Badanie umiejętności trzecioklasistów - zgłoszenia do 30 listopada 2012 r.

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 30 października 2012 r.
Poleć znajomemu

Od 29 października do 30 listopada 2012 r. dyrektor szkoły podstawowej może zgłosić swoją placówkę do udziału w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów OBUT. Badanie jest dobrowolne i bezpłatne.

Od 29 października do 30 listopada 2012 r. dyrektor szkoły podstawowej może zgłosić swoją placówkę do udziału w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów OBUT. Badanie jest dobrowolne i bezpłatne.

Szkoły będą wiedzieć, jaki jest poziomu umiejętności trzecioklasistów

Podstawowym celem Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów jest wsparcie szkół (dyrektorów i nauczycieli) w uzyskaniu dodatkowych, rzetelnych, porównywalnych informacji na temat poziomu wiadomości i umiejętności uczniów kończących klasę trzecią - po zakończeniu nauki na I etapie edukacyjnym, a przed rozpoczęciem nauki na II etapie.

Rekomendacje ekspertów pozwolą planować pracę z uczniami

Szkoły, które dobrowolnie i bezpłatnie zgłoszą się do udziału w badaniu, otrzymają, wraz ze szczegółowym raportem opisującym wyniki uczniów, również rekomendacje ekspertów dotyczące praktyki dydaktycznej. Rekomendacje będą mogły stać się podstawą do planowania (w zespołach nauczycielskich) zindywidualizowanej pracy z uczniami zarówno w klasach I-III jak i od początku klasy IV.

Udział w badaniu wzbogaci wiedzę nauczycieli o uczniach

Zestawy będą zawierać zadania o zróżnicowanym poziomie trudności. Wśród nich znajdują się takie, które zapewniają sukces dzieciom o niższym poziomie wiadomości i umiejętności oraz takie, które umożliwiają trzecioklasistom ujawnienie wysokiego poziomu swojej wiedzy. Zadania te pozwalają dzieciom zaprezentować umiejętności zdobywane podczas codziennej nauki w szkole i poza nią oraz zastosować je w sytuacjach nietypowych.

Jednakże jeden test nie może o niczym przesądzać. To nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i dyrektorzy dysponują szeroką wiedzą na temat swoich uczniów, a udział w badaniu daje szansę, aby ją wzbogacić, zwrócić uwagę na ujawnione możliwości i potencjał dzieci oraz zapoznać się z sugestiami, w jaki sposób go wykorzystywać.
Szkoły dostaną szczegółowe raporty podsumowujące i porównujące wyniki

W związku z badaniem OBUT planuje:

 1. przekazanie wszystkim zgłoszonym do badania szkołom profesjonalnych narzędzi badawczych - zestawów zadań z języka polskiego i z matematyki pozwalających uczniom na zaprezentowanie umiejętności zdobywanych podczas codziennej nauki w szkole, na zastosowanie posiadanej wiedzy w sytuacjach nietypowych oraz na wykazanie się dodatkowymi umiejętnościami;
 2. dostarczenie tym szkołom, które prześlą informacje o uczniowskich rozwiązaniach zadań:
 • raportów dotyczących osiągnięć poszczególnych uczniów i klasy, które umożliwią m.in. wnioskowanie o problemach z opanowaniem wiedzy w badanych obszarach oraz o szczególnych predyspozycjach i możliwościach uczniów, a które będą mogły stać się podstawą wspólnej pogłębionej analizy osiągnięć poszczególnych uczniów i zespołu klasowego przez wychowawcę klasy III oraz nauczycieli języka polskiego i matematyki rozpoczynającymi z nim pracę w klasie IV;
 • raportów podsumowujących wyniki klasy w poszczególnych obszarach badanych umiejętności wraz z rekomendacjami, które mogą stać się podstawą refleksji nad efektywnością warsztatu zawodowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nad planowaniem jego doskonalenia w obszarach wymagających modyfikacji;
 • raportów z wynikami szkoły umożliwiającymi dokonywanie porównań wyników w obrębie szkół o podobnej lokalizacji, w danym województwie oraz wszystkich szkół biorących udział w badaniu;
 1. opublikowanie ogólnopolskiego raportu zawierającego opis wyników badanej populacji trzecioklasistów oraz wskazania, jak interpretować wyniki uczniów, klas i szkół i jak wykorzystywać je w planowaniu i realizacji pracy dydaktycznej;
 2. udostępnienie dodatkowych materiałów:
 • dotyczących współpracy nauczycieli I i II etapu edukacyjnego mającej na celu wspólną analizę osiągnięć uczniów, a przez to umożliwienie dostosowania do ich potrzeb zindywidualizowanych oddziaływań dydaktycznych;
 • wspierających refleksję nad podejściem do rozwijania umiejętności matematycznych uczniów w szczególności w edukacji wczesnoszkolnej.
OBUT zbada umiejętności zawarte w podstawie programowej

Zestawy zadań OBUT badają umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, m.in.:

 1. zapisane w celach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, np. zdobycie przez ucznia umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
 2. wymienione jako najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej:
 • czytanie - rozumiane zarówno jako prosta czynność oraz jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów (…);
 • myślenie matematyczne - umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;
 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym (…), zarówno w mowie, jak i w piśmie;
 1. wyszczególnione jako treści nauczania edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej na I etapie kształcenia.
Zgłoszenia dobrowolne, może przystąpić każda szkoła podstawowa

Do dobrowolnego badania może przystąpić każda szkoła podstawowa z terenu całej Polski. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły.

Deklaracje przystąpienia do badania są przyjmowane za pośrednictwem Internetu na stronie projektu www.obut.edu.pl w terminie od 29 października do 30 listopada 2012 r.
Badanie odbędzie się 21 maja 2013 r.

Na stronie internetowej projektu dostępne będą aktualizowane na bieżąco informacje o badaniu. Będzie tam można uzyskać odpowiedzi na wszystkie dodatkowe pytania związane z badaniem.

Przed badaniem dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba wprowadzi on-line do specjalnego programu komputerowego WPP dane wszystkich trzecioklasistów i nauczycieli przeprowadzających badanie.

Badanie odbędzie się 21 maja 2013 r. We wszystkich oddziałach klasy trzeciej w szkole uczniowie powinni rozpocząć rozwiązywanie zadań o tej samej godzinie.
Szczegółowe zasady zgłoszenie szkoły do badania oraz jego przebieg można znaleźć na stronie: http://www.obut.edu.pl/artykul/opis_badania.
Materiały dla nauczycieli i rodziców trzecioklasistów

Refleksje i propozycje dotyczące praktyki dydaktycznej dla nauczycieli klas I-III, wynikające z  prowadzonych od 2007 r. na próbach losowych badań trzecioklasistów, znajdują się na stronie projektu „Badania umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej” (www.trzecioklasista.edu.pl), w szczególności w zakładce „Dla nauczycieli”.

Rodzice uczniów, zainteresowani wspieraniem swoich dzieci w rozwoju i ich osiągnięciami, znajdą wiele interesujących materiałów na stronie projektu www.trzecioklasista.edu.pl w zakładce „Dla Rodziców”.

Źródło informacji:

 • Strona internetowa Ogólnopolskiego Barania Umiejętności Trzecioklasistów (www.obut.edu.pl)

Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel