Jak wyliczyć wynagrodzenie urlopowe – zapraszamy na szkolenie „Vademecum początkującego dyrektora szkoły”

Data publikacji: 17 stycznia 2020 r.
Poleć znajomemu
Jak wyliczyć wynagrodzenie urlopowe – zapraszamy na szkolenie „Vademecum początkującego dyrektora szkoły”

Trwa pierwsza tura ferii zimowych w 2020 r. Nauczyciele szkół feryjnych korzystają w tym czasie z urlopów wypoczynkowych, w związku z czym należy wypłacać im wynagrodzenie urlopowe. W jaki sposób? Tego dowiesz się podczas szkolenia „Vademecum początkującego dyrektora szkoły”.

Które składniki uwzględniamy, a które nie

W wynagrodzeniu i ekwiwalencie urlopowym uwzględnia się następujące składniki:

-         wynagrodzenie zasadnicze,

-         dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,

-         wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

-         dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

-         odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,

-         wynagrodzenie za pracę w święto,

-         dodatek za uciążliwość pracy,

-         jednorazowy dodatek uzupełniający (§ 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z 26 czerwca 2001 r.).

Pomija się natomiast wynagrodzenie za:

-         czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

-         czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

-         czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną (§ 1 ust. 2 rozporządzenia MEN z 26 czerwca 2001 r.).

Specyfika składników zmiennych

Powyższe składniki uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia i ekwiwalentu zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu, z wyjątkiem wskazanym w pkt 2.
  2. Jeżeli okres wykonywania zadań lub zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego jest krótszy niż okres roku szkolnego, wysokość dodatku oblicza się, mnożąc otrzymywaną stawkę z tego tytułu przez liczbę miesięcy, w których nauczyciel wykonywał zadania lub zajęcia. Następnie uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.
  3. Jednorazowy dodatek uzupełniający uwzględnia się w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty tego dodatku wypłaconego pracownikowi za poprzedni rok kalendarzowy.
  4. Składniki zmienne - dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy, a także wynagrodzenie za pracę w święto oblicza się, dodając otrzymane wynagrodzenie w poszczególnych miesiącach roku szkolnego, a następnie uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.
  5. Składniki zmienne – wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych i godzinach doraźnego zastępstwa oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Warto zauważyć, że w tym ostatnim przypadku, w przypadku rozpoczęcia urlopu uzupełniającego we wrześniu albo jeśli stosunek pracy nauczyciela został rozwiązany we wrześniu, do podstawy wymiaru wynagrodzenia bądź ekwiwalentu urlopowego nie będzie wliczane wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, nawet jeżeli godziny te zostały zrealizowane we wrześniu. Pod uwagę bierze się bowiem jedynie godziny z tego samego roku szkolnego, ale wyłącznie z miesięcy poprzedzających miesiąc bazowy, którym w opisywanym przypadku jest wrzesień.

Więcej na temat samego urlopu wypoczynkowego i pensji urlopowej dowiesz się, biorąc udział w szkoleniu „Vademecum początkującego dyrektora szkoły”. Szkolenie odbędzie się 30 stycznia 2020 r. w Katowicach, godz. 10.00-16.00. Zapisz się już teraz. Zachęcamy również do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową Akademii WIP w zakresie oświaty.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel