane w kategorii „urlop macierzyński”,

10)  wskazanie nowego terminu przekazania przez szkoły do bazy danych SIO danych uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego z 25 września na 10 października – termin ten jest skorelowany z terminem składania deklaracji przez uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzaminu, czyli do 30 września. Dane do SIO powinny być przekazane po otrzymaniu przed dyrektora szkoły tych deklaracji.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2016 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (projekt z 6 maja 2016 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel