Dwa równoległe rozporządzenia w sprawie wskaźników zwiększających dotację na materiały dla uczniów niepełnosprawnych

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 23 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Dwa równoległe rozporządzenia w sprawie wskaźników zwiększających dotację na materiały dla uczniów niepełnosprawnych

16 marca Minister Edukacji Narodowej podpisała nowe rozporządzenie dotyczące wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych. Jednocześnie podpisano rozporządzenie nowelizujące dotychczasowe przepisy.

Uzupełnienie wskaźników dotyczących podręczników do języków obcych nowożytnych

Już 21 marca 2017 r. weszła w życie nowelizacja dotychczasowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych. Nowelizacja będzie stosowana w zakresie klas szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, w przypadku których został zachowany dotychczasowy harmonogram udzielania dotacji celowej, a także dotychczasowe kwoty tej dotacji celowej zgodnie z art. 341 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Nowelizacja ta ma charakter uzupełniający i określa wysokość wskaźników w odniesieniu do kwoty refundacji, która została poniesiona na zapewnienie podręczników do danego języka obcego nowożytnego (na innym poziomie zaawansowania). Wskaźniki te będą analogiczne jak wskaźniki zwiększające kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, wynoszą od 2,3 do 20, przy czym w przypadku uczniów z dysfunkcją wzroku wysokość refundacji jest uzależniona od rodzaju dostosowania tych podręczników.

Dzięki nowelizacji możliwa będzie refundacja kosztu zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do języka obcego nowożytnego na innym poziomie zaawansowania niż zakupione z dotacji celowej w poprzednich latach dla uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • niesłyszących, słabo słyszących,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • niewidomych i słabo widzących,

 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasadność tego rozwiązania wynika z faktu, iż uczniowie niepełnosprawni mają możliwość korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, które uwzględniają ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności. Wiąże się to z koniecznością przygotowania odrębnych podręczników, które są droższe od takich samych podręczników przygotowywanych dla uczniów pełnosprawnych.

Zakres zastosowania nowego rozporządzenia

W tym samym dniu podpisane zostało nowe rozporządzenie MEN w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych. Rozporządzenie to wchodzi w życie 23 marca 2017 r. Jego wprowadzenie jest związane z wprowadzeniem od roku szkolnego 2017/2018 nowego ustroju szkolnego, a w konsekwencji objęciem dotacją celową na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe klas VII i VIII szkół podstawowych oraz odpowiednich klas szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Rozporządzenie to ma obowiązywać równolegle z dotychczasowym rozporządzeniem MEN z 20 marca 2015 r., które będzie stosowane do dotacji celowej udzielanej odpowiednio od 2017 r., 2018 r. i 2019 r. na wyposażenie danych klas szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w zakresie określonym w art. 341 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (według dotychczasowego harmonogramu udzielania dotacji celowej).

Istota wskaźników zwiększających dotację

Nowe rozporządzenie reguluje wysokość wskaźników odniesieniu do kwot dotacji celowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zapewniono możliwość zwiększenia kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • niesłyszących, słabo słyszących,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • niewidomych i słabo widzących,
 • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dzięki temu możliwe będzie zakupienie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych będących uczniami szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej o wyższej wartości niż wskazana w przepisach ustawowych. Zwiększenie kwot dotacji celowej na następować poprzez pomnożenie odpowiednich kwot dotacji celowej przez wskaźniki określone w rozporządzeniu.

Utrzymanie dotychczasowej wysokości wskaźników

Nowe rozporządzenia określa wprawdzie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie uczniów klas I – VIII szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zostały, niemniej jednak na takim poziomie jak dotychczas. Podobnie w odniesieniu do uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej określono wskaźniki na poziomie takim, jak dla uczniów gimnazjów.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 617).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 590).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel