Dyrektor ma obowiązek przekazać dane pracowników na potrzeby referendum strajkowego

Data publikacji: 14 marca 2019 r.
Poleć znajomemu
Dyrektor ma obowiązek przekazać dane pracowników na potrzeby referendum strajkowego

Do 25 marca 2019 r. w szkołach zostanie przeprowadzone referendum strajkowe, a sam strajk pracowników oświaty ma rozpocząć się 8 kwietnia 2019 r.  Związki zawodowe mogą zgłaszać się do dyrektorów z prośbą udostępnienia danych kontaktowych pracowników w celu poinformowania ich o referendum. Zdaniem Prezesa UODO takie żądanie jest uprawnione w świetle przepisów RODO.

Brak szczególnych przepisów uprawniających związek zawodowy do pozyskania danych pracowników do celów referendum strajkowego

Strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy. Strajk wielozakładowy ogłasza organ związku wskazany w statucie po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników w poszczególnych zakładach pracy, które mają być objęte strajkiem, jeżeli w głosowaniu w każdym z tych zakładów wzięło udział co najmniej 50% pracowników (art. 20 ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych). Zgodnie zaś z ustawą o związkach zawodowych, pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej (art. 28 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych).  Z przepisów tych nie wynika jednak jakiego rodzaju informacje są niezbędne do prowadzenia działalności związkowej oraz w jakiej formie pracownicy mają być poinformowani o planowanym referendum strajkowym.

Nie ma jednoznacznej regulacji skąd i jaki zakres danych pracowników mogą pozyskać związki na potrzeby zorganizowania głosowania w związku z planowanym strajkiem – jak wskazuje Prezes UODO w komunikacie z 13 maca 2019 r.

UODO: Pracodawca ma obowiązek podać dane umożliwiające skontaktowanie się z pracownikami

– W wielu sytuacjach przeprowadzenie referendum strajkowego jest – bez posiadania informacji, kto w jakim zakładzie pracuje oraz w jaki sposób można się z nim skontaktować – bardzo utrudnione, a nawet niemożliwe. Okoliczność ta powoduje, że pracodawca ma obowiązek przekazać związkowi zawodowemu imiona i nazwiska zatrudnionych oraz informację umożliwiającą nawiązanie z nimi kontaktu, bowiem tylko w ten sposób związek będzie w stanie takie referendum przeprowadzić – tłumaczy dr Edyta Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane te mogą obejmować m.in.: adres e-mail, numer telefonu czy adres do korespondencji, o ile nie istnieje inna możliwość skontaktowania się z pracownikiem.

Podstawą uprawniającą związek zawodowy do pozyskiwania danych osobowych w zakresie imion, nazwisk oraz danych kontaktowych jest, zdaniem Prezesa UODO, art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO), czyli prawnie uzasadniony interesu realizowany przez administratora.

– Uzasadnionym interesem związku zawodowego, czyli organizatora referendum strajkowego, będzie poinformowanie wszystkich pracowników o planowanym referendum strajkowym, a zatem dotarcie do wszystkich pracowników danego zakładu pracy, w tym takich osób, którzy swoją pracę świadczą poza siedzibą zakładu pracy, bądź są nieobecni z innych przyczyn – wyjaśnia Prezes UODO.

„Dane osobowe pracowników mogą być ujawnione związkowi zawodowemu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jedynie po to, aby poinformować i przeprowadzić referendum strajkowe. Ponadto dane takie powinny być pozyskiwane przez związek zawodowy tylko w niezbędnym zakresie, adekwatnym do celu, w jakim będą przez niego przetwarzane” – jak czytamy w komunikacie.

Na związku zawodowym będzie ciążył obowiązek informacyjny RODO

Związek zawodowy, powinien określić zakres danych niezbędnych do poinformowania pracowników o planowanym referendum. Powinien on także pamiętać, by pozyskiwać dane wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu, „unikając zbierania danych nadmiarowych (np. łączne pozyskiwanie numeru telefonu oraz adresu e-mail i adresu do korespondencji)”. Prezes UODO przypomina też, że organizator referendum strajkowego będzie zobowiązany do spełnienia wobec osób, których dane pozyska od pracodawców, obowiązku informacyjnego określonego w art. 14 RODO.

Źródło:

Opracowanie: Anna Trochimiuk

  • Ustawa z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 174) – art. 20.
  • Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 263) – art. 28.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel