RPO: Zasady rekrutacji do szkół publicznych są niezgodne z prawem!

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 25 września 2012 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 22 ust. 1 pkt 1 UoSO z Konstytucją. Zdaniem Rzecznika, obecna regulacja pozwala na dowolne ustalenie przez MEN w rozporządzeniu całokształtu zasad rekrutacji do szkół publicznych, nie wskazując żadnych wytycznych dotyczących treści rozporządzenia, przez co jest niekonstytucyjna. W konsekwencji, dzieci które nie spełniają uwzględnionych w rozporządzeniu wymogów, mają mniejsze szanse na przyjęcie do przedszkola publicznego, często oznacza to dla nich brak możliwości skorzystania z nauki i opieki w jakimkolwiek publicznym przedszkolu na terenie gminy, w której mieszkają.

Zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli określa rozporządzenie MEN

Minister Edukacji Narodowej jest upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, a także może określić maksymalną liczbę szkół ponadgimnazjlaych, o przyjęcie do których można ubiega się równocześnie (art. 22 ust. 1 pkt 1 UoSO). Ustawa nie określa jednak żadnych wytycznych co do treści samego rozporządzenia. W efekcie, o zasadach naboru do przedszkoli i szkół publicznych decyduje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Konstytucja wymaga wskazania wytycznych dotyczących treści rozporządzenia

Konstytucja RP normuje zasady wydawania rozporządzeń. Mogą być one wydawane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać:

  • organ właściwy do wydania rozporządzenia,
  • zakres spraw przekazanych do uregulowania
  • wytyczne dotyczące treści aktu
    (art. 92 Konstytucji).
W ustawie powinny być wskazówki, jak dana kwestia powinna zostać uregulowana

Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie zwracał uwagę na fakt, że konstytucyjnie niedopuszczalne jest takie sformułowanie upoważnienia, które w istocie upoważnia nie do wydania rozporządzenia w celu wykonania ustawy, lecz do samodzielnego uregulowania całego kompleksu zagadnień, co do których w tekście ustawy nie ma żadnych bezpośrednich unormowań czy wskazówek. Przepisy upoważnienia do wydania rozporządzenia powinny bowiem wyznaczać co najmniej w sposób ogólny, lecz jednocześnie dostatecznie wyraźny kierunek unormowań, jakie mają nastąpić w drodze rozporządzenia (tak np. wyroki Trybunału Konstytucyjnego w sprawach o sygn. akt K 12/99, K 16/01, K 56/02).

Art. 22 ust. 1 pkt 1 UoSO nie zawiera jednak żadnych wytycznych dotyczących treści rozporządzenia. Merytoryczny kształt aktu wykonawczego, a więc wszystkie konkretne rozwiązania w nim zastosowane, zależą zatem w całości od uznania organu upoważnionego do wydania rozporządzenia tj. MEN.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel