Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1066)

Dokument archiwalny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.00.98.1066
2001-12-01 Dz.U.01.131.1459 § 1
2009-08-05 Dz.U.09.123.1022 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 2 listopada 2000 r.
w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.
(Dz.U. z dnia 17 listopada 2000 r.)

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. § 1 zmieniony z dniem 5 sierpnia 2009 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U.09.123.1022)
1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa, bez bliższego określenia, o:
1)
nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 pkt 1a i 2 Karty Nauczyciela,
2)
szkołach - rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 pkt 1a i 2 Karty Nauczyciela,
3)
uczniach - rozumie się przez to uczniów, słuchaczy i wychowanków,
4)
Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
5)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
2.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do nauczycieli szkół artystycznych.
§ 2.
1.
Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel.
2.
W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba nie posiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny.
3.
W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba nie posiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze i sprawującego w tej szkole nadzór pedagogiczny dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.
4.
W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela — oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć.
5.
Oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu oceny pracy dokonanej przez dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli, w zakresie dotyczącym wykonywania funkcji doradcy metodycznego.
6.
Kryterium oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 Karty Nauczyciela i art. 4 ustawy, zadań statutowych szkoły oraz obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela — ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
7.
Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem służby albo dobrem publicznym.
8.
Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela, uwzględniając w szczególności:
1)
poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach,
2)
zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami),
3)
aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym,
4)
działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,
5)
przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji).
§ 3.
1.
Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 6a Karty Nauczyciela, z tym że ocena może być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
2.
Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela trwającej dłużej niż miesiąc i okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego.
3.
W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkolę, rady szkoły lub rady rodziców, dyrektor szkoły powiadamia o tym na piśmie nauczyciela co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny.
§ 4.
 1. § 4 zmieniony z dniem 5 sierpnia 2009 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U.09.123.1022)
Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły zasięga, a z własnej inicjatywy dyrektor szkoły może zasięgnąć, opinii na temat pracy nauczyciela właściwego doradcy metodycznego, a w przypadku braku takich możliwości - innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, natomiast w przypadku nauczyciela zakładu kształcenia nauczycieli lub nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych - opiekuna naukowo-dydaktycznego. Opinie te powinny być wyrażone na piśmie.
§ 5.
1.
Dyrektor szkoły jest obowiązany zapoznać nauczyciela z pisemnym projektem oceny i wysłuchać jego uwag i zastrzeżeń. Nauczyciel może zgłosić swoje uwagi na piśmie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zapoznania się z projektem oceny.
2.
Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.
3.
Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. Odpis karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela.
§ 6.
1.
Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje, z zastrzeżeniem ust. 4, w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania — powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:
1)
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, jako przewodniczący zespołu,
2)
przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły, z zastrzeżeniem ust. 2,
3)
przedstawiciel rodziców wchodzących w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana — przedstawiciel rady rodziców,
4)
właściwy doradca metodyczny,
5)
przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela.
2.
W przypadku odwołania od oceny pracy nauczyciela konsultanta w skład zespołu oceniającego zamiast przedstawicieli wymienionych w ust. 1 pkt 2—4 powołuje się drugiego przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz przedstawiciela nauczycieli konsultantów zatrudnionych w danej placówce doskonalenia nauczycieli.
3.
W przypadku odwołania od oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego w skład zespołu oceniającego powołuje się — poza osobami wymienionymi w ust. 1 pkt 1—3 i 5— przedstawiciela nauczycieli konsultantów zatrudnionych we właściwej placówce doskonalenia nauczycieli.
4.
 1. § 6 ust. 4 zmieniony z dniem 5 sierpnia 2009 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U.09.123.1022)
Odwołanie od oceny pracy nauczyciela zakładu kształcenia nauczycieli lub nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:
1)
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu,
2)
przedstawiciel rady programowej,
3)
właściwy opiekun naukowo-dydaktyczny,
4)
na wniosek nauczyciela - przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela.
5.
Zespół, o którym mowa w ust. 1—4, może ustalić nową ocenę pracy lub podtrzymać ocenę kwestionowaną przez nauczyciela.
6.
Rozstrzygnięcia co do utrzymania lub ustalenia nowej oceny pracy zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje przewodniczący zespołu.
§ 7.
Przepisy § 1—6 stosuje się odpowiednio do nauczycieli religii, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny ma obowiązek uwzględnić ocenę merytoryczną nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną.
§ 8.
1.
 1. § 8 ust. 1 zmieniony z dniem 1 grudnia 2001 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U.01.131.1459)
 2. § 8 ust. 1 uchylony z dniem 5 sierpnia 2009 r. przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U.09.123.1022)
(uchylony)
2.
Kryterium oceny pracy dyrektora szkoły stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6, 7 i 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz art. 4 i 39 ustawy— ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
3.
Oceny cząstkowej w zakresie:
1)
realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela dokonuje organ prowadzący szkołę,
2)
realizacji zadań wymienionych w art. 4 i art. 39 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą,
3)
 1. § 8 ust. 3 pkt 3 zmieniony z dniem 1 grudnia 2001 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U.01.131.1459)
realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 1, 3.  4 i 6 ustawy i w art. 6 oraz w art. 7 ust 2 pkt 2—4 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, jeżeli organ prowadzący szkołę nie sprawuje nadzoru pedagogicznego.
4.
 1. § 8 ust. 4 zmieniony z dniem 1 grudnia 2001 r. przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U.01.131.1459)
 2. § 8 ust. 4 zmieniony z dniem 5 sierpnia 2009 r. przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U.09.123.1022)
Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 7 Karty Nauczyciela, powinny być wyrażone na piśmie.
4a.
 1. § 8 ust. 4a dodany z dniem 5 sierpnia 2009 r. przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U.09.123.1022)
W przypadku zakładu kształcenia nauczycieli oraz publicznego kolegium pracowników służb społecznych dokonanie oceny pracy dyrektora następuje również po zasięgnięciu opinii rady programowej; opinia rady programowej powinna być wyrażona na piśmie.
5.
Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły przepisy § 2—5 stosuje się odpowiednio.
§ 9.
1.
 1. § 9 ust. 1 zmieniony z dniem 1 grudnia 2001 r. przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U.01.131.1459)
 2. § 9 ust. 1 zmieniony z dniem 5 sierpnia 2009 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U.09.123.1022)
Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny jego pracy rozpatruje, z zastrzeżeniem ust. 2, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ prowadzący szkołę zespół oceniający w składzie:
1)
przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodniczący zespołu,
2)
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3)
przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana - przedstawiciel rady rodziców,
4)
na wniosek ocenianego dyrektora szkoły - nauczyciel doradca metodyczny,
5)
na wniosek ocenianego dyrektora szkoły - przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej.
2.
 1. § 9 ust. 2 zmieniony z dniem 1 grudnia 2001 r. przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U.01.131.1459)
 2. § 9 ust. 2 zmieniony z dniem 5 sierpnia 2009 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U.09.123.1022)
Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli lub dyrektora publicznego kolegium pracowników służb społecznych rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ prowadzący zakład kształcenia nauczycieli lub organ prowadzący publiczne kolegium pracowników służb społecznych zespół oceniający w składzie:
1)
przedstawiciel organu prowadzącego zakład kształcenia nauczycieli lub organu prowadzącego publiczne kolegium pracowników służb społecznych, jako przewodniczący zespołu,
2)
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad zakładem kształcenia nauczycieli lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad publicznym kolegium pracowników służb społecznych,
3)
wskazany przez rektora - przedstawiciel uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad zakładem kształcenia nauczycieli lub nad publicznym kolegium pracowników służb społecznych,
4)
przedstawiciel rady programowej,
5)
na wniosek ocenianego dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli lub dyrektora publicznego kolegium pracowników służb społecznych - przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej.
3.
 1. § 9 ust. 3 zmieniony z dniem 5 sierpnia 2009 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U.09.123.1022)
Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ prowadzący placówkę doskonalenia nauczycieli zespół oceniający w składzie:
1)
przedstawiciel organu prowadzącego placówkę doskonalenia nauczycieli, jako przewodniczący zespołu,
2)
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką doskonalenia nauczycieli,
3)
na wniosek ocenianego dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli - przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej.
3a.
 1. § 9 ust. 3a dodany z dniem 1 grudnia 2001 r. przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U.01.131.1459)
 2. § 9 ust. 3a zmieniony z dniem 5 sierpnia 2009 r. przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U.09.123.1022)
W przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny, w skład zespołu oceniającego wchodzi dwóch przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, z których jednego wyznacza się na przewodniczącego zespołu.
4.
W skład zespołu oceniającego nie mogą wchodzić osoby uczestniczące w dokonywaniu oceny, od której dyrektor szkoły się odwołuje.
5.
Przepis § 6 ust. 6 stosuje się odpowiednio.
§ 9a.
 1. § 9a dodany z dniem 5 sierpnia 2009 r. przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U.09.123.1022)
Przepisy § 8 i 9 stosuje się odpowiednio do nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik 1 Karta oceny pracy

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel