3 formy pomocy dla uczniów poszkodowanych wskutek żywiołu

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 6 sierpnia 2015 r.
Poleć znajomemu
3 formy pomocy dla uczniów poszkodowanych wskutek żywiołu

Wypłata jednorazowego świadczenia, wyjazd terapeutyczno-edukacyjny lub zajęcia dla dzieci to nowe formy pomocy dla uczniów, których rodziny ucierpiały wskutek żywiołu. Nawet do 1000 zł otrzymają uczniowie, których rodzinom został przyznany zasiłek celowy w związku ze stratami poniesionymi w wyniku żywiołu w 2015 r.

Więcej form pomocy dla uczniów - do końca 2015 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r. przewiduje 3 formy pomocy:

  1. zasiłek losowy na cele edukacyjne dla dzieci realizujących w roku szkolnym 2015/2016 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom uczęszczającym do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych - jednorazowe świadczenie pieniężne (od 500 do 1.000 zł) otrzymają uczniowie, których rodzinom został przyznany zasiłek celowy w wysokości do 6.000 zł w związku ze stratami poniesionymi w wyniku żywiołu w 2015 r. (§ 2 rozporządzenia),

  1. organizacja wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych - pomoc w formie wyjazdu jest finansowana w wysokości do 1300 zł, mogą liczyć na nią uczniowie wszystkich typów szkół (z wyłączeniem dla dorosłych), których rodziny otrzymały zasiłek w wysokości do 3.000 zł, w czasie 14-dniowego wyjazdu zapewniona będzie opieka i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, wyjazd jest organizowany w czasie ferii letnich - chyba że występuje sytuacja, kiedy trzeba udzielić uczniowi pomocy niezwłocznie po wystąpieniu żywiołu w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§ 5 rozporządzenia),
Pomoc w formie zasiłku losowego oraz wyjazdu może być udzielana łącznie.

  1. organizacja zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci realizujących w roku szkolnym 2015/2016 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz  wszystkich typów szkół, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodziny otrzymały zasiłek w wysokości do 3.000 zł. Na zajęcia dla jednego dziecka można przeznaczyć 500 zł, w ich ramach uczeń uczestniczy:
    • w co najmniej 20 godzinach zajęć terapeutyczno-edukacyjnych, jeżeli są organizowane w grupach liczących nie więcej niż 5 osób,
    • w co najmniej 40 godzinach zajęć terapeutyczno-edukacyjnych, jeżeli są organizowane w grupach liczących więcej niż 5 osób,
    • w zajęciach opiekuńczych w wymiarze niezbędnym do realizacji programu
(§ 10-16 rozporządzenia).
Wszystkie formy pomocy mogą być udzielone na wniosek do 31 grudnia 2015 r.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy (Dz.U. poz. 1103).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel