Badanie umiejętności trzecioklasistów - zgłoszenia do 30 listopada 2012 r.

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 30 października 2012 r.
Poleć znajomemu

Od 29 października do 30 listopada 2012 r. dyrektor szkoły podstawowej może zgłosić swoją placówkę do udziału w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów OBUT. Badanie jest dobrowolne i bezpłatne.

Szkoły będą wiedzieć, jaki jest poziomu umiejętności trzecioklasistów

Podstawowym celem Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów jest wsparcie szkół (dyrektorów i nauczycieli) w uzyskaniu dodatkowych, rzetelnych, porównywalnych informacji na temat poziomu wiadomości i umiejętności uczniów kończących klasę trzecią - po zakończeniu nauki na I etapie edukacyjnym, a przed rozpoczęciem nauki na II etapie.

Rekomendacje ekspertów pozwolą planować pracę z uczniami

Szkoły, które dobrowolnie i bezpłatnie zgłoszą się do udziału w badaniu, otrzymają, wraz ze szczegółowym raportem opisującym wyniki uczniów, również rekomendacje ekspertów dotyczące praktyki dydaktycznej. Rekomendacje będą mogły stać się podstawą do planowania (w zespołach nauczycielskich) zindywidualizowanej pracy z uczniami zarówno w klasach I-III jak i od początku klasy IV.

Udział w badaniu wzbogaci wiedzę nauczycieli o uczniach

Zestawy będą zawierać zadania o zróżnicowanym poziomie trudności. Wśród nich znajdują się takie, które zapewniają sukces dzieciom o niższym poziomie wiadomości i umiejętności oraz takie, które umożliwiają trzecioklasistom ujawnienie wysokiego poziomu swojej wiedzy. Zadania te pozwalają dzieciom zaprezentować umiejętności zdobywane podczas codziennej nauki w szkole i poza nią oraz zastosować je w sytuacjach nietypowych.

Jednakże jeden test nie może o niczym przesądzać. To nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i dyrektorzy dysponują szeroką wiedzą na temat swoich uczniów, a udział w badaniu daje szansę, aby ją wzbogacić, zwrócić uwagę na ujawnione możliwości i potencjał dzieci oraz zapoznać się z sugestiami, w jaki sposób go wykorzystywać.
Szkoły dostaną szczegółowe raporty podsumowujące i porównujące wyniki

W związku z badaniem OBUT planuje:

 1. przekazanie wszystkim zgłoszonym do badania szkołom profesjonalnych narzędzi badawczych - zestawów zadań z języka polskiego i z matematyki pozwalających uczniom na zaprezentowanie umiejętności zdobywanych podczas codziennej nauki w szkole, na zastosowanie posiadanej wiedzy w sytuacjach nietypowych oraz na wykazanie się dodatkowymi umiejętnościami;
 2. dostarczenie tym szkołom, które prześlą informacje o uczniowskich rozwiązaniach zadań:
 • raportów dotyczących osiągnięć poszczególnych uczniów i klasy, które umożliwią m.in. wnioskowanie o problemach z opanowaniem wiedzy w badanych obszarach oraz o szczególnych predyspozycjach i możliwościach uczniów, a które będą mogły stać się podstawą wspólnej pogłębionej analizy osiągnięć poszczególnych uczniów i zespołu klasowego przez wychowawcę klasy III oraz nauczycieli języka polskiego i matematyki rozpoczynającymi z nim pracę w klasie IV;
 • raportów podsumowujących wyniki klasy w poszczególnych obszarach badanych umiejętności wraz z rekomendacjami, które mogą stać się podstawą refleksji nad efektywnością warsztatu zawodowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nad planowaniem jego doskonalenia w obszarach wymagających modyfikacji;
 • raportów z wynikami szkoły umożliwiającymi dokonywanie porównań wyników w obrębie szkół o podobnej lokalizacji, w danym województwie oraz wszystkich szkół biorących udział w badaniu;
 1. opublikowanie ogólnopolskiego raportu zawierającego opis wyników badanej populacji trzecioklasistów oraz wskazania, jak interpretować wyniki uczniów, klas i szkół i jak wykorzystywać je w planowaniu i realizacji pracy dydaktycznej;
 2. udostępnienie dodatkowych materiałów:
 • dotyczących współpracy nauczycieli I i II etapu edukacyjnego mającej na celu wspólną analizę osiągnięć uczniów, a przez to umożliwienie dostosowania do ich potrzeb zindywidualizowanych oddziaływań dydaktycznych;
 • wspierających refleksję nad podejściem do rozwijania umiejętności matematycznych uczniów w szczególności w edukacji wczesnoszkolnej.
OBUT zbada umiejętności zawarte w podstawie programowej

Zestawy zadań OBUT badają umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, m.in.:

 1. zapisane w celach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, np. zdobycie przez ucznia umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
 2. wymienione jako najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej:
 • czytanie - rozumiane zarówno jako prosta czynność oraz jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów (…);
 • myślenie matematyczne - umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;
 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym (…), zarówno w mowie, jak i w piśmie;
 1. wyszczególnione jako treści nauczania edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej na I etapie kształcenia.
Zgłoszenia dobrowolne, może przystąpić każda szkoła podstawowa

Do dobrowolnego badania może przystąpić każda szkoła podstawowa z terenu całej Polski. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły.

Deklaracje przystąpienia do badania są przyjmowane za pośrednictwem Internetu na stronie projektu www.obut.edu.pl w terminie od 29 października do 30 listopada 2012 r.
Badanie odbędzie się 21 maja 2013 r.

Na stronie internetowej projektu dostępne będą aktualizowane na bieżąco informacje o badaniu. Będzie tam można uzyskać odpowiedzi na wszystkie dodatkowe pytania związane z badaniem.

Przed badaniem dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba wprowadzi on-line do specjalnego programu komputerowego WPP dane wszystkich trzecioklasistów i nauczycieli przeprowadzających badanie.

Badanie odbędzie się 21 maja 2013 r. We wszystkich oddziałach klasy trzeciej w szkole uczniowie powinni rozpocząć rozwiązywanie zadań o tej samej godzinie.
Szczegółowe zasady zgłoszenie szkoły do badania oraz jego przebieg można znaleźć na stronie: http://www.obut.edu.pl/artykul/opis_badania.
Materiały dla nauczycieli i rodziców trzecioklasistów

Refleksje i propozycje dotyczące praktyki dydaktycznej dla nauczycieli klas I-III, wynikające z  prowadzonych od 2007 r. na próbach losowych badań trzecioklasistów, znajdują się na stronie projektu „Badania umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej” (www.trzecioklasista.edu.pl), w szczególności w zakładce „Dla nauczycieli”.

Rodzice uczniów, zainteresowani wspieraniem swoich dzieci w rozwoju i ich osiągnięciami, znajdą wiele interesujących materiałów na stronie projektu www.trzecioklasista.edu.pl w zakładce „Dla Rodziców”.

Źródło informacji:

 • Strona internetowa Ogólnopolskiego Barania Umiejętności Trzecioklasistów (www.obut.edu.pl)

Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel