Ostatni dzwonek na wzięcie udziału w "Cyfrowej szkole"

Data publikacji: 18 kwietnia 2012 r.
Poleć znajomemu

18 kwietnia 2012 r. upływa termin na złożenie do organu prowadzącego wniosku o dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa szkoła”.

Wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. Wniosek ten powinien zawierać:

 1. nazwę szkoły, adres, numer telefonu i adres e-mail;
 2. informację, czy szkoła jest szkołą położoną na obszarze wiejskim, w mieście liczącym do 5000 mieszkańców lub mieście liczącym powyżej 5000 mieszkańców;
 3. liczbę uczniów w klasach I-VI według danych SIO na dzień 30 września 2011 r.;
 4. przewidywaną liczbę uczniów w klasach IV-VI w roku szkolnym 2012/2013;
 5. przewidywaną liczbę nauczycieli klas IV-VI w roku, szkolnym 2012/2013, w tym liczbę nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem TIK, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 6;
 6. informację o aktualnym stanie wyposażenia szkoły w sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia wykorzystywane do celów dydaktycznych, w podziale na pomoce dydaktyczne, uwzględnione zgodnie z § 6 ust. 2 do uzyskania funkcjonalności w zakresie stosowania TIK w prowadzeniu zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, oraz pozostały sprzęt i urządzenia;
 7. informację o korzystaniu przez szkołę z narzędzi informatycznych do celów edukacyjnych oraz zarządzania szkołą, w szczególności z elektronicznych platform edukacyjnych wykorzystywanych do celów dydaktycznych, e-podręczników lub innych elektronicznych zasobów edukacyjnych oraz z dziennika elektronicznego, lub o planach wprowadzenia takich rozwiązań;
 8. informację o planowanych sposobach korzystania z zakupionych w ramach wsparcia finansowego i wkładu własnego pomocy dydaktycznych w celu zmiany sposobu nauczania-uczenia się;
 9. informację o wyborze wariantu I albo wariantu II;
 10. informację o wyborze drugiego wariantu albo odstąpieniu od udziału w programie - jeżeli szkoła nie zostanie zakwalifikowana do objęcia wsparciem finansowym w ramach pierwszego wybranego wariantu;
 11. kalkulację kosztów zakupu pomocy dydaktycznych w ramach wsparcia finansowego oraz środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2;
 12. wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych.
Do 30 kwietnia 2012 r. organ prowadzący występuje do wojewody o udzielenie dofinansowania. Do 14 maja 2012 r. wojewoda przekaże ministrowi edukacji narodowej o łącznej wysokości przyznanego wsparcia finansowego.
Więcej informacji na temat programu znajdziesz w aktualnościach Portalu Oświatowego w artykule „Rusza „Cyfrowa szkoła”!”.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (Dz.U. poz. 411) - §10, §11, §15.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel