MEN: 2500 poszkodowanych nawałnicami uczniów dostanie pomoc

Data publikacji: 23 lipca 2012 r.
Poleć znajomemu

Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas zwróciła się do kuratorów oświaty o pilne przeanalizowanie potrzeb uczniów na terenach gdzie od początku lipca wystąpiły gradobicia oraz ulewne deszcze i huragany. Te negatywne zjawiska atmosferyczne spowodowały zniszczenia w gospodarstwach i mogą negatywnie wpływać na sytuację dzieci i młodzieży podczas trwania wakacji, jak i na przygotowanie się ich do nowego roku szkolnego.

Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas zwróciła się do kuratorów oświaty o pilne przeanalizowanie potrzeb uczniów na terenach gdzie od początku lipca wystąpiły gradobicia oraz ulewne deszcze i huragany. Te negatywne zjawiska atmosferyczne spowodowały zniszczenia w gospodarstwach i mogą negatywnie wpływać na sytuację dzieci i młodzieży podczas trwania wakacji, jak i na przygotowanie się ich do nowego roku szkolnego.

Po analizie zebranych informacji z 59 gmin, które zostały dotknięte negatywnymi zjawiskami pogodowymi, minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas zdecydowała o uruchomieniu kilku, opisanych niżej, form pomocy.

Dodatkowa pomoc materialna

Przyznanie dodatkowej pomocy materialnej uczniom dotkniętych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych bez względu na klasę do której będą uczęszczać i dochód rodziny uczniów.

Wdrożony zostanie rządowy program pomocy uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. Pomoc w ramach programu, w wysokości 1000 zł., będzie mogła być udzielona uczniom, którzy w roku szkolnym 2012/2013:

  1. realizowali obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub
  2. uczęszczali do szkół dla młodzieży wszystkich typów.
Będzie on wypłacony tym uczniom, których rodziny otrzymały zasiłek celowy do 6 000 zł przyznawany na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku ze stratami poniesionymi w wyniku nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności gradobicia lub powodzi.
Szacuje się, że liczba beneficjentów pomocy wyniesie do 2500 uczniów. W przypadku wystąpienia w kolejnych miesiącach 2012 r. nawałnic, huraganu, deszczu nawalnego, gradobicia lub powodzi programem zostanie objęta odpowiednio większa liczba dzieci i uczniów.
Wyjazd wakacyjny

Czternastodniowe wakacyjne wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży - uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenów poszkodowanych przez żywioły.

Dofinansowanie zostanie przekazane w wysokości 1 200 zł na każde dziecko (w roku 2010 podobne dofinansowanie wynosiło 1000 zł, w roku 2011 - 1100 zł) i obejmie transport, wynagrodzenie kadry pedagogicznej i psychologicznej, realizację programu, ubezpieczenie, w razie wystąpienia takiej potrzeby - zakup lub uzupełnienie podstawowego ekwipunku osobistego dzieci (w tym odzieży, obuwia, bielizny osobistej, środków higieny, torby lub plecaka).

Organizatorzy wyjazdów będą musieli zapewnić dzieciom opiekę psychologiczną oraz program rekreacyjno-wypoczynkowy.

Dobiegają końca prace nad zapewnieniem warunków zapewnienia dofinansowania.

Zasiłek szkolny i dofinansowanie do zakupu podręczników

Jednocześnie ministerstwo poinformowało, że uczniowie poszkodowani w wyniku występujących w czerwcu i lipcu klęsk żywiołowych, w tym huraganów i gradobicia mogą skorzystać z następujących, stałych form pomocy:

  • możliwości ubiegania się przez rodziny uczniów o zasiłek szkolny ze środków Narodowego Programu Stypendialnego, przy czym wysokość zasiłku szkolnego może wynosić 455 zł; zasiłek może być udzielany bez względu na dochód w rodzinie ucznia,
  • dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna" z puli środków przeznaczonych dla uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, na podstawie decyzji dyrektora szkoły o potrzebie przyznania dofinansowania ze względu na szczególną sytuację losową.
Subwencja dla JST

Kuratorzy zostali poproszeni o przekazanie MEN informacji na temat szkód powstałych w obiektach oświatowych. Jednostki samorządu terytorialnego mogą bowiem ubiegać się o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,25% rezerwy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem szkód powstałych w obiektach oświatowych w wyniku zdarzeń losowych.

Wnioski samorządów, po zweryfikowaniu, będą przedkładane do zaopiniowania Stronie Samorządowej Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a następnie przekazywane do realizacji ministrowi finansów, który jest dysponentem rezerwy.

Źródło informacji:

  • strona internetowa MEN.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel