Asystent nauczyciela wyjęty spod prawa oświatowego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 23 października 2014 r.
Poleć znajomemu

Ani nauczyciel, ani pracownik samorządowy - status asystentów nauczycieli jest niejasny, a ministerstwo pracy odmówiło dodania ich do listy stanowisk niepedagogicznych w szkołach. ZNP szuka pomocy u Premier Ewy Kopacz. Jest o co walczyć - w obecnym stanie prawnym, asystent nauczyciela pozbawiony jest prawa do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej.

Niespójne i krzywdzące przepisy

Od 1 września 2014 r. szkoły mogą zatrudniać osoby wspierające nauczycieli klas I-III i wychowawców świetlic w ich pracy. Od początku pomysł ten budził kontrowersje, m.in.  dlatego, że asystent nauczyciela musi posiadać kwalifikacje takie jak nauczyciel, choć nie jest zatrudniany na podstawie Karty Nauczyciela i nie posiada wynikających z niej przywilejów.  Zgodnie z art. 5d ustawy o systemie oświaty, status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy o pracownikach samorządowych.  I choć asystent nauczyciela nauczycielem nie jest, a jest zatrudniany wyłącznie w szkołach prowadzonych przez JST - pracownikiem samorządowym też być nie może. Dlaczego? Asystent nauczyciela nie został wymieniony  w wykazie stanowisk, stanowiącym załącznik do rozporządzenia płacowego pracowników samorządowych. W konsekwencji, przepisy ustawy  o systemie oświaty oraz tegoż rozporządzenia są rozbieżne.

Pomoc nauczyciela to pracownik samorządowy a asystent nauczyciela już nie

Już w kwietniu bieżącego roku Związek Nauczycielstwa Polskiego zaapelował do ówczesnego Premiera Donalda Tuska z prośbą o uregulowanie statusu prawnego asystentów nauczycieli. Sprawa ta została przekazana do Ministra Pracy, który - po pół roku konsultacji z Minister Edukacji Narodowej oraz Ministrem Administracji i Cyfryzacji  - odmówił zmiany przepisów, „gdyż pracowników tych (...) zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy (…)”. Ta niekorzystna interpretacja przepisów prowadzi do sytuacji, w której osoba zatrudniona na stanowisku pomocy nauczyciela jest pracownikiem samorządowym z prawem do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej, a asystent nauczyciela już nie.

Potrzebna rzetelna wykładnia przepisów

Zdaniem ZNP dokładna wykładnia przepisów, zarówno ustawy o systemie oświaty, Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych prowadzi do wniosku, że w szkołach samorządowych osoby niebędące nauczycielami są pracownikami samorządowymi, a zwrot „zatrudniani zgodnie z przepisami Kodeksu pracy” nie może pozbawiać asystentów nauczycieli tego szczególnego statutu i wynikających z niego uprawnień.

„Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje, że Prezes Rady Ministrów zobowiąże Ministra Pracy i Polityki Społecznej do ponownego, tym razem rzetelnego rozpatrzenia sprawy w oparciu o wykładnię obowiązującego prawa, nie zaś o pozbawioną merytorycznych treści opinię resortu, który nie posiada przecież żadnych kompetencji w omawianej sprawie”.

Źródło:

  • strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel