NIK: Zakres kontroli szkół w 2013 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 24 stycznia 2013 r.
Poleć znajomemu

Wpływ likwidacji szkół na organizację gminnej sieci szkół i warunki kształcenia uczniów, przeciwdziałanie zjawiskom patologii w szkołach oraz efekty kształcenia w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - te obszary działalności placówek oświatowych zamierza zbadać Najwyższa Izba Kontroli w 2013 r.

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła swój plan pracy na 2013 r. Departament Oświaty Nauki i Dziedzictwa Narodowego w 2013 r. przyjął do realizacji trzy obszary działalności szkół i placówek oświatowych w ramach priorytetu - „Poprawa skuteczności systemu edukacyjnego”. Ponadto w pierwszym kwartale 2013 r. zostaną opracowane wyniki kontroli rozpoczętych w 2012 r. dot. efektów kształcenia w szkołach podstawowych i średnich oraz przygotowania gmin i szkół do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym.

Ocena skutków likwidacji szkół publicznych dla realizacji zadań oświatowych gmin

Corocznie jednostki samorządu terytorialnego podejmują decyzje o likwidacji szkół publicznych. Działaniom tym towarzyszą na ogół protesty społeczności lokalnych, przeciwnych rezultatom zmian - konieczności dowożenia uczniów do nowych szkół i zwiększeniu liczebności oddziałów.

Rezultatem kontroli będzie wydanie oceny, czy likwidacja placówek racjonalizuje sieci szkół gminnych, jak wpływa na warunki kształcenia uczniów, a także czy są osiągane cele ekonomiczne tych działań.

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży w szkołach

W szkołach - szczególnie w gimnazjach i placówkach ponadgimnazjalnych - w ostatnich latach nasilają się trudności wychowawcze. Wielu uczniów przejawia wobec rówieśników nieodpowiednie zachowania - począwszy od nagminnego używania wulgarnego słownictwa, poprzez obmawianie, wyszydzanie, zastraszanie, aż po dopuszczanie się czynów przestępczych jak gwałty czy znęcanie fizyczne. Wyniki badań pokazują, że przemocy w szkołach doświadcza ponad połowa dzieci w Polsce.

Kontrola NIK ma ocenić działalność szkół publicznych różnych typów oraz organów prowadzących te jednostki w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Efekty kształcenia w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkół niepublicznych i ich organów prowadzących dotyczą w szczególności pobierania i wykorzystania środków publicznych przez właścicieli szkół niepublicznych, a także ewidencjonowania i dotowania tych szkół przez organy prowadzące. Istnieją bardzo duże dysproporcje pomiędzy stawkami dotacji ustalanymi przez poszczególne samorządy, nadto przepisy obowiązującego prawa ograniczają możliwość kontrolowania wykorzystania dotacji przez podmioty gospodarcze, prowadzące sieć szkół tego samego typu w całej Polsce.

Cel ogólny kontroli to ocena działalności szkół publicznych różnych typów oraz organów prowadzących te jednostki w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

 Źródło informacji:

  • Plan Pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2013 r.
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel