8 zadań dyrektora szkoły związanych z kształceniem uczniów niepełnosprawnych od nowego roku szkolnego

Marzenna Czarnocka

Marzenna Czarnocka

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla kadry zarządzającej placówek oświatowych
Data publikacji: 11 sierpnia 2015 r.
Poleć znajomemu
8 zadań dyrektora szkoły związanych z kształceniem uczniów niepełnosprawnych od nowego roku szkolnego

Kształcenie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego od 1 września 2015 r. powinno być zorganizowane według nowych przepisów.Dyrektorzy szkół muszą więc dostosować wewnątrzszkolne dokumenty do nowych warunków kształcenia. Muszą także zwrócić szczególną uwagę na możliwość zmniejszenia liczby uczniów w oddziale bez utraty statusu integracyjnego.

Od 1 września będą obowiązywać nowe zasady przyjmowania do szkół i kształcenia uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Nowe zapisy, które w większości wchodzą w życie 1 września 2015 r., doprecyzowują lub uzupełniają wcześniejsze regulacje, wskazując jednocześnie niektóre sposoby ich realizacji.

Aktualizacja wewnątrzszkolnych dokumentów - 8 najważniejszych zadań dyrektora

Dyrektorzy szkół powinni zweryfikować dotychczasowe działania szkoły w obszarze kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a także zaktualizować statut, czy funkcjonujące w placówce procedury zgodnie z obowiązującymi przepisami. Muszą m.in.:

  1. ujednolicić terminologię oraz wdrożyć do kultury organizacyjnej i komunikacyjnej w szkole kategorie niepełnosprawności intelektualnej - jako nowy termin zastępujący „upośledzenie umysłowe”,
  2. przeanalizować zapisy dotyczące sposobu wykonywania zadań szkoły związanych z zapewnieniem uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiednich warunków kształcenia,
  3. zorganizować formy współdziałania z rodzicami uczniów, w tym realizacji obowiązku informowania o każdym posiedzeniu zespołu,
  4. przeorganizować zasady oddziałów integracyjnych - możliwość zmniejszenia liczby uczniów w oddziale, np. w sytuacji, gdy ich liczba będzie niższa od minimalnej, w tej kwestii wymagana jest jednak zgoda organu prowadzącego na dalsze funkcjonowanie oddziału integracyjnego,
  5. zweryfikować zadania zespołu z uwzględnieniem co najmniej dwukrotnej w ciągu roku szkolnego wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz konieczności dostosowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych do nowych wymagań - do 30 września 2015 r.,
  6. przeanalizować potrzeby uczniów i szkoły w związku z możliwością dodatkowego zatrudnienia nauczycieli, specjalistów, asystenta lub pomocy nauczyciela; uzyskanie zgody organu prowadzącego na zatrudnienie takich pracowników,
  7. zatrudnić od 1 stycznia 2016 r. dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów, asystentów nauczycieli lub pomocy nauczycieli (w oddziałach, w których uczą się uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi; określenie zadań pracowników w statucie, z uwzględnieniem zmian w arkuszu organizacji szkoły,
  8. pozyskać specjalistów do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niewidomych; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z afazją.
Marzanna Czarnocka

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel