RPO: Podawanie leków dzieciom w przedszkolu nadal nieuregulowane

Data publikacji: 5 lutego 2018 r.
Poleć znajomemu
RPO: Podawanie leków dzieciom w przedszkolu nadal nieuregulowane

Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie braku przepisów, które jasno określałyby zasady podawania leków dzieciom w przedszkolach. Rodzice dzieci przewlekle chorych często zgłaszają do Rzecznika, że wychowawcy przedszkolni odmawiają delegowania uprawnień rodziców do podawania leków w sytuacji zagrożenia życia.

Dostępne jedynie stanowisko Ministerstwa Zdrowia

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowane zostały dotychczas jedynie komunikaty pt.: „Stanowisko w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu” oraz „Uczeń przewlekle chory w szkole”. Nie są one źródłem prawa powszechnie obowiązującego, a jedynie źródłem pomocniczym. Tak więc sytuacja dzieci z chorobą przewlekłą, które wymagają podawania leków różnymi drogami i technikami jest obecnie uzależniona wyłączenie od wewnętrznych zasad postępowania przyjętych przez przedszkola.

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się uregulować kwestię podawania leków czy wykonywania innych czynności dzieciom w szkołach w projekcie ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, niemniej jednak w projekcie tym pominięta została grupa dzieci w wieku przedszkolnym.

Brak przepisów to brak bezpieczeństwa dzieci

Zdaniem Rzecznika dotychczas wypracowane zasady, wynikające z ww. stanowiska Ministerstwa Zdrowia, powinny zostać przeniesione na grunt projektu ustawy. Niezbędne jest zapewnienie w każdej placówce opieki zdrowotnej, realizowanej przez pielęgniarkę, której w pierwszej kolejności przekazywane byłoby zalecenie lekarskie wraz z pisemnym upoważnieniem rodziców do podawania dziecku leków czy wykonywania innych czynności. Natomiast w sytuacji nieobecności pielęgniarki obowiązek ten ciążyłby na nauczycielu, który odbył w tym zakresie odpowiednie przeszkolenie, a także wyraził zgodę na wykonanie takiego zadania.

Rzecznik zwrócił się Ministra Zdrowia z prośbą o analizę problemu i zajęcie stanowiska w sprawie, a także o uwzględnienie powyższych uwag w trakcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (projekt z 19 września 2017 r.). Wystąpienie RPO można przeczytać tutaj>>

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel