8 zadań dyrektora szkoły związanych z kształceniem uczniów niepełnosprawnych od nowego roku szkolnego

Marzenna Czarnocka

Marzenna Czarnocka

Data publikacji: 11 sierpnia 2015 r.
Poleć znajomemu
8 zadań dyrektora szkoły związanych z kształceniem uczniów niepełnosprawnych od nowego roku szkolnego

Kształcenie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego od 1 września 2015 r. powinno być zorganizowane według nowych przepisów.Dyrektorzy szkół muszą więc dostosować wewnątrzszkolne dokumenty do nowych warunków kształcenia. Muszą także zwrócić szczególną uwagę na możliwość zmniejszenia liczby uczniów w oddziale bez utraty statusu integracyjnego.

Od 1 września będą obowiązywać nowe zasady przyjmowania do szkół i kształcenia uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Nowe zapisy, które w większości wchodzą w życie 1 września 2015 r., doprecyzowują lub uzupełniają wcześniejsze regulacje, wskazując jednocześnie niektóre sposoby ich realizacji.

Aktualizacja wewnątrzszkolnych dokumentów - 8 najważniejszych zadań dyrektora

Dyrektorzy szkół powinni zweryfikować dotychczasowe działania szkoły w obszarze kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a także zaktualizować statut, czy funkcjonujące w placówce procedury zgodnie z obowiązującymi przepisami. Muszą m.in.:

  1. ujednolicić terminologię oraz wdrożyć do kultury organizacyjnej i komunikacyjnej w szkole kategorie niepełnosprawności intelektualnej - jako nowy termin zastępujący „upośledzenie umysłowe”,
  2. przeanalizować zapisy dotyczące sposobu wykonywania zadań szkoły związanych z zapewnieniem uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiednich warunków kształcenia,
  3. zorganizować formy współdziałania z rodzicami uczniów, w tym realizacji obowiązku informowania o każdym posiedzeniu zespołu,
  4. przeorganizować zasady oddziałów integracyjnych - możliwość zmniejszenia liczby uczniów w oddziale, np. w sytuacji, gdy ich liczba będzie niższa od minimalnej, w tej kwestii wymagana jest jednak zgoda organu prowadzącego na dalsze funkcjonowanie oddziału integracyjnego,
  5. zweryfikować zadania zespołu z uwzględnieniem co najmniej dwukrotnej w ciągu roku szkolnego wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz konieczności dostosowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych do nowych wymagań - do 30 września 2015 r.,
  6. przeanalizować potrzeby uczniów i szkoły w związku z możliwością dodatkowego zatrudnienia nauczycieli, specjalistów, asystenta lub pomocy nauczyciela; uzyskanie zgody organu prowadzącego na zatrudnienie takich pracowników,
  7. zatrudnić od 1 stycznia 2016 r. dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów, asystentów nauczycieli lub pomocy nauczycieli (w oddziałach, w których uczą się uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi; określenie zadań pracowników w statucie, z uwzględnieniem zmian w arkuszu organizacji szkoły,
  8. pozyskać specjalistów do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niewidomych; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z afazją.
Marzanna Czarnocka

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel