Znamy nowe wymagania na stanowisko dyrektora szkoły

Data publikacji: 7 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Znamy nowe wymagania na stanowisko dyrektora szkoły

MEN opublikował projekt nowego rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. Sprawdźmy, jakie przewidziano w nim nowości.

Konieczne studia magisterskie lub II stopnia

Treść nowego rozporządzenia nie różni się znacząco od dotychczasowych przepisów. Niemniej jednak w projekcie przewidziano jedną istotną zmianę. Otóż ograniczono możliwość pełnienia funkcji dyrektora i wicedyrektora przez osoby nie mające wykształcenia na poziomie jednolitych studiów magisterskich albo studiów II stopnia. Osoby takie nie będą mogły sprawować tych funkcji w:

  • 5-letnich technikach,
  • szkołach policealnych
  • placówkach oświatowo-wychowawczych,
  • placówkach kształcenia praktycznego,
  • ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
  • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
  • placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Z kolei dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych będą musieli legitymować się co najmniej ukończeniem studiów I stopnia. Studia zawodowe lub kolegium nauczycielskie nie będą już wystarczające.

Poza tym każdy dyrektor, w tym również będący nauczycielem, będzie musiał legitymować się pełnią praw publicznych i pełną zdolnością do czynności prawnych. Do tej pory wymóg dotyczył tylko dyrektorów, którzy nie byli nauczycielami.

Przepisy przejściowe

Oczywiście na mocy regulacji przejściowych osoby dotychczas sprawujące funkcje kierownicze będą mogły pozostać na stanowisku do końca kadencji. Jeśli zaś funkcja została powierzona na czas nieokreślony lub na czas określony dłuższy niż 5 lat (taka możliwość istnieje choćby w odniesieniu do wicedyrektora), wówczas kadencja zostanie skrócona do 5 lat liczonych od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia. Dotychczasowe wymogi będą również stosowane wobec osób, które już wzięły udział w konkursie, ale przed wejściem w życie rozporządzenia jeszcze nie zostały powołane na stanowisko, a także w stosunku do osób, które biorą udział w konkursach ogłoszonych przed wejściem w życie rozporządzenia.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (projekt z 17 maja 2017 r.)
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel