5.000 zł kary za brak współpracy z Prezesem UODO

Data publikacji: 16 lipca 2020 r.
Poleć znajomemu
5.000 zł kary za brak współpracy z Prezesem UODO

Prezes UODO nałożył 5 tys. zł kary na indywidualnego przedsiębiorcę prowadzącego niepubliczny żłobek i przedszkole za to, że w ramach toczącego się postępowania przed UODO nie złożył wyjaśnień.

Stan faktyczny

Przedsiębiorca prowadzący niepubliczny żłobek i przedszkole zgłosił do Prezesa UODO naruszenie ochrony danych osobowych, polegające na utracie dostępu do danych osobowych przechowywanych w prowadzonych placówkach. Prezes UODO zwrócił się do niego o złożenie wyjaśnień i udostępnienie danych osobowych oraz innych informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (w tym przypadku do oceny czy administrator w sposób zgodny z przepisami RODO zawiadomił osoby, których dane dotyczą, o naruszeniu czym naruszył art. 58 ust. 1 lit. e RODO). Dwa wezwania nie zostały podjęte w terminie, natomiast jedno ukarany podmiot odebrał osobiście. Przedsiębiorca nie udzielił Prezesowi UODO żadnej odpowiedzi na wezwania.

Prezes UODO stwierdził, że w tej sprawie zaistniały przesłanki uzasadniające nałożenie na Przedsiębiorcę – na mocy art. 83 ust. 5 lit. e) in fine Rozporządzenia 2016/679 – administracyjnej kary pieniężnej w związku z niezapewnieniem przez Przedsiębiorcę dostępu do informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań, to jest do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.

Trzeba współpracować z organami

Jak czytamy w decyzji Prezesa UODO z  16 lipca 2020 r., działania Przedsiębiorcy w niniejszej sprawie, polegające na uniemożliwieniu dostępu do żądanych przez Prezesa UODO informacji, a skutkujące utrudnieniem i nieuzasadnionym przedłużeniem prowadzonego przez ten organ postępowania, było godzące w system ochrony danych osobowych, i z tego względu miało dużą wagę i naganny charakter. Wagę naruszenia zwiększa dodatkowo okoliczność, że dokonane przez Przedsiębiorcę naruszenie nie było zdarzeniem incydentalnym (wezwanie próbowano doręczyć trzykrotnie i dopiero za trzecim razem zostało podjęte, lecz pozostawione bez odpowiedzi).

Przedsiębiorca ma obowiązek odbierać korespondencję

W ocenie Prezesa UODO po stronie Przedsiębiorcy istniał brak woli współpracy w zapewnieniu organowi wszelkich informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy, w toku której organ zwracał się do niej o ich udzielenie. Świadczy o tym w szczególności wielokrotne nieodbieranie korespondencji kierowanej do Przedsiębiorcy oraz brak  odpowiedzi na jedyne odebrane przez Przedsiębiorcę wezwanie Prezesa UODO. W tym miejscu podkreślić należy, że Przedsiębiorca posiadał wiedzę o tym, że nie odbierając korespondencji oraz nie odpowiadając na jedno z  osobiście odebranych pism narusza przepis art. 83 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia 2016/679.

Obowiązkiem przedsiębiorcy, czyli podmiotu profesjonalnie działającego w obrocie prawno-gospodarczym, jest odbieranie korespondencji związanej z prowadzoną działalnością. Zachowanie przedsiębiorcy – w ocenie Prezesa UODO - budzi szczególne niezrozumienie, tym bardziej to on  sam zgłosił Prezesowi UODO naruszenie ochrony danych osobowych i w związku  z tym powinien spodziewać się stanowiska organu ochrony danych osobowych w tej sprawie.

Kara za lekceważenie organu

Nałożona kara – 5.000 zł -  była w ocenie Prezesa UODO proporcjonalna do wagi stwierdzonego naruszenia oraz do możliwości jej poniesienia przez przedsiębiorcę bez dużego uszczerbku dla prowadzonej przez niego działalności. Kara ta powinna zdyscyplinować przedsiębiorcę do prawidłowej współpracy z Prezesem UODO, zarówno w dalszym toku trwającego postępowania w sprawie zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych, jak i w ewentualnych innych postępowaniach prowadzonych w przyszłości z udziałem przedsiębiorcy przed Prezesem UODO. Jest  ona jasnym sygnałem, że lekceważenie obowiązków związanych ze współpracą z organem – w szczególności utrudnianie dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jego zadań – stanowi naruszenie o dużej wadze i jako takie podlega sankcjom finansowym.

Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel