MEN: Udział uczniów objętych indywidualnym nauczaniem w zajęciach z rówieśnikami

Wioleta Szczygielska

Wioleta Szczygielska

Data publikacji: 25 listopada 2014 r.
Poleć znajomemu

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia - uczniowie objęci, z uwagi na stan zdrowia, indywidualnym nauczaniem mogą brać udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych dla klasy. MEN zajął się tą kwestią w związku z wieloma pytaniami rodziców dzieci objętych indywidualnym nauczaniem, napływającymi do resortu.

Dzieci mogą brać udział w zajęciach z rówieśnikami, ale…

Dzieci i młodzież indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem mogą brać udział zarówno w zajęciach zorganizowanych indywidualnie z nauczycielem, jak i w różnych zajęciach (w tym także edukacyjnych) organizowanych dla oddziału czy grupy uczniów zdrowych. Warunkiem jest wskazanie takiej możliwości w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (na podstawie zaświadczenia lekarza).

O obejmowaniu dzieci i młodzieży indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem (ze względu na stan zdrowia) decyduje publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna w wydawanym przez nią orzeczeniu.

Potrzebna zgoda lekarza

Za zgodą lekarza leczącego dziecko, dzieci te mogą również uczestniczyć w życiu szkoły, zajęciach rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych lub szkolnych. Mogą również uczestniczyć w innych zajęciach, np. wybranych zajęciach edukacyjnych, jeżeli to wynika z indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

Podstawą do takiego działania jest przepis § 10 rozporządzenia w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, który wymienia tylko przykładowe rodzaje zajęć, w których dziecko może uczestniczyć. Nie stanowi natomiast katalogu zamkniętego. Tym samym dopuszcza udział dzieci również w zajęciach literalnie nie wymienionych w rozporządzeniu np. zajęciach edukacyjnych, zajęciach dodatkowych, pozaszkolnych itp.

Udział tych dzieci w tych zajęciach (organizowanych na podstawie § 10 rozporządzenia) odbywa się poza tygodniowym wymiarem godzin indywidualnego nauczania, wskazanym w § 8 (dla przedszkolaków) i § 9 (dla uczniów szkół) ww. rozporządzenia. Zajęcia te prowadzone są bowiem przez wyznaczonych nauczycieli wyłącznie w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem.

MEN szykuje zmiany w prawie

Aktualnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad projektem nowego rozporządzenia, które zastąpi rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz.1072), w którym doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące wydawania oraz treści  m.in. orzeczeń o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania.

Źródło:

Opracowanie: Wioleta Szczygielska
Słowa kluczowe:
nauczanie indywidualne

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel