Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1942)

Dz.U.15..1942
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 2 listopada 2015 r.
w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
(Dz.U. z dnia 24 listopada 2015 r.)

Na podstawie art. 20l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1-4, art. 20h ust. 6, art. 20i ust. 2 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 20j ust. 2 pkt 1 i 3-5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2)
sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego;
3)
skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2)
szkole - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, publiczną szkołę lub publiczną placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 3, 3a i 7 ustawy;
3)
dyrektorze szkoły - należy przez to rozumieć również osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego;
4)
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - należy przez to rozumieć również świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo szkolne promocyjne, w tym świadectwo promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy VI szkoły podstawowej, wydane przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej;
5)
świadectwie ukończenia gimnazjum - należy przez to rozumieć również świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo szkolne promocyjne, w tym świadectwo promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy III gimnazjum, wydane przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum.
§ 3.
W przypadku przeliczania na punkty wyników sprawdzianu, o którym mowa w art. 20h ust. 6 pkt 1 i art. 20i ust. 2 pkt 1 ustawy, wynik przedstawiony w procentach z części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części drugiej sprawdzianu mnoży się przez 0,2.
§ 4.
W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy:
1)
wynik przedstawiony w procentach z:
a)
języka polskiego,
b)
historii i wiedzy o społeczeństwie,
c)
matematyki,
d)
przedmiotów przyrodniczych
-
mnoży się przez 0,2;
2)
wynik przedstawiony w procentach z:
a)
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08,
b)
języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12.
§ 5.
W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
1)
celującym - przyznaje się po 20 punktów;
2)
bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów;
3)
dobrym - przyznaje się po 12 punktów;
4)
dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
5)
dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.
§ 6.
Za świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 3, art. 20h ust. 6 pkt 4, art. 20i ust. 2 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy, przyznaje się 5 punktów.
§ 7.
1.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:
1)
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a)
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b)
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c)
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
2)
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a)
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b)
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
c)
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
3)
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a)
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b)
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c)
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
d)
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
e)
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
f)
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;
4)
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a)
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b)
dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
c)
dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
d)
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
e)
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
f)
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;
5)
uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a)
międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
b)
krajowym - przyznaje się 3 punkty,
c)
wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d)
powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
2.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.
§ 8.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 2 punkty.
§ 9.
1.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie:
1)
z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a)
celującym - przyznaje się po 20 punktów,
b)
bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów,
c)
dobrym - przyznaje się po 12 punktów,
d)
dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e)
dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
-
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
2)
z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a)
celującym - przyznaje się 20 punktów,
b)
bardzo dobrym - przyznaje się 16 punktów,
c)
dobrym - przyznaje się 12 punktów,
d)
dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,
e)
dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.
2.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części sprawdzianu, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzana część sprawdzianu, której dotyczy zwolnienie.
§ 10.
1.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1)
języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a)
celującym - przyznaje się po 20 punktów,
b)
bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów,
c)
dobrym - przyznaje się po 12 punktów,
d)
dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e)
dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
2)
historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a)
celującym - przyznaje się po 20 punktów,
b)
bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów,
c)
dobrym - przyznaje się po 12 punktów,
d)
dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e)
dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
-
3)
biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a)
celującym - przyznaje się po 20 punktów,
b)
bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów,
c)
dobrym - przyznaje się po 12 punktów,
d)
dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e)
dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
-
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
4)
języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a)
celującym - przyznaje się 8 punktów,
b)
bardzo dobrym - przyznaje się 6 punktów,
c)
dobrym - przyznaje się 4 punkty,
d)
dostatecznym - przyznaje się 2 punkty,
e)
dopuszczającym - przyznaje się 0,5 punktu.
2.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
3.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1)
celującym - przyznaje się 8 punktów;
2)
bardzo dobrym - przyznaje się 6 punktów;
3)
dobrym - przyznaje się 4 punkty;
4)
dostatecznym - przyznaje się 2 punkty;
5)
dopuszczającym - przyznaje się 0,5 punktu.
4.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1)
celującym - przyznaje się 12 punktów;
2)
bardzo dobrym - przyznaje się 9 punktów;
3)
dobrym - przyznaje się 6 punktów;
4)
dostatecznym - przyznaje się 3 punkty;
5)
dopuszczającym - przyznaje się 1 punkt.
§ 11.
1.
W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły, z tym że w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego - co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu lub szkole podstawowej prowadzonych przez ten sam organ prowadzący.
2.
Jeżeli w szkole, do której jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, albo w przedszkolu lub szkole podstawowej, o których mowa w ust. 1, jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli, skład komisji rekrutacyjnej uzupełnia się o przedstawicieli lub przedstawiciela organu prowadzącego.
3.
Jeżeli osoba prawna niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego, do której jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, nie prowadzi przedszkola lub szkoły podstawowej, w skład komisji rekrutacyjnej wchodzi nauczyciel prowadzący zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego oraz co najmniej 2 przedstawicieli organu prowadzącego.
4.
W przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego przedstawiciela lub przedstawicieli organu prowadzącego, o których mowa w ust. 2, wyznacza odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.
5.
W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
1)
dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;
2)
osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
6.
Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
§ 12.
1.
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
3.
Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
4.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.
5.
Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
6.
Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
7.
Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
8.
Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:
1)
listę kandydatów, którzy przystąpili do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy, prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy, sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 i 1c oraz art. 20i ust. 1 ustawy, sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1c i art. 20j ust. 1 ustawy, sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 20g ust. 1a i art. 20k ust. 1a ustawy, rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 20k ust. 5 ustawy, lub badania uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20o ust. 2 ustawy;
2)
listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz informację o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy;
3)
informację o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów, prób sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej lub badań uzdolnień kierunkowych, o których mowa w pkt 1, lub informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom za poszczególne kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
4)
informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;
5)
listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
6)
listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
§ 13.
Kurator oświaty:
1)
przekazuje gminom i dyrektorom gimnazjów informację o szkołach ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych i szkół dla dorosłych, na terenie województwa;
2)
organizuje punkty informacyjne o wolnych miejscach w szkołach, o których mowa w pkt 1.
§ 14.
1.
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów:
1)
do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
do klas pierwszych szkół podstawowych - określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
do klas pierwszych gimnazjów - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
na semestr pierwszy szkół policealnych - określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
do szkół podstawowych dla dorosłych, do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych - określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
2.
Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego i szkołę podstawową, biorąc pod uwagę terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, ustala dla danego roku szkolnego harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności określonych w:
1)
lp. 3-7 w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
lp. 5-13 w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3.
W przypadku gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych kurator oświaty, biorąc pod uwagę terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, określone w załącznikach nr 3-6 do rozporządzenia, ustala dla danego roku szkolnego harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności określonych w:
1)
lp. 6-15 w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
lp. 1, 9, 10 i 12-20 w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
3)
lp. 3 i 6-10 w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
4)
lp. 2, 4 i 6-9 w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
4.
W przypadku wystąpienia na danym terenie stanu nadzwyczajnego, w szczególności sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu obywateli, uniemożliwiającego przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego w terminach określonych odpowiednio w załącznikach nr 1-6 do rozporządzenia lub harmonogramach czynności, o których mowa w ust. 2 i 3, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym, określonych odpowiednio w załącznikach nr 1-6 do rozporządzenia, lub harmonogram czynności, o którym mowa w ust. 2 i 3, oraz podaje je do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły oraz na jej stronie internetowej.
5.
W przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania organu prowadzącego, o których mowa w ust. 2 i 4, wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.
§ 15.
1.
W postępowaniu rekrutacyjnym:
1)
na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy,
2)
na pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego prowadzone przez placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy
-
terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, terminy podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, a także terminy postępowania uzupełniającego ustala odpowiednio dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3a ustawy, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
2.
Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3a ustawy, podaje do publicznej wiadomości terminy postępowania, o których mowa w ust. 1, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły lub placówki oraz na jej stronie internetowej.
3.
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3a ustawy, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania organu prowadzącego, o których mowa w ust. 1, wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.
4.
§ 16.
1.
Postępowanie rekrutacyjne do nowo tworzonej szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w innej szkole prowadzonej przez ten sam organ prowadzący.
2.
Jeżeli osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która tworzy szkołę, nie prowadzi innej szkoły, postępowanie rekrutacyjne do nowo tworzonej szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna działająca w szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, która wydała zezwolenie na założenie szkoły przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, wskazanej przez tę jednostkę samorządu terytorialnego.
3.
W postępowaniu rekrutacyjnym do nowo tworzonej szkoły czynności dyrektora tej szkoły wykonuje dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna przeprowadzająca postępowanie rekrutacyjne do nowo tworzonej szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym tę szkołę.
4.
W przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania organu prowadzącego, o których mowa w ust. 2 i 3, wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.
§ 17.
1.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 do szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d i e ustawy, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy, przedstawiony w procentach wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.
2.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 do szkół, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu § 4 pkt 2.
§ 18.
1.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d i e ustawy, w przypadku przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 i ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811 oraz z 2015 r. poz. 357), za oceny wyrażone w stopniu:
1)
celującym - przyznaje się po 20 punktów;
2)
bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów;
3)
dobrym - przyznaje się po 12 punktów;
4)
dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
5)
dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.
2.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do szkół, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu § 5.
§ 19.
1.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 do szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d i e ustawy, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1)
celującym - przyznaje się 20 punktów;
2)
bardzo dobrym - przyznaje się 16 punktów;
3)
dobrym - przyznaje się 12 punktów;
4)
dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;
5)
dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.
2.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 do szkół, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów § 10 ust. 3 i 4.
§ 20.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Załącznik 1 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
Załącznik 2 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych
Załącznik 3 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów
Załącznik 4 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych
Załącznik 5 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy szkół policealnych
Załącznik 6 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do szkół podstawowych dla dorosłych, do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel